Təsnifatlar
MÜLKIYYƏTLƏR
İQTİSADİ ZONALAR
İNZİBATİ ƏRAZİ BÖLGÜSÜ TƏSNİFATI
İQTİSADİ FƏALİYYƏT
İNSTİTUSİONAL SEKTORLAR
COĞRAFİ REGİONLAR
DÖVLƏTLƏR
İQTİSADİ QRUPLAR
EV TƏSƏRRÜFATLARI
TƏŞKİLATİ HÜQUQİ FORMALAR
YÜKLƏR
QTMT
DİOFT
TİKİNTİ
MƏHSUL NÖVLƏRİ TƏSNİFATI
XƏRCLƏR
ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ
MƏŞĞULLUQ
BƏLƏDİYYƏ TƏSNİFATI
SƏNAYE MƏHSULLARININ STATİSTİK TƏSNİFATI
TULLANTILARIN SİYAHISI
TULLANTILARIN KATEQORİYALARI
TULLANTILARIN STATİSTİK TƏSNİFATI
VALYUTALAR TƏSNİFATI
ENERJİ MƏHSULLARI TƏSNİFATI
COĞRAFİ ADLARIN STANDARTLAŞDIRILMASI ÜÇÜN TERMİNLƏR QLOSSARİSİ
MİLLİ TƏHSİL TƏSNİFATI
MİLLİ TƏHSİL TƏSNİFATININ SAHƏLƏR ÜZRƏ ÜMUMİ MODULU
ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI ÜZRƏ FƏALİYYƏTLƏR VƏ XƏRCLƏRİN TƏSNİFATI
İQTİSADİ FƏALİYYƏTDƏ XİDMƏTLƏR TƏSNİFATI
SƏNAYE MƏHSULLARININ SON TƏYİNATINA GÖRƏ TƏSNİFATI
STATİSTİK FƏALİYYƏT TƏSNİFATI
İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI MƏHSULLARININ STATİSTİK TƏSNİFATI
İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI XİDMƏTLƏRİNİN STATİSTİK TƏSNİFATI
Keçid açarları
 MƏHSUL (kecid)
 MƏŞĞULLUQ (kecid)
 SƏNAYE MƏHSULLARI (kecid)
 BƏLƏDİYYƏ (kecid)
 EV TƏSƏR.VƏ MƏHSUL TƏSNİFATI ARASINDA KEÇİD AÇARLARI
 MƏHSUL NÖV İLƏ XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏT (kecid)