Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019
Excel
Kod Ad
  BAKI ŞƏHƏRİ - 00000002    
00000005   1. Bakı şəhər ərazi vahidi    
00100003   I. Binəqədi rayonu (Mərkəzi - M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi)    
00101009  1. 1 nömrəli siəd    
00102009  2. 2 nömrəli siəd     
00102005   3. Biləcəri qəsəbə iəd    
00102016   B i l ə c ə r i q.    
00103005   4. Binəqədi qəsəbə iəd    
00103016   B i n ə q ə d i q.    
00101005   5. Xocəsən qəsəbə iəd    
00101016   X o c ə s ə n q.    
00101026   Sulutəpə q.    
00104005   6. 28 May qəsəbə iəd    
00104016   2 8 M a y q.    
00105005   7. M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə iəd    
00105016   M. Ə. R ə s u l z a d ə q.    
01000003   II. Xətai rayonu    
01001009  1. 1 nömrəli siəd    
01002009  2. 2 nömrəli siəd    
01003009  3. 3 nömrəli siəd    
01004009  4. 4 nömrəli siəd     
01001005   5. Əhmədli qəsəbə iəd    
01001016   Ə h m ə d l i q.    
00300003   III. Xəzər rayonu (Mərkəzi - Şüvəlan qəsəbəsi)    
00313005   1. Binə qəsəbə iəd    
00313016   B i n ə q.    
00314005   2. Buzovna qəsəbə iəd    
00314016   B u z o v n a q.    
00317005   3. Qala qəsəbə iəd    
00317016   Q a l a q.    
00318005   4. Mərdəkan qəsəbə iəd    
00318016   M ə r d ə k a n q.    
00321005   5. Şağan qəsəbə iəd    
00321016   Ş a ğ a n q.    
00322005   6. Şüvəlan qəsəbə iəd    
00322016   Ş ü v ə l a n q.    
00323005   7. Türkan qəsəbə iəd    
00323016   T ü r k a n q.    
00324005   8. Zirə qəsəbə iəd    
00324016   Z i r ə q.    
00200003   IV. Qaradağ rayonu (Mərkəzi - Lökbatan qəsəbəsi)    
00205005   1. Çeyildağ qəsəbə iəd    
00205016   Ç e y i l d a ğ q.    
00201005   2. Ələt qəsəbə iəd    
00201016   Ə l ə t q.    
00201026   Baş Ələt q.    
00201036   Kotal q.    
00201076   Qarakosa q.    
00201056   Pirsaat q.    
00201046   Şıxlar q.    
00201066   Yeni Ələt q.    
00206005   3. Korgöz qəsəbə iəd    
00206016   K o r g ö z q.    
00202005   4. Qızıldaş qəsəbə iəd    
00202016   Q ı z ı l d a ş q.    
00202026   Şonqar q.    
00207005   5. Qobustan qəsəbə iəd    
00207016   Q o b u s t a n q.    
00204005   6. Lökbatan qəsəbə iəd    
00204016   L ö k b a t a n q.    
00204026   Heybət q.    
00204036   Şubanı q.    
00208005   7. Müşviqabad qəsəbə iəd    
00208016   M ü ş v i q a b a d q.    
00209005   8. Puta qəsəbə iəd    
00209016   P u t a q.    
00203005   9. Sahil qəsəbə iəd    
00203016   S a h i l q.    
00203026   Qaradağ q.    
00210005   10. Sanqaçal qəsəbə iəd    
00210016   S a n q a ç a l q.    
00211005   11. Ümid qəsəbə iəd    
00211016   Ü m i d q.    
00700003   V. Nərimanov rayonu    
00701009   1. 1 nömrəli siəd     
00702009   2. 2 nömrəli siəd    
00703009   3. 3 nömrəli siəd    
00800003   VI. Nəsimi rayonu    
00801009   1. 1 nömrəli siəd     
00802009   2. 2 nömrəli siəd    
00803009   3. 3 nömrəli siəd    
00900003   VII. Nizami rayonu    
00901009  1. 1 nömrəli siəd     
00902009  2. 2 nömrəli siəd    
00903009  3. 3 nömrəli siəd    
00901005   4. Keşlə qəsəbə iəd    
00901016   K e ş l ə q.    
00500003   VIII. Sabunçu rayonu (Mərkəzi - Bakıxanov qəsəbəsi)    
00501005   1. Bakıxanov qəsəbə iəd    
00501016   B a k ı x a n o v q.    
00502005   2. Balaxanı qəsəbə iəd    
00502016   B a l a x a n ı q.    
00503005   3. Bilgəh qəsəbə iəd    
00503016   B i l g ə h q.    
00504005   4. Kürdəxanı qəsəbə iəd    
00504016   K ü r d ə x a n ı q.    
00505005   5. Maştağa qəsəbə iəd    
00505016   M a ş t a ğ a q.    
00506005   6. Nardaran qəsəbə iəd    
00506016   N a r d a r a n q.    
00507005   7. Pirşağı qəsəbə iəd    
00507016   P i r ş a ğ ı q.    
00508005   8. Ramana qəsəbə iəd    
00508016   R a m a n a q.    
00509005   9. Sabunçu qəsəbə iəd    
00509016   S a b u n ç u q.    
00510005   10. Zabrat qəsəbə iəd    
00510016   Z a b r a t q.    
00400003   IX. Səbail rayonu    
00401009  1. 1 nömrəli siəd    
00402009  2. 2 nömrəli siəd    
00401005   3. Badamdar qəsəbə iəd    
00401016   B a d a m d a r q.    
00402005   4. Bibiheybət qəsəbə iəd    
00402016   B i b i h e y b ə t q.    
00600003   X. Suraxanı rayonu (Mərkəzi - Əmircan qəsəbəsi)    
00601005   1. Bülbülə qəsəbə iəd    
00601016   B ü l b ü l ə q.    
00602005   2. Əmircan qəsəbə iəd     
00602016   Ə m i r c a n q.    
00603005   3. Hövsan qəsəbə iəd    
00603016   H ö v s a n q.    
00604005   4. Qaraçuxur qəsəbə iəd    
00604016   Q a r a ç u x u r q.    
00605005   5. Yeni Suraxanı qəsəbə iəd    
00605016   Y e n i S u r a x a n ı q.    
00606005   6. Zığ qəsəbə iəd    
00606016   Z ı ğ q.    
01100003   XI. Yasamal rayonu    
01101009   1. 1 nömrəli siəd    
01102009   2. 2 nömrəli siəd    
01103009   3. 3 nömrəli siəd    
01104009   4. 4 nömrəli siəd     
01200003   XII. Pirallahı rayonu (Mərkəzi - Pirallahı qəsəbəsi)    
01202005   1. Çilov qəsəbə iəd    
01202016   Ç i l o v q.    
01203005   2. Neft Daşları qəsəbə iəd    
01203016   N e f t D a ş l a r ı q.     
01201005   3. Pirallahı qəsəbə iəd    
01201016   P i r a l l a h ı q.    
01204005   4. Gürgən qəsəbə iəd    
01204016   G ü r g ə n q.    
  GƏNCƏ ŞƏHƏRİ - 20000002    
20000005  1.Gəncə şəhər ərazi vahidi 
20001009  2. 1 nömrəli siəd  
20002009  3. 2 nömrəli siəd 
20003009  4. 3 nömrəli siəd 
20004009  5. 4 nömrəli siəd 
20001005  6. Cavadxan qəsəbə iəd 
20001016  C a v a d x a n q.  
20002005  7. Hacıkənd qəsəbə iəd 
20002016  H a c ı k ə n d q. 
20002026  Göygöl q. 
20003005  8. Məhsəti qəsəbə iəd 
20003016  M ə h s ə t i q. 
20004005  9. Natəvan qəsəbə iəd 
20004016  Natəvan q. 
20005005  10. Sadıllı qəsəbə iəd 
20005016  Sadıllı q. 
20006005  11. Şıxzamanlı qəsəbə iəd 
20006016  Şıxzamanlı q.  
  XANKƏNDİ ŞƏHƏRİ - 70400002    
70400005   1. Xankəndi şəhər ərazi vahidi    
70402005   2. Kərkicahan qəsəbə iəd    
70402016   K ə r k i c a h a n q.    
  LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ - 80201002    
80201005   1. Lənkəran şəhər ərazi vahidi    
80201009  2. 1 nömrəli siəd    
80226005   3. Liman şəhər iəd    
80226014   L i m a n ş.    
80226028   Qumbaşı k.    
80226036   Şirinsu q.    
80204005   4. Aşağı Nüvədi qəsəbə iəd    
80204016   A ş a ğ ı N ü v ə d i q.    
80204058   Küvənil k.    
80236005   5. Balıqçılar qəsəbə iəd    
80236016   B a l ı q ç ı l a r q.    
80208005   6. Biləsər kənd iəd    
80208018   B i l ə s ər k.    
80208028   Ələzəpin k.    
80208068   Seliqavol k.    
80208078   Vıy k.    
80227005   7. Boladı kənd iəd    
80227018   B o l a d ı k.    
80209005   8. Gəgiran kənd iəd    
80209018   G ə g i r a n k.    
80209028   Dıryan k.    
80209058   Jidi k.    
80206005   9. Gərmətük qəsəbə iəd    
80206016   G ə r m ə t ü k q.    
80206048   Velədi k.    
80228005   10. Girdəni kənd iəd    
80228018   G i r d ə n i k.    
80215005   11. Göyşaban kənd iəd    
80215018   G ö y ş a b a n k.    
80215028   Ürgə k.    
80211005   12. Günəhir kənd iəd    
80211018   G ü n ə h i r k.    
80211058   Qodəsə k.    
80211038   Türkəncil k.    
80205005   13. Haftoni qəsəbə iəd    
80205016   H a f t o n i q.    
80205048   Xanlıqlı k.    
80205038   Talışlı k.    
80229005   14. Havzova kənd iəd    
80229018   H a v z o v a k.    
80203005   15. Hirkan qəsəbə iəd    
80203016   H i r k a n q.    
80203058   Parakənd k.    
80225005   16. Xanbulan kənd iəd    
80225018   X a n b u l a n k.    
80225028   Aşağı Apu k.    
80225058   Bürcəli k.    
80225038   Daştatük k.    
80225048   Rəzvan k.    
80225068   Sərinbulaq k.    
80222005   17. Xolmili kənd iəd    
80222018   X o l m i l i k.    
80230005   18. İstisu qəsəbə iəd    
80230016   İ s t i s u q.    
80212005   19. Kərgəlan kənd iəd    
80212018   K ə r g ə l a n k.    
80212038   Darquba k.    
80212028   Lüvəsər k.    
80212048   Səbir k.    
80214005   20. Mamusta kənd iəd    
80214018   M a m u s t a k.    
80214028   Daşdalıqcar k.    
80216005   21. Osakücə kənd iəd    
80216018   O s a k ü c ə k.    
80216068   Haftaruon k.    
80216058   Moloja k.    
80216028   Pambəyi k.    
80216048   Sinovli k.    
80216038   Tatoba k.    
80207005   22. Nərimanabad qəsəbə iəd    
80207016   N ə r i m a n a b a d q.    
80217005   23. Rvo kənd iəd    
80217018   R v o k.    
80217058   Əşlə k.    
80217028   Mollakənd k.    
80220005   24. Separadi kənd iəd    
80220018   S e p a r a d i k.    
80220038   Tükəvilə k.    
80218005   25. Səpnəkəran kənd iəd    
80218018   S ə p n ə k ə r a n k.    
80218038   Mikolan k.    
80218028   Yuxarı Nüvədi k.    
80221005   26. Siyavar kənd iəd    
80221018   S i y a v a r k.    
80221028   Vel k.    
80231005   27. Sütəmurdov kənd iəd    
80231018   S ü t ə m u r d o v k.    
80223005   28. Şağlakücə kənd iəd    
80223018   Ş a ğ l a k ü c ə k.    
80223028   Ballabur k.    
80224005   29. Şağlaser kənd iəd    
80224018   Ş a ğ l a s e r k.    
80224028   Cil k.    
80224038   Xarxatan k.    
80213005   30. Şiləvar kənd iəd    
80213018   Ş i l ə v a r k.    
80213028   Digah k.    
80219005   31. Şürük kənd iəd    
80219018   Ş ü r ü k k.    
80219048   Moğonojoba k.    
80219028   Türkəkəran k.    
80219038   Tütəpeştə k.    
80232005   32. Vilvan kənd iəd    
80232018   V i l v a n k.    
80233005   33. Viravul kənd iəd    
80233018   V i r a v u l k.    
80234005   34. Viyən kənd iəd    
80234018   V i y ə n k.    
80235005   35. Zövlə kənd iəd    
80235018   Z ö v l ə k.    
80237005   36. Ləj kənd iəd    
80237018   L ə j k.     
80238005   37. Kənarmeşə kənd iəd    
80238018   K ə n a r m e ş ə k.    
80238028   Seyidəkəran k.    
80238038   Şilim k.    
80239005   38. Kosalar kənd iəd    
80239018   K o s a l a r k.    
80239028   Bala Şürük k.    
80240005   39. Şıxakəran kənd iəd    
80240018   Ş ı x a k ə r a n k.    
80241005   40. Şovu kənd iəd    
80241018   Ş o v u k.    
80241028   Təngivan k.    
80241038   Siyablı k.     
80242005   41. Qurumba kənd iəd    
80242018   Q u r u m b a k.    
80242028   Narbağı k.     
80243005   42. Bəliton kənd iəd    
80243018   B ə l i t o n k.    
80243028   Horavenc k.    
80243038   Şivlik k.    
80244005   43. Tuado kənd iəd    
80244018   Tuado k.    
80244028   Köhnə Gəgir k.     
  MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ - 90200002    
90200005   1. Mingəçevir şəhər ərazi vahidi     
90201009   2. 1 nömrəli siəd    
90202009   3. 2 nömrəli siəd    
  NAFTALAN ŞƏHƏRİ - 51000002    
51000005   1. Naftalan şəhər ərazi vahidi    
51001009  2. 1 nömrəli siəd    
51001005   3. Qaşaltı Qaraqoyunlu kənd iəd    
51001018   Q a ş a l t ı Q a r a q o y u n l u k.    
51001028   Qasımbəyli k.     
  SUMQAYIT ŞƏHƏRİ - 30900002    
30900005   1. Sumqayıt şəhər ərazi vahidi    
30901009  2. 1 nömrəli siəd    
30902009  3. 2 nömrəli siəd    
30903009  4. 3 nömrəli siəd    
30904009  5. 4 nömrəli siəd    
30902005   6. Corat qəsəbə iəd    
30902016   C o r a t q.    
30903005   7. Hacı Zeynalabdin qəsəbə iəd    
30903016   H a c ı Z e y n a l a b d i n q.    
  ŞƏKİ ŞƏHƏRİ - 40401002    
40401005   1. Şəki şəhər ərazi vahidi    
40401009  2. 1 nömrəli siəd    
40404005   3. Aşağı Göynük kənd iəd    
40404018   A ş a ğ ı G ö y n ü k k.    
40404048   Abbas k.    
40404038   Aşağı Layısqı k.    
40404028   Köndələn k.    
40405005   4. Aşağı Küngüt kənd iəd    
40405018   A ş a ğ ı K ü n g ü t k.    
40405048   Çapağan k.    
40403005   5. Aydınbulaq kənd iəd    
40403018   A y d ı n b u l a q k.    
40403048   Aşağı Daşağıl k.    
40403028   Əliyar k.    
40426005   6. Baltalı kənd iəd    
40426018   B a l t a l ı k.    
40406005   7. Baş Göynük kənd iəd    
40406018   B a ş G ö y n ü k k.    
40406028   Baş Şabalıd k.    
40418005   8. Baş Kəldək kənd iəd    
40418018   B a ş K ə l d ə k k.    
40418028   Aşağı Kəldək k.    
40418038   Oraban k.    
40408005   9. Baş Küngüt kənd iəd    
40408018   B a ş K ü n g ü t k.    
40408028   Bideyiz k.    
40409005   10. Baş Layısqı kənd iəd    
40409018   B a ş L a y ı s q ı k.    
40409028   Cunud k.    
40409048   Qumux k.    
40409038   Şin k.    
40407005   11. Baş Zəyzid kənd iəd    
40407018   B a ş Z ə y z i d k.    
40407028   Vərəzət k.    
40419005   12. Biləcik kənd iəd    
40419018   B i r i n c i B i l ə c i k k.    
40419028   Baqqal k.    
40419038   İkinci Biləcik k.    
40420005   13. Bolludərə kənd iəd    
40420018   B o l l u d ə r ə k.    
40420028   Qaratorpaq k.    
40427005   14. Böyük Dəhnə kənd iəd    
40427018   B ö y ü k D ə h n ə k.    
40411005   15. Cəfərabad kənd iəd    
40411018   C ə f ə r a b a d k.    
40411058   Çolaqlı k.    
40411048   Göybulaq k.    
40411038   Kəhrizoba k.    
40411028   Təpəcənnət k.    
40412005   16. Cəyirli kənd iəd    
40412018   C ə y i r l i k.    
40412028   Qozlubulaq k.    
40428005   17. Cumakənd iəd    
40428018   C u m a k ə n d k.    
40421005   18. Çeşməli kənd iəd    
40421018   Ç e ş m ə l i k.    
40421028   Öryət k.    
40410005   19. Daşüz kənd iəd    
40410018   D a ş ü z k.    
40410036   Çələbixan q.    
40410028   Daşbulaq k.    
40422005   20. İbrahimkənd kənd iəd    
40422018   İ b r a h i m k ə n d k.    
40422028   Fazıl k.    
40415005   21. İnçə kənd iəd    
40415018   İ n ç ə k.    
40415038   Aşağı Şabalıd k.    
40415028   Zunud k.    
40429005   22. Kiçik Dəhnə kənd iəd    
40429018   K i ç i k D ə h n ə k.    
40430005   23. Kiş kənd iəd    
40430018   K i ş k.    
40423005   24. Küdürlü kənd iəd    
40423018   K ü d ü r l ü k.    
40423028   Kosalı k.    
40423038   Qızılarx k.    
40424005   25. Qayabaşı kənd iəd    
40424018   Q a y a b a ş ı k.    
40424028   Sarıca k.    
40431005   26. Qoxmuq kənd iəd    
40431018   Q o x m u q k.    
40425005   27. Qudula kənd iəd    
40425018   Q u d u l a k.    
40425028   Babaratma k.    
40425038   Qaradağlı k.    
40432005   28. Oxud kənd iəd    
40432018   O x u d k.    
40414005   29. Orta Zəyzid kənd iəd    
40414018   O r t a Z ə y z i d k.    
40414028   Köbər Zəyzid k.    
40414038   Qırxbulaq k.    
40416005   30. Suçma kənd iəd    
40416018   S u ç m a k.    
40416028   Dərəcənnət k.    
40417005   31. Şəki kənd iəd    
40417018   Ş ə k i k.    
40417028   Aran k.    
40433005   32. Şirinbulaq kənd iəd    
40433018   Ş i r i n b u l a q k.    
40434005   33. Şorsu kənd iəd    
40434018   Ş o r s u k.    
40402005   34. Turan qəsəbə iəd    
40402016   T u r a n q.    
40402058   Çayqaraqoyunlu k    
  ŞİRVAN ŞƏHƏRİ - 91100002    
91100005   1. Şirvan şəhər ərazi vahidi    
91101009  2. 1 nömrəli siəd    
91102005   3. Bayramlı qəsəbə iəd    
91102016   B a y r a m l ı q.    
91103005   4. Hacıqəhrəmanlı qəsəbə iəd    
91103016   H a c ı q ə h r ə m a n l ı q.    
  YEVLAX ŞƏHƏRİ - 90101002    
90101005   1. Yevlax şəhər ərazi vahidi    
90101009  2. 1 nömrəli siəd    
90118005   3. Aran qəsəbə iəd    
90118016   A r a n q.    
90102005   4. Aşağı Bucaq kənd iəd    
90102018   A ş a ğ ı B u c a q k.    
90102048   Bəydili k.    
90102058   Gülövşə k.    
90102038   Yenicə k.    
90102028   Yuxarı Bucaq k.    
90103005   5. Aşağı Salamabad kənd iəd    
90103018   A ş a ğ ı S a l a m a b a d k.    
90103028   Əcəmi k.    
90103038   Qaraoğlan k.    
90116005   6. Balçılı kənd iəd    
90116018   B a l ç ı l ı k.    
90116028   Ağqıraqlı k.    
90117005   7. Ərəbbəsrə kənd iəd    
90117018   Ə r ə b b ə s r ə k.    
90117028   Xanabad k.    
90113005   8. Ərəş kənd iəd    
90113018   Ə r ə ş k.    
90113026   Meyvəli q.    
90105005   9. Havarlı kənd iəd    
90105018   H a v a r l ı k.    
90105028   Əxşam k.    
90105038   Hacıselli k.    
90105048   Marzılı k.    
90111005   10. Xaldan kənd iəd    
90111018   X a l d a n k.    
90111028   Quşçu k.    
90111038   Yuxarı Salamabad k.    
90115005   11. Kövər kənd iəd    
90115018   K ö v ə r k.    
90115028   Kolanı k.    
90107005   12. Qaramanlı kənd iəd    
90107018   Q a r a m a n l ı k.    
90107048   Dəlləklər k.    
90107038   Göyük k.    
90107058   Hacımahmudlu k.    
90107028   Nəmirli k.    
90107068   Nurallar k.    
90106005   13. Qaraməmmədli kənd iəd    
90106018   Q a r a m ə m m ə d l i k.    
90106028   Rüstəmli k.    
90119005   14. Qoyunbinəsi kənd iəd    
90119018   Q o y u n b i n ə s i k.    
90120005   15. Malbinəsi kənd iəd    
90120018   M a l b i n ə s i k.    
90109005   16. Nemətabad kənd iəd    
90109018   N e m ə t a b a d k.    
90109036   Duzdağ q.    
90109028   Yaldili k.    
90121005   17. Salahlı kənd iəd    
90121018   S a l a h l ı k.    
90112005   18. Səmədabad kənd iəd    
90112018   S ə m ə d a b a d k.    
90112038   Yeni Çobankərə k.    
90112048   İsmayılabad k.    
90112028   Nərimanabad k.    
90110005   19. Tanrıqulular kənd iəd    
90110018   T a n r ı q u l u l a r k.    
90110028   Boşçalı k.    
90110038   Hürüuşağı k.    
90104005   20. Varvara kənd iəd    
90104018   V a r v a r a k.    
90104048   Cırdaxan k.    
90114005   21. Yuxarı Qarxun kənd iəd    
90114018   Y u x a r ı Q a r x u n k.    
90114028   Aşağı Qarxun k.    
  ABŞERON RAYONU - 30800001    
30801005   1. Xırdalan şəhər iəd    
30801014   X ı r d a l a n ş.    
30803005   2. Aşağı Güzdək qəsəbə iəd    
30803016   A ş a ğ ı G ü z d ə k q.    
30804005   3. Ceyranbatan qəsəbə iəd    
30804016   C e y r a n b a t a n q.    
30805005   4. Digah qəsəbə iəd    
30805016   D i g a h q.    
30806005   5. Fatmayı kənd iəd    
30806018   F a t m a y ı k.    
30807005   6. Görədil kənd iəd    
30807018   G ö r ə d i l k.    
30808005   7. Güzdək qəsəbə iəd    
30808016   G ü z d ə k q.    
30809005   8. Hökməli qəsəbə iəd    
30809016   H ö k m ə l i q.    
30810005   9. Qobu qəsəbə iəd    
30810016   Q o b u q.    
30811005   10. Masazır kənd iəd    
30811018   M a s a z ı r k.    
30812005   11. Mehdiabad qəsəbə iəd    
30812016   M e h d i a b a d q.    
30813005   12. Məmmədli kənd iəd    
30813018   M ə m m ə d l i k.    
30814005   13. Novxanı kənd iəd    
30814018   N o v x a n ı k.    
30802005   14. Pirəkəşkül kənd iəd    
30802018   P i r ə k ə ş k ü l k.    
30802028   Qobustan k.    
30815005   15. Saray qəsəbə iəd    
30815016   S a r a y q.    
  AĞCABƏDİ RAYONU - 60800001    
60801005   1. Ağcabədi şəhər iəd    
60801014   A ğ c a b ə d i ş.    
60811005   2. Ağabəyli kənd iəd    
60811018   A ğ a b ə y l i k.    
60812005   3. Aran kənd iəd    
60812018   A r a n k.    
60813005   4. Arazbar kənd iəd    
60813018   A r a z b a r k.    
60814005   5. Aşağı Avşar kənd iəd    
60814018   A ş a ğ ı A v ş a r k.    
60815005   6. Avşar kənd iəd    
60815018   A v ş a r k.    
60803005   7. Boyat kənd iəd    
60803018   B o y a t k.    
60803028   Biləyən k.    
60816005   8. Cəfərbəyli kənd iəd    
60816018   C ə f ə r b ə y l i k.    
60817005   9. Gələbədin kənd iəd    
60817018   G ə l ə b ə d i n k.    
60818005   10. Göyük kənd iəd    
60818018   G ö y ü k k.    
60819005   11. Hacıbədəlli kənd iəd    
60819018   H a c ı b ə d ə l l i k.    
60820005   12. Hacılar kənd iəd    
60820018   H a c ı l a r k.    
60821005   13. Hindarx qəsəbə iəd    
60821016   H i n d a r x q.    
60822005   14. Hüsülü kənd iəd    
60822018   H ü s ü l ü k.    
60823005   15. Xocavənd kənd iəd    
60823018   X o c a v ə n d k.    
60824005   16. İmamqulubəyli kənd iəd    
60824018   İ m a m q u l u b ə y l i k.    
60825005   17. Kəbirli kənd iəd    
60825018   K ə b i r l i k.    
60804005   18. Kəhrizli kənd iəd    
60804018   B a l a K ə h r i z l i k.    
60804028   Böyük Kəhrizli k.    
60826005   19. Kürdlər kənd iəd    
60826018   K ü r d l ə r k.    
60827005   20. Qaradolaq kənd iəd    
60827018   Q a r a d o l a q k.    
60828005   21. Qaraxanlı kənd iəd    
60828018   Q a r a x a n l ı k.    
60829005   22. Qaravəlli kənd iəd    
60829018   Q a r a v ə l l i k.    
60830005   23. Qiyaməddinli kənd iəd    
60830018   Q i y a m ə d d i n l i k.    
60831005   24. Mehrablı kənd iəd    
60831018   M e h r a b l ı k.    
60832005   25. Minaxorlu kənd iəd    
60832018   M i n a x o r l u k.    
60833005   26. Muğanlı kənd iəd    
60833018   M u ğ a n l ı k.    
60834005   27. Nəcəfqulubəyli kənd iəd    
60834018   N ə c ə f q u l u b ə y l i k.    
60835005   28. Pərioğlular kənd iəd    
60835018   P ə r i o ğ l u l a r k.    
60836005   29. Poladlı kənd iəd    
60836018   P o l a d l ı k.    
60837005   30. Rəncbərlər kənd iəd    
60837018   R ə n c b ə r l ə r k.    
60838005   31. Salmanbəyli kənd iəd    
60838018   S a l m an b ə y l i k.    
60839005   32. Sarıcalı kənd iəd    
60839018   S a r ı c a l ı k.    
60840005   33. Sarvanlar kənd iəd    
60840018   S a r v a n l a r k.    
60841005   34. Şahsevən kənd iəd    
60841018   Ş a h s e v ə n k.    
60842005   35. Şahsevən Təzəkənd kənd iəd    
60842018   Ş a h s e v ə n T ə z ə k ə n d k.    
60843005   36. Şənlik kənd iəd    
60843018   Ş ə n l i k k.    
60809005   37. Şərəfxanlı kənd iəd    
60809018   Ş ə r ə f x a n l ı k.    
60809028   Şahmalılar k.    
60809038   Şotlanlı k.    
60844005   38. Taynaq kənd iəd    
60844018   T a y n a q k.    
60845005   39. Təzəkənd kənd iəd    
60845018   T ə z ə k ə n d k.    
60846005   40. Yeni Qaradolaq kənd iəd    
60846018   Y e n i Q a r a d o l a q k.    
60807005   41. Yuxarı Qiyaməddinli kənd iəd    
60807018   Y u x a r ı Q i y a m ə d d i n l i k.    
60807028   Mirzəhaqverdili k.    
  AĞDAM RAYONU – 60900001    
60901005   1. Ağdam şəhər iəd    
60901014   A ğ d a m ş.    
60904005   2. Bağbanlar kənd iəd    
60904018   B a ğ b a n l a r k.    
60904048   İsmayılbəyli k.    
60904038   Muğanlı k.    
60904058   Pirzadlı k.    
60904028   Saybalı k.    
60924005   3. Baş Güneypəyə kənd iəd    
60924018   B a ş G ü n e y p ə y ə k.    
60939005   4. Bənövşələr qəsəbə iəd    
60939016   B ə n ö v ş ə l ə r q.    
60940005   5. Birinci Alıbəyli qəsəbə iəd    
60940016   B i r i n c i A l ı b ə y l i q.    
60941005   6. Birinci Baharlı qəsəbə iəd    
60941016   B i r i n c i B a h a r l ı q.    
60942005   7. Birinci Dördyol qəsəbə iəd    
60942016   B i r i n c i D ö r d y o l q.    
60943005   8. Birinci Quzanlı qəsəbə iəd    
60943016   B i r i n c i Q u z a n l ı q.     
60905005   9. Boyəhmədli kənd iəd    
60905018   B o y ə h m ə d l i k.    
60905058   Qızıl Kəngərli k.    
60905028   Mollalar k .    
60905048   Salahlı Kəngərli k.    
60905038   Sofulu k.    
60922005   10. Çəmənli kənd iəd    
60922018   Ç ə m ə n l i k.    
60922038   Sarıcalı k.    
60922028   Şükürağalı k.    
60903005   11. Əfətli kənd iəd    
60903018   Ə f ə t l i k.    
60903068   Hacıməmmədli k.    
60903028   Hacıturalı k.    
60903058   Həsənxanlı k.    
60903038   İsalar k.    
60903048   Küdürlü k.    
60903078   Qəhrəmanbəyli k.    
60903088   Məmmədbağırlı k.    
60927005   12. Əhmədağalı kənd iəd    
60927018   Ə h m ə d a ğ a l ı k.    
60927028   Çıraxlı k.    
60927038   Kolqışlaq k.    
60927048   Mirəşelli k.    
60902005   13. Əlimədətli kənd iəd    
60902018   Ə l i m ə d ə t l i k.    
60902078   Cinli k.    
60902028   Əliağalı k.    
60902038   Xaçındərbətli k.    
60902058   Kürdlər k.    
60902068   Qalayçılar k.    
60902048   Mollalar k.    
60906005   14. Göytəpə kənd iəd    
60906018   G ö y t ə p ə k.    
60906028   Abdınlı k.    
60906048   Cavahirli k.    
60906038   Kosalar k.    
60907005   15. Gülablı kənd iəd    
60907018   G ü l a b l ı k.    
60907028   Abdal k.    
60908005   16. Güllücə kənd iəd    
60908018   G ü l l ü c ə k.    
60908028   İlxıçılar k.    
60908048   Suma k.    
60908038   Tağıbəyli k.    
60933005   17. Xatınbəyli kənd iəd.    
60933018   X a t ı n b ə y l i k.     
60920005   18. Xıdırlı kənd iəd    
60920018   X ı d ı r l ı k.    
60920038   Çuxurməhlə k.    
60920028   Əhmədavar k.    
60921005   19. Xındırıstan kənd iəd    
60921018   X ı n d ı r ı s t a n k.    
60921088   Baharlı k.    
60921098   Bəybabalar k.    
60921068   Birinci Yüzbaşılı k.    
60921048   Dadaşlı k.    
60921078   İkinci Yüzbaşılı k.    
60921038   Kəlbəhüseynli k.    
60921058   Paşabəyli k.    
60921028   Sarıçoban k.    
60944005   20. İkinci Alıbəyli qəsəbə iəd    
60944016   İ k i n c i A l ı b ə y l i q.     
60945005   21. İkinci Baharlı qəsəbə iəd    
60945016   İ k i n c i B a h a r l ı q.    
60946005   22. İkinci Dördyol qəsəbə iəd     
60946016   İ k i n c i D ö r d y o l q.    
60931005   23. İmamqulubəyli kənd iəd.     
60931018   İ m a m q u l u b ə y l i k.    
60931028   Çullu k.    
60947005   24. İmamqulubəyli qəsəbə iəd    
60947016   İ m a m q u l u b ə y l i q.    
60928005   25. Kəngərli kənd iəd    
60928018   K ə n g ə r l i k.    
60928028   Qaraqaşlı k.    
60928038   Şirvanlı k.    
60909005   26. Qaradağlı kənd iəd    
60909018   Q a r a d a ğ l ı k.    
60909048   Evoğlu k.    
60909028   Rzalar k.    
60948005   27. Qasımbəyli qəsəbə iəd    
60948016   Q a s ı m b ə y l i q.    
60911005   28. Qasımlı kənd iəd    
60911018   Q a s ı m l ı k.    
60911028   Qaradağlı k.    
60911048   Qurdlar k.    
60911058   Poladlı k.    
60911038   Şelli k.    
60910005   29. Qərvənd kənd iəd    
60910018   B a ş Q ə r v ə n d k.    
60910038   Ayaq Qərvənd k.    
60910028   Orta Qərvənd k.    
60910048   Şıxlar k.    
60912005   30. Qiyaslı kənd iəd    
60912018   Q i y a s l ı k.    
60912028   Ətyeməzli k.    
60912038   Keştazlı k.    
60913005   31. Quzanlı qəsəbə iəd    
60913016   Q u z a n l ı q.    
60913028   Eyvazlı k.    
60914005   32. Maqsudlu kənd iəd    
60914018   M a q s u d l u k.    
60914068   Çullu k.    
60914028   Eyvazxanbəyli k.    
60914058   Şahbulaq k.    
60914128   Salahsəmədlər k.    
60914038   Şişpapaqlar k.     
60914108   Talışlar k.    
60914078   Təpəməhlə k.    
60914048   Tərnöyüt k.    
60914088   Tükəzbanlı k.    
60925005   33. Məlikli kənd iəd    
60925018   M ə l i k l i k.    
60925038   Qazançı k.    
60930005   34. Mərzili kənd iəd    
60930018   M ə r z i l i k.    
60915005   35. Nəmirli kənd iəd    
60915018   N ə m i r l i k.    
60915028   Şotlanlı k.    
60915048   Şuraabad k.    
60915058   Təzəkənd k.    
60915038   Umudlu k.    
60916005   36. Novruzlu kənd iəd    
60916018   N o v r u z l u k.    
60916026   Acarlı q.    
60934005   37. Orta Güneypəyə kənd iəd.    
60934018   O r t a G ü n e y p ə y ə k.     
60917005   38. Papravənd kənd iəd    
60917018   P a p r a v ə n d k.    
60917028   Qarapirimli k.    
60918005   39. Sarıcalı kənd iəd    
60918018   S a r ı c a l ı k.    
60918038   Qarazeynallı k.    
60918048   Qullar k.    
60935005   40. Seyidli kənd iəd    
60935018   S e y i d l i k.     
60935028   Bozpapaqlar k.    
60935038   Sarıhacılı k.     
60949005   41. Səfərli qəsəbə iəd    
60949016   Səfərli q.    
60926005   42. Sırxavənd kənd iəd    
60926018   S ı r x a v ə n d k.    
60926028   Ballıqaya k.    
60926038   Bəşirlər k.     
60926048   Qaraşlar k.     
60923005   43. Şıxbabalı kənd iəd    
60923018   Ş ı x b a b a l ı k.    
60923028   Muğanlı k.    
60950005   44. Təzəkənd qəsəbə iəd     
60950016   T ə z ə k ə n d q.    
60919005   45. Üçoğlan kənd iəd    
60919018   Ü ç o ğ l a n k.    
60919048   Alıbəyli k.    
60919088   Ballar k.    
60919028   Böyükbəyli k.    
60919058   Gül Baharlı k.    
60919078   Kiçikli k.    
60919038   Orta Qışlaq k.    
60919068   Yusifli k.    
60936005   46. Yeni Qaralar kənd iəd    
60936018   Y e n i Q a r a l a r k.     
60937005   47. Yusifcanlı kənd iəd    
60937018   Y u s i f c a n l ı k.    
60938005   48. Zəngişalı kənd iəd    
60938018   Z ə n g i ş a l ı k.    
60938028   Mahrızlı k.     
  AĞDAŞ RAYONU - 90300001    
90301005   1. Ağdaş şəhər iəd    
90301014   A ğ d a ş ş.    
90324005   2. Abad kənd iəd    
90324018   A b a d k.    
90325005   3. Ağzıbir kənd iəd    
90325018   A ğ z ı b i r k.    
90323005   4. Aşağı Ləki kənd iəd    
90323018   A ş a ğ ı L ə k i k.    
90303005   5. Aşağı Nemətabad kənd iəd    
90303018   A ş a ğ ı N e m ə t a b a d k.    
90303048   Yenikənd k.    
90302005   6. Aşağı Zeynəddin kənd iəd    
90302018   A ş a ğ ı Z e y n ə d d i n k.    
90302038   Tatlar k.    
90302048   Yeniarx k.    
90326005   7. Binələr kənd iəd    
90326018   B i n ə l ə r k.    
90326028   Davudlu k.    
90327005   8. Birinci Aral kənd iəd    
90327018   B i r i n c i A r a l k.    
90327028   İkinci Aral k.    
90328005   9. Cardam kənd iəd    
90328018   C a r d a m k.    
90306005   10. Dəhnəxəlil kənd iəd    
90306018   D ə h n ə x ə l i l k.    
90306046   Türyançay q.    
90320005   11. Eymur kənd iəd    
90320018   E y m u r k.    
90320028   Ağcaqovaq k.    
90320038   Ərəbşəki k.    
90329005   12. Ərəb kənd iəd    
90329018   Ə r ə b k.    
90339005   13. Ərəbocağı kənd iəd    
90339018   Ə r ə b o c a ğ ı k.     
90313005   14. Gürcüva kənd iəd    
90313028   G ü r c ü v a k.    
90313038   Pirəyir k.    
90304005   15. Güvəkənd kənd iəd    
90304018   G ü v ə k ə n d k.    
90304028   Əmirarx k.    
90340005   16. Hapıtlı kənd iəd    
90340018   H a p ı t l ı k.     
90340028   Ovçulu k.     
90317005   17. Xosrov kənd iəd    
90317018   X o s r o v k.    
90317028   Sadavat k.    
90321005   18. Korarx kənd iəd    
90321018   K o r a r x k.    
90321038   Cüvə k.    
90309005   19. Kotavan kənd iəd    
90309018   K o t a v a n k.    
90309028   Xınaxlı k.    
90312005   20. Kükəl kənd iəd    
90312018   K ü k ə l k.    
90312028   Hüşün k.    
90307005   21. Qaradağlı kənd iəd    
90307018   Q a r a d a ğ l ı k.    
90307028   Cücük k.    
90307038   Malay k.    
90330005   22. Qaradeyin kənd iəd    
90330018   Q a r a d e y i n k.    
90331005   23. Qarağan Şıxlar kənd iəd    
90331018   Q a r a ğ a n Ş ı x l a r k.    
90331028   Qarağan Sədi k.    
90332005   24. Qəribli kənd iəd    
90332018   Q ə r i b l i k.    
90333005   25. Qolqəti kənd iəd    
90333018   Q o l q ə t i k.    
90310005   26. Qoşaqovaq kənd iəd    
90310018   Q o ş a q o v a q k.    
90305005   27. Qulbəndə kənd iəd    
90305018   Q u l b ə n d ə k.    
90305028   Aşağı Qəsil k.    
90305058   Bəylik k.    
90305038   Orta Qəsil k.    
90334005   28. Ləki qəsəbə iəd    
90334016   L ə k i q.    
90335005   29. Mürsəl kənd iəd    
90335018   M ü r s ə l k.    
90314005   30. Nehrəxəlil kənd iəd    
90314018   N e h r ə x ə l i l k.    
90314028   Kotanarx k.    
90315005   31. Orta Ləki kənd iəd    
90315018   O r t a L ə k i k.    
90316005   32. Pirəzə kənd iəd    
90316018   P i r ə z ə k.    
90316028   Qaraoğlan k.    
90311005   33. Pirkəkə kənd iəd    
90311018   P i r k ə k ə k.    
90341005   34. Şəkili kənd iəd    
90341018   Şəkili k.    
90318005   35. Şəmsabad kənd iəd    
90318018   Ş ə m s a b a d k.    
90318028   Əmirmahmud k.    
90318038   Qarağan Saatlı k.    
90319005   36. Şıxlı kənd iəd    
90319018   Ş ı x l ı k.    
90319028   Qarasuqumlaq k.    
90336005   37. Şordəhnə kənd iəd    
90336018   Ş o r d ə h n ə k.    
90337005   38. Tofiqi kənd iəd    
90337018   T o f i q i k.    
90338005   39. Yenicə kənd iəd    
90338018   Y e n i c ə k.    
90342005   40. Yuxarı Ağcayazı kənd iəd    
90342018   Y u x a r ı A ğ c a y a z ı k.     
90342028   Aşağı Ağcayazı k.     
90308005   41. Yuxarı Qəsil kənd iəd    
90308018   Y u x a r ı Q ə s i l k.    
90308028   Bulaqotağı k.    
90343005   42. Yuxarı Ləki kənd iəd    
90343018   Y u x a r ı L ə k i k.     
90322005   43. Yuxarı Nemətabad kənd iəd    
90322018   Y u x a r ı N e m ə t a b a d k.    
90322048   Aşağı Qobuüstü k.    
90322038   Hacılar k.    
90322028   Qobuüstü k.    
  AĞSTAFA RAYONU - 50200001    
50201005   1. Ağstafa şəhər iəd    
50201014   A ğ s t a f a ş.    
50213005   2. Ağgöl kənd iəd    
50213018   A ğ g ö l k.    
50214005   3. Aşağı Göycəli kənd iəd    
50214018   A ş a ğ ı G ö y c ə l i k.    
50215005   4. Aşağı Kəsəmən kənd iəd    
50215018   A ş a ğ ı K ə s ə m ə n k.    
50216005   5. Böyük Kəsik kənd iəd    
50216018   B ö y ü k K ə s i k k.    
50217005   6. Dağ Kəsəmən kənd iəd    
50217018   D a ğ K ə s ə m ə n k.    
50204005   7. Düzqışlaq kənd iəd    
50204018   D ü z q ı ş l a q k.    
50204028   Kolayır k.    
50218005   8. Eynallı kənd iəd    
50218018   E y n a l l ı k.    
50219005   9. Göycəli kənd iəd    
50219018   G ö y c ə l i k.    
50220005   10. Həsənsu kənd iəd    
50220018   H ə s ə n s u k.    
50208005   11. Xətai kənd iəd    
50208018   X ə t a i k.    
50208038   Qaçaq Kərəm k.    
50208028   Yenigün k.    
50212005   12. Xılxına kənd iəd    
50212018   X ı l x ı n a k.    
50212028   Mollacəfərli k.    
50221005   13. Kolxəlfəli kənd iəd    
50221018   K o l x ə l f ə l i k.    
50222005   14. Köçəsgər kənd iəd    
50222018   K ö ç ə s g ə r k.    
50207005   15. Köçvəlili kənd iəd    
50207018   K ö ç v ə l i l i k.    
50207026   Soyuqbulaq q.    
50223005   16. Köhnəqışlaq kənd iəd    
50223018   K ö h n ə q ı ş l a q k.    
50224005   17. Qarahəsənli kənd iəd    
50224018   Q a r a h ə s ə n l i k.    
50225005   18. Qarayazı qəsəbə iəd    
50225016   Q a r a y a z ı q.    
50225026   Həzi Aslanov q.    
50225036   Soyuqbulaqlar q.    
50226005   19. Qıraq Kəsəmən kənd iəd    
50226018   Q ı r a q K ə s ə m ə n k.    
50227005   20. Qırılı kənd iəd    
50227018   Q ı r ı l ı k.    
50228005   21. Muğanlı kənd iəd    
50228018   M u ğ a n l ı k.    
50229005   22. Pirili kənd iəd    
50229018   P i r i l i k.    
50209005   23. Poylu kənd iəd    
50209018   P o y l u k.    
50209046   Şəkərli q.    
50230005   24. Poylu qəsəbə iəd    
50230016   P o y l u q.    
50230026   Ceyrançöl q.    
50231005   25. Sadıqlı kənd iəd    
50231018   S a d ı q l ı k.    
50232005   26. Saloğlu qəsəbə iəd    
50232016   S a l o ğ l u q.    
50210005   27. Tatlı kənd iəd    
50210018   T a t l ı k.    
50210028   Yaradullu k.    
50233005   28. Vurğun qəsəbə iəd    
50233016   V u r ğ u n q.    
50234005   29. Zəlimxan kənd iəd    
50234018   Z ə l i m x a n k.    
  AĞSU RAYONU - 40900001    
40901005   1. Ağsu şəhər iəd    
40901014   A ğ s u ş.    
40901028   Qaraməmmədli k.    
40901038   Navahı k.    
40901048   Ülgüc k.    
40905005   2. Bico kənd iəd    
40905018   B i c o k.    
40905028   Keşdiməz k.    
40906005   3. Bozavand kənd iəd    
40906018   B o z a v a n d k.    
40906028   Ağarx k.    
40906038   Qarabağlı k.    
40917005   4. Çaparlı kənd iəd    
40917018   Ç a p a r l ı k.    
40917058   Ağabəyli k.    
40917048   Qiyaslı k.    
40917038   Rəhimağalı k.    
40919005   5. Çiyni kənd iəd    
40919018   Ç i y n i k.    
40919028   Bəyimli k.    
40920005   6. Daşdəmirbəyli kənd iəd    
40920018   D a ş d ə m i r b ə y l i k.    
40902005   7. Ərəbmehdibəy kənd iəd    
40902018   Ə r ə b m e h d i b ə y k.    
40902028   Dədəli k.    
40902038   Qasımbəyli k.    
40903005   8. Ərəbsarvan kənd iəd    
40903018   Ə r ə b s a r v a n k.    
40903058   Göydəlləkli k.    
40903048   Hacıqədirli k.    
40904005   9. Ərəbuşağı kənd iəd    
40904018   Ə r ə b u ş a ğ ı k.    
40904028   Ağalarbəyli k.    
40904068   Aratlı Curuğlu k.    
40904058   Maşadqanlı k.    
40921005   10. Gəgəli kənd iəd    
40921018   G ə g ə l i k.    
40907005   11. Xanbulaq kənd iəd    
40907018   X a n b u l a q k.    
40907058   Elabad k.    
40907088   Girdə k.    
40907098   Gursulu k.    
40907078   Hinqar k.    
40907028   Kəndaxan k.    
40907048   Kövlüc k.    
40907068   Yenikənd k.    
40907038   Yenilik k.    
40918005   12. Xəlilli kənd iəd    
40918018   X ə l i l l i k.    
40918028   Mustafalı k.    
40911005   13. Kalva kənd iəd    
40911018   K a l v a k.    
40911038   Dilman k.    
40911048   Hacıman k.    
40911058   Xatman k.    
40911028   Suraxanı k.    
40910005   14. Kəndoba kənd iəd    
40910018   K ə n d o b a k.    
40910058   Abasxanlı k.    
40910028   Cəfərli k.    
40910048   Cəlayir k.    
40910038   Hacıuşağı k.    
40908005   15. Qaraqoyunlu kənd iəd    
40908018   Q a r a q o y u n l u k.    
40908048   Hacısəmədli k.    
40908038   İlxıçı k.    
40908028   Musabəyli k.    
40909005   16. Qəşəd kənd iəd    
40909018   Q ə ş ə d k.    
40922005   17. Ləngəbiz kənd iəd    
40922018   L ə n g ə b i z k.    
40923005   18. Muradlı kənd iəd    
40923018   M u r a d l ı k.    
40923028   Dəlilər k.    
40923038   Təklə k.    
40912005   19. Növcü kənd iəd    
40912018   N ö v c ü k.    
40912028   Axundlu k.    
40912048   Qaravəlli k.    
40912038   Məlikçobanlı k.    
40912058   Yuxarı Növcü k.    
40913005   20. Nuran kənd iəd    
40913018   N u r a n k.    
40913048   Xasıdərə k.    
40913078   Qırlar k.    
40913068   Quzey k.    
40913038   Nüydü k.    
40913058   Sanqalan k.    
40913028   Zərqava k.    
40914005   21. Padar kənd iəd    
40914018   P a d a r k.    
40914058   Bənəcik k.    
40914028   Külüllü k.    
40914038   Nəmirli k.    
40914048   Kalağaylı k.    
40924005   22. Padarqışlaq kənd iəd    
40924018   P a d a r q ı ş l a q k.    
40915005   23. Pirhəsənli kənd iəd    
40915018   P i r h ə s ə n l i k.    
40915028   Qaraqaşlı k.    
40916005   24. Rəhimli kənd iəd    
40916018   R ə h i m l i k.    
40916028   Qaradağ k.    
40916038   Şahbəyli k.    
  ASTARA RAYONU - 80100001    
80101005   1. Astara şəhər iəd    
80101014   A s t a r a ş.    
80103005   2. Asxanakəran kənd iəd    
80103018   A s x a n a k ə r a n k.    
80103088   Anbuba k.    
80103038   Azaru k.    
80103028   Bəlbay k.    
80103048   Bursut k.    
80103108   Dəstor k.    
80103068   Əkbərməhəllə k.    
80103058   Motalayataq k.    
80103078   Şıxımpeştə k.    
80103098   Vıləparqo k.    
80114005   3. Ərçivan qəsəbə iəd    
80114016   Ə r ç i v a n q.    
80111005   4. Hamoşam kənd iəd    
80111018   H a m o ş a m k.    
80111038   Kamlakan k.    
80111028   Klınbi k.    
80111068   Reqloba k.    
80111058   Rıvadila k.    
80111048   Toradi k.    
80102005   5. Kijəbə qəsəbə iəd    
80102016   K i j ə b ə q.    
80102048   Burzubənd k.    
80102078   Xıçaso k.    
80102058   Noyabud k.    
80102028   Ojakəran k.    
80102068   Ovala k.    
80102098   Sipiyaəlfətik k.    
80102088   Şəmətük k.    
80102038   Tüləküvan k.    
80102108   Vənəşikəş k.    
80104005   6. Kakalos kənd iəd    
80104018   K a k a l o s k.    
80104038   Bala Şahağac k.    
80104058   Kolatan k.    
80104048   Qamışoba k.    
80107005   7. Pensər kənd iəd    
80107018   P e n s ə r k.    
80107028   Çayoba k.    
80106005   8. Pəlikəş kənd iəd    
80106018   P ə l i k ə ş k.    
80106078   Avyarud k.    
80106118   Çükəş k.    
80106068   Diqo k.    
80106038   Dolu k.    
80106108   Dürriyə k.    
80106028   Lomin k.    
80106088   Sım k.    
80106048   Sibiyyət k.    
80106128   Sipiyəpart k.    
80106058   Şəvqo k.    
80106098   Şümrüd k.    
80106138   Vovada k.    
80105005   9. Səncərədi kənd iəd    
80105018   S ə n c ə r ə d i k.    
80105038   Alaşa k.    
80105028   Artupa k.    
80105058   Şuvaş k.    
80105048   Züngüləş k.    
80108005   10. Siyaku kənd iəd    
80108018   S i y a k u k.    
80108218   Bili k.    
80108058   Binabəy k.    
80108238   Bio k.    
80108198   Çüvaş k.    
80108188   Giləparqo k.    
80108118   Giləşə k.    
80108108   Həsin k.    
80108148   Qanqalaş k.    
80108028   Lələkəpeştə k.    
80108048   Liəzi k.    
80108158   Lobir k.    
80108228   Marzəsə k.    
80108178   Miki k.    
80108128   Rinə k.    
80108088   Sığaloni k.    
80108248   Sıhəkəran k.    
80108078   Siyakeş k.    
80108098   Şağlazüzə k.    
80108068   Şıxəməhlə k.    
80108138   Taxtanəkəran k.    
80108168   Vaqadi k.    
80108038   Vaqo k.    
80108208   Viləşə k.    
80109005   11. Suparibağ kənd iəd    
80109018   S u p a r i b a ğ k.    
80109058   Qapıçıməhəllə k.    
80109038   Məsçitməhəllə k.    
80109028   Rudəkənar k.    
80109048   Seləkəran k.    
80115005   12. Şahağac kənd iəd    
80115018   Ş a h a ğ a c k.    
80116005   13. Şiyəkəran kənd iəd    
80116018   Ş i y ə k ə r a n k.    
80113005   14. Şuvi kənd iəd    
80113018   Ş u v i k.    
80113048   Deqadi k.    
80113078   Sekəşan k.    
80113058   Səlivə k.    
80113038   Sərək k.    
80113028   Siyətük k.    
80113068   Vəznəş k.    
80110005   15. Təngərüd kənd iəd    
80110018   T ə n g ə r ü d k.    
80110028   Maşxan k.    
  BALAKƏN RAYONU - 40100001    
40101005   1. Balakən şəhər iəd    
40101014   B a l a k ə n ş.    
40110005   2. Gərəkli kənd iəd    
40110018   G ə r ə k l i k.    
40110048   Çorçorbinə k.    
40110038   Mazımçay k.    
40110028   Poştbinə k.    
40102005   3. Hənifə kənd iəd    
40102018   H ə n i f ə k.    
40102068   Böyüktala k.    
40102078   Cincartala k.    
40102038   Əyritala k.    
40102098   Göyəmtala k.    
40102088   Gülüzanbinə k.    
40102058   Məlikzadə k.    
40102028   Murğuztala k.    
40102048   Roçəhməd k.    
40115005   4. Xalatala kənd iəd    
40115018   X a l a t a l a k.    
40115028   Göyrüclük k.    
40117005   5. İtitala kənd iəd    
40117018   İ t i t a l a k.    
40105005   6. Katex kənd iəd    
40105018   K a t e x k.    
40105028   Beretbinə k.    
40106005   7. Kortala kənd iəd    
40106018   K o r t a l a k.    
40106038   Beçeqarbinə k.    
40106028   Qarahacılı k.    
40118005   8. Qabaqçöl qəsəbə iəd    
40118016   Q a b a q ç ö l q.    
40104005   9. Qaysa kənd iəd    
40104018   Q a y s a k.    
40104028   Abjit k.    
40103005   10. Qazma kənd iəd    
40103018   Q a z m a k.    
40103028   Bedağar k.    
40103038   Cillik k.    
40103068   Darvazbinə k.    
40103048   Öküzovtala k.    
40103058   Şambulbinə k.    
40107005   11. Qullar kənd iəd    
40107018   Q u l l a r k.    
40107028   Acılıqbinə k.    
40108005   12. Mahamalar kənd iəd    
40108018   M a h a m a l a r k.    
40108048   Qaracabinə k.    
40108038   Qasbinə k.    
40108028   Solban k.    
40109005   13. Meşəşambul kənd iəd    
40109018   M e ş ə ş a m b u l k.    
40109028   Qazbölük k.    
40111005   14. Püştətala kənd iəd    
40111018   P ü ş t ə t a l a k.    
40111058   Qadaşbinə k.    
40111038   Qamıştala k.    
40111048   Qaravəli k.    
40111028   Mollaçıbinə k.    
40111068   Pirqax k.    
40112005   15. Sarıbulaq kənd iəd    
40112018   S a r ı b u l a q k.    
40112038   Ağkilsə k.    
40112048   Cederovtala k.    
40112028   Kilsəbuqov k.    
40116005   16. Şambul kənd iəd    
40116018   Ş a m b u l k.    
40116028   İsaxlıgirmə k.    
40119005   17. Şərif kənd iəd    
40119018   Ş ə r i f k.    
40113005   18. Talalar kənd iəd    
40113018   T a l a l a r k.    
40113038   Bayrambinə k.    
40113028   Hetovlar k.    
40114005   19. Tülü kənd iəd    
40114018   T ü l ü k.    
40114038   Mazımqarışan k.    
40114028   Mazımüstü k.    
40120005   20. Yeni Şərif kənd iəd    
40120018   Y e n i Ş ə r i f k.    
  BEYLƏQAN RAYONU - 60700001    
60701005   1. Beyləqan şəhər iəd    
60701014   B e y l ə q a n ş.    
60715005   2. Allahyarlı kənd iəd    
60715018   A l l a h y a r l ı k.    
60716005   3. Aşağı Çəmənli kənd iəd    
60716018   A ş a ğ ı Ç ə m ə n l i k.    
60729005   4. Aşıqalılar kənd iəd     
60729018   A ş ı q a l ı l a r k.    
60730005   5. Bahar qəsəbə iəd    
60730016   B a h a r q.     
60717005   6. Birinci Aşıqlı kənd iəd    
60717018   B i r i n c i A ş ı q l ı k.    
60713005   7. Birinci Şahsevən kənd iəd    
60713018   B i r i n c i Ş a h s e v ə n k.    
60713026   Orconikidze q.    
60705005   8. Bünyadlı kənd iəd    
60705018   B ü n y a d l ı k.    
60705028   Gödəklər k.    
60718005   9. Dünyamalılar kənd iəd    
60718018   D ü n y a m a l ı l a r k.    
60719005   10. Eyvazalılar kənd iəd    
60719018   E y v a z a l ı l a r k.    
60704005   11. Əhmədli kənd iəd    
60704018   Ə h m ə d l i k.    
60703005   12. Əlinəzərli kənd iəd    
60703018   Ə l i n ə z ə r l i k.    
60720005   13. Əmirzeydli kənd iəd    
60720018   Ə m i r z e y d l i k.    
60721005   14. İkinci Aşıqlı kənd iəd    
60721018   İ k i n c i A ş ı q l ı k.    
60722005   15. İkinci Şahsevən kənd iəd    
60722018   İ k i n c i Ş a h s e v ə n k.    
60706005   16. İmamverdili kənd iəd    
60706018   İ m a m v e r d i l i k.    
60706028   Vətağa k.    
60707005   17. Kəbirli kənd iəd    
60707018   K ə b i r l i k.    
60707028   Xaçınabad k.    
60723005   18. Qaralılar kənd iəd    
60723018   Q a r a l ı l a r k.    
60702005   19. Qəhrəmanlı qəsəbə iəd    
60702016   Q ə h r ə m a n l ı q.    
60724005   20. Mil qəsəbə iəd    
60724016   M i l q.    
60709005   21. Milabad qəsəbə iəd    
60709016   M i l a b a d q.    
60731005   22. Orta Əlinəzərli kənd iəd    
60731018   O r t a Ə l i n ə z ə r l i k.     
60710005   23. Örənqala qəsəbə iəd    
60710016   Ö r ə n q a l a q.    
60710026   Baharabad q.    
60710036   Günəş q.    
60710048   Yuxarı Kəbirli k.    
60732005   24. Şəfəq qəsəbə iəd    
60732016   Ş ə f ə q q.    
60714005   25. Şərq qəsəbə iəd    
60714016   Ş ə r q q.    
60714026   Sarısu q.    
60725005   26. Tatalılar kənd iəd    
60725018   T a t a l ı l a r k.    
60711005   27. Təzəkənd kənd iəd    
60711018   T ə z ə k ə n d k.    
60711026   Bolsulu q.    
60726005   28. Türklər qəsəbə iəd    
60726016   T ü r k l ə r q.     
60733005   29. Yeni Mil qəsəbə iəd    
60733016   Y e n i M i l q.     
60708005   30. Yuxarı Aran qəsəbə iəd    
60708016   Y u x a r ı A r a n q.    
60708026   Mayak q.    
60727005   31. Yuxarı Çəmənli kənd iəd    
60727018   Y u x a r ı Ç ə m ə n l i k.    
60727028   Qaradağlı k.    
  BƏRDƏ RAYONU - 61000001    
61001005   Bərdə şəhər iəd    
61001014   B ə r d ə ş.    
61035005   2. Alpout kənd iəd    
61035018   A l p o u t k.    
61035028   Qarayusifli k.    
61035038   Tumaslı k.    
61024005   3. Bəcirəvan kənd iəd    
61024018   B ə c i r ə v a n k.    
61002005   4. Böyük Göyüşlü kənd iəd    
61002018   B ö y ü k G ö y ü ş l ü k.    
61002028   Bala Göyüşlü k.    
61021005   5. Çələbilər kənd iəd    
61021018   Ç ə l ə b i l ə r k.    
61021028   Nifçi k.    
61025005   6. Əmirli kənd iəd    
61025018   Ə m i r l i k.    
61005005   7. Güloğlular kənd iəd    
61005018   G ü l o ğ l u l a r k.    
61005098   Bala Ərəblər k.    
61005088   Cəyirli k.    
61005068   Divanlı k.    
61005038   Ərəblər k.    
61005078   Gərənə k.    
61005058   Qaradağlı k.    
61005048   Qaraqoyunlu k.    
61005028   Şorəlli k.    
61026005   8. Hacallı kənd iəd    
61026018   H a c a l l ı k.    
61003005   9. Həsənqaya kənd iəd    
61003018   H ə s ə n q a y a k.    
61003038   Qəhrəmanlı k.    
61003048   Mirasəfli k.    
61003028   Saatlı k.    
61004005   10. Hüseynalılar kənd iəd    
61004018   H ü s e y n a l ı l a r k.    
61004028   Arabaçılar k.    
61004038   Hacılar k.    
61004048   Qaradırnaq k.    
61019005   11. Xanərəb kənd iəd    
61019018   X a n ə r ə b k.    
61019028   Şərəfli k.    
61020005   12. Xəsili kənd iəd    
61020018   X ə s i l i k.    
61020028   Qazaxlar k.    
61008005   13. Kələntərli kənd iəd    
61008018   K ə l ə n t ə r l i k.    
61008078   Alaçadırlı k.    
61008028   Darğalar k.    
61008038   Əliyanlı k.    
61008068   Körpüsındıran k.    
61008058   Qasımbəyli k.    
61008048   Muğanlı k.    
61010005   14. Kətəlparaq kənd iəd    
61010018   K ə t ə l p a r a q k.    
61010038   Qurdlar k.    
61010028   Piyadalar k.    
61011005   15. Kolayır kənd iəd    
61011018   K o l a y ı r k.    
61011038   Gülgəzli k.    
61011028   Mollaisalar k.    
61011048   Mollaməmmədli k.    
61011058   Sərkarlar k.    
61009005   16. Qaradəmirçi kənd iəd    
61009018   B i r i n c i Q a r a d ə m i r ç i k.    
61009028   İkinci Qaradəmirçi k.    
61009048   Qazıqurdalı k.    
61009038   Lək k.    
61027005   17. Lənbəran kənd iəd    
61027018   L ə n b ə r a n k.    
61013005   18. Mehdixanlı kənd iəd    
61013018   M e h d i x a n l ı k.    
61013058   Cicimli k.    
61013078   İkinci Hacallı k.    
61013068   Qayalı k.    
61013048   Seyid Yusifli k.    
61013038   Tağılar k.    
61013028   Umudalılar k.    
61012005   19. Mehdili kənd iəd    
61012018   M e h d i l i k.    
61012028   Xanağalı k.    
61012038   Qaradəmirçi k.    
61028005   20. Məmmədli kənd iəd    
61028018   M ə m m ə d l i k.    
61014005   21. Mirzəcəfərli kənd iəd    
61014018   M i r z ə c ə f ə r l i k.    
61014028   Qarağacı k.    
61014038   Mollagüllər k.    
61015005   22. Mirzəxan Qaraqoyunlu kənd iəd    
61015018   M i r z ə x a n Q a r a q o y u n l u k.    
61015038   Cumalar k.    
61015058   Hacıbəyli k.    
61015068   Həsənli k.    
61015048   Kafarlı k.    
61015078   Köbərkənd k.    
61015028   Türkmən k.    
61016005   23. Mollalı kənd iəd    
61016018   M o l l a l ı k.    
61016048   Çərəlilər k.    
61016028   Məşədiibişli k.    
61016038   Yerliağalı k.    
61029005   24. Mustafaağalı kənd iəd    
61029018   M u s t a f a a ğ a l ı k.    
61017005   25. Nazırlı kənd iəd    
61017018   N a z ı r l ı k.    
61017028   Qaratəpə k.    
61018005   26. Otuzikilər kənd iəd    
61018018   O t u z i k i l ə r k.    
61018048   Bayramlı k.    
61018038   Hacıəhmədli k.    
61018028   Vəliuşağı k.    
61030005   27. Samuxlu kənd iəd    
61030018   S a m u x l u k.    
61031005   28. Soğanverdilər kənd iəd    
61031018   S o ğ a n v e r d i l ə r k.    
61032005   29. Şahvəlilər kənd iəd    
61032018   Ş a h v ə l i l ə r k.    
61022005   30. Şatırlı kənd iəd    
61022018   Ş a t ı r l ı k.    
61022038   Birinci Qazaxlar k.    
61022058   Hacılı k.    
61022028   İkinci Nazırlı k.    
61022048   Kürdborakı k.    
61023005   31. Şirvanlı kənd iəd    
61023018   Ş i r v a n l ı k.    
61023048   Bala Qacar k.    
61023078   Böyük Qacar k.    
61023028   Dəymədağıldı k.    
61023068   Hüseynbəyli k.    
61023088   Xanxanımlı k.    
61023058   Qullar k.    
61023038   Uğurbəyli k.    
61033005   32. Təhlə kənd iəd    
61033018   T ə h l ə k.    
61034005   33. Yeni Daşkənd kənd iəd    
61034018   Y e n i D a ş k ə n d k.    
61006005   34. Yeni Əyricə kənd iəd    
61006018   Y e n i Ə y r i c ə k.    
61006038   Əyricə k.    
61006068   Kərimbəyli k.    
61006048   Qaraməmmədli k.    
61006028   Mirzalıbəyli k.    
61006058   Nəcəfqulubəyli k.    
61007005   35. Zümürxan kənd iəd    
61007018   Z ü m ü r x a n k.    
61007038   Çəmənli k.    
61007028   İmamqulubəyli k.    
  BİLƏSUVAR RAYONU - 80800001    
80801005   1. Biləsuvar şəhər iəd    
80801014   B i l ə s u v a r ş.    
80810005   2. Ağalıkənd kənd iəd    
80810018   A ğ a l ı k ə n d k.    
80811005   3. Ağayrı kənd iəd    
80811018   A ğ a y r ı k.    
80812005   4. Amankənd kənd iəd    
80812018   A m a n k ə n d k.    
80809005   5. Aşağı Cürəli kənd iəd    
80809018   A ş a ğ ı C ü r ə l i k.    
80809028   Muğan k.    
80813005   6. Bağbanlar kənd iəd    
80813018   B a ğ b a n l a r k.    
80814005   7. Bəydili kənd iəd    
80814018   B ə y d i l i k.    
80815005   8. Çaylı kənd iəd    
80815018   Ç a y l ı k.    
80808005   9. Çinarlı kənd iəd    
80808018   Ç i n a r l ı k.    
80808028   Aranlı k.    
80816005   10. Dərvişli kənd iəd    
80816018   D ə r v i ş l i k.    
80817005   11. Əliabad kənd iəd    
80817018   Ə l i a b a d k.    
80818005   12. Əsgərabad kənd iəd    
80818018   Ə s g ə r a b a d k.    
80819005   13. Günəşli kənd iəd    
80819018   G ü n ə ş l i k.    
80820005   14. Xırmandalı kənd iəd    
80820018   X ı r m a n d a l ı k.    
80821005   15. İsmətli kənd iəd    
80821018   İ s m ə t l i k.    
80822005   16. Nərimankənd kənd iəd    
80822018   N ə r i m a n k ə n d k.    
80823005   17. Nəsimi kənd iəd    
80823018   N ə s i m i k.    
80824005   18. Ovçubərə kənd iəd    
80824018   O v ç u b ə r ə k.    
80806005   19. Səmədabad kənd iəd    
80806018   S ə m ə d a b a d k.    
80806038   Arazbarı k.    
80825005   20. Təzəkənd kənd iəd    
80825018   T ə z ə k ə n d k.    
80826005   21. Yuxarı Ağalı kənd iəd    
80826018   Y u x a r ı A ğ a l ı k.    
80827005   22. Yuxarı Cürəli kənd iəd    
80827018   Y u x a r ı C ü r ə l i k.    
80828005   23. Zəhmətabad kənd iəd    
80828018   Z ə h m ə t a b a d k.    
  CƏBRAYIL RAYONU – 60500001    
60501005   1. Cəbrayıl şəhər iəd    
60501014   C ə b r a y ı l ş.    
60501028   Xubyarlı k.    
60501038   Xudaverdili k.    
60501048   İmambağı k.    
60501058   Qurbantəpə k.    
60501068   Şahvələdli k.    
60501078   Yarəhmədli k.    
60502005   2. Balyand kənd iəd    
60502018   B a l y a n d k.    
60502038   Doşulu k.    
60502028   Qaracallı k.    
60503005   3. Böyük Mərcanlı kənd iəd    
60503018   B ö y ü k M ə r c a n l ı k.    
60503028   Yuxarı Mərcanlı k.    
60523005   4. Cocuq Mərcanlı kənd iəd    
60523018   C o c u q M ə r c a n l ı k.    
60520005   5. Çərəkən kənd iəd    
60520018   Ç ə r ə k ə n k.    
60520038   Əfəndilər k.    
60520028   Papı k.    
60505005   6. Dağ Tumas kənd iəd    
60505018   D a ğ T u m a s k.    
60505048   Çələbilər k.    
60505038   Qaraağac k.    
60505028   Sofulu k.    
60504005   7. Hacılı kənd iəd    
60504018   H a c ı l ı k.    
60504058   Hüseynalılar k.    
60504038   Kavdar k.    
60504048   Mirək k.    
60504028   Tulus k.    
60519005   8. Horovlu kənd iəd    
60519018   H o r o v l u k.    
60519028   Çapand k.    
60519038   Safarşa k.    
60517005   9. Hovuslu kənd iəd    
60517018   H o v u s l u k.    
60517038   İsaqlı k.    
60517028   Qalacıq k.    
60518005   10. Xələfli kənd iəd    
60518018   X ə l ə f l i k.    
60518058   Aşıq Məlikli k.    
60518048   Kürdlər k.    
60518068   Qərər k.    
60518078   Quşçular k.     
60518088   Niftalılar k.    
60518038   Nüsüs k.    
60518028   Tatar k.    
60518098   Yuxarı Nüsüs k.    
60507005   11. Karxulu kənd iəd    
60507018   K a r x u l u k.    
60507048   Aşağı Maralyan k.    
60507038   Cəfərabad k.    
60507028   Mahmudlu k.    
60507058   Yuxarı Maralyan k.    
60506005   12. Qazanzəmi kənd iəd    
60506018   Q a z a n z ə m i k.    
60506048   Çullu k.    
60506058   Dağ Maşanlı k.    
60506038   Xanağabulaq k.    
60506028   Söyüdlü k.    
60509005   13. Qumlaq kənd iəd    
60509018   Q u m l a q k.    
60509038   Dərzili k.    
60509066   Xələfli q.    
60509076   Xudafərin q.    
60509088   Xudayarlı k.     
60509056   Qumlaq q.    
60509028   Məstalıbəyli k.    
60508005   14. Quycaq kənd iəd    
60508018   Q u y c a q k.    
60508038   Nüzgar k.    
60508028   Şəybəy k.    
60510005   15. Maşanlı kənd iəd    
60510018   M a ş a n l ı k.    
60510028   Alıkeyxalı k.    
60510038   Hasanlı k.    
60511005   16. Mehdili kənd iəd    
60511018   M e h d i l i k.    
60511028   Çaxırlı k.    
60512005   17. Minbaşılı kənd iəd    
60512018   M i n b a ş ı l ı k.    
60512038   Ağtəpə k.    
60512048   Daş Veysəlli k.    
60512028   Sədi k.    
60513005   18. Sarıcallı kənd iəd    
60513018   S a r ı c a l l ı k.    
60513028   Əmirvarlı k.    
60513038   Məzrə k.    
60513048   Yuxarı Məzrə k.    
60514005   19. Sirik kənd iəd    
60514018   S i r i k k.    
60514038   Aşağı Sirik k.    
60514098   Əsgərxanlı k.    
60514058   Molla Həsənli k.    
60514028   Şıxlar k.    
60515005   20. Soltanlı kənd iəd    
60515018   S o l t a n l ı k.    
60515048   Keçəl Məmmədli k.    
60515028   Yanarxac k.    
60516005   21. Süleymanlı kənd iəd    
60516018   S ü l e y m a n l ı k.    
60516028   Daşkəsən k.    
60516038   Qışlaq k.    
60522005   22. Şahvəlli kənd iəd    
60522018   Ş a h v ə l l i k.    
60522028   Göyərçin Veysəlli k.    
60522078   Hacı İsaqlı k.    
60522068   Qoşabulaq k.    
60522058   Qovşudlu k.    
60522038   Niyazqulular k.    
60522048   Tinli k.    
60521005   23. Şükürbəyli kənd iəd    
60521018   Ş ü k ü r b ə y l i k.    
60521048   Dəjəl k.    
60521028   Fuğanlı k.    
60521038   Həsənqaydı k.    
60521076   Mahmudlu q.    
60521058   Şıxalıağalı k.    
  CƏLİLABAD RAYONU - 80600001    
80601005   1. Cəlilabad şəhər iəd    
80601014   C ə l i l a b a d ş.    
80602005   2. Göytəpə şəhər iəd    
80602014   G ö y t ə p ə ş.    
80603005   3. Ağdaş kənd iəd    
80603018   A ğ d a ş k.    
80603088   Ağbulaq k.    
80603098   Axtaxana k.    
80603038   Çünzəli k.    
80603068   Güneyli k.    
80603078   Darılıq k.    
80603108   Fətullaqışlaq k.    
80603028   Hacıcavadlı k.    
80603048   Soyuqbulaq k.    
80603118   Oğrubulaq k.    
80603058   Vənlik k.    
80627005   4. Alar kənd iəd    
80627018   A l a r k.    
80606005   5. Astanlı kənd iəd    
80606018   A s t a n l ı k.    
80606078   Abdullu k.    
80606068   Fərzili k.    
80606028   Suluçeşmə k.    
80607005   6. Boyxanlı kənd iəd    
80607018   B o y x a n l ı k.    
80607068   Dostallı k.    
80607028   Məlikqasımlı k.    
80607058   Məşədilər k.    
80607048   Novruzallı k.    
80607038   Şötüklü k.    
80607078   Yusifli k.    
80610005   7. Cəlayir kənd iəd    
80610018   C ə l a y i r k.    
80610038   Lallar k.    
80610028   Mirzəli k.    
80611005   8. Cəngan kənd iəd    
80611018   C ə n g a n k.    
80611048   Ağusəm k.    
80611078   Çinar k.    
80611028   Fərəcullalı k.    
80611068   Ləzran k.    
80611058   Soltankənd k.    
80611038   Tahirli k.    
80604005   9. Əliqasımlı kənd iəd    
80604018   Ə l i q a s ı m l ı k.    
80604038   Babaxanlı k.    
80604028   Bədirli k.    
80609005   10. Gülməmmədli kənd iəd    
80609018   G ü l m ə m m ə d l i k.    
80609048   Ətcələr k.    
80609038   Məmmədcanlı k.    
80609028   Şükürlü k.    
80628005   11. Günəşli kənd iəd    
80628018   G ü n ə ş l i k.    
80621005   12. Hamarqışlaq kənd iəd    
80621018   H a m a r q ı ş l a q k.    
80621068   Albalan k.    
80621028   Allahverənli k.    
80621078   Xəlilabad k.    
80621088   Xəlilli k.    
80621048   İncilli k.    
80621058   Qamışlıgöl k.    
80621038   Qaraağac k.    
80622005   13. Xanəgah kənd iəd    
80622018   X a n ə g a h k.    
80622028   Çəmənli k.    
80622038   Pərdi k.    
80622048   Türkelli k.    
80633005   14. Kazımabad kənd iəd    
80633018   K az ı m a b a d k.    
80613005   15. Komanlı kənd iəd    
80613018   K o m a n l ı k.    
80613058   Alaşar k.    
80613028   Bəcirəvan k.    
80613048   Həziabad k.    
80613038   Şıxlar k.    
80608005   16. Kövüzbulaq kənd iəd    
80608018   K ö v ü z b u l a q k.    
80608038   Edişə k.    
80608028   Zəhmətabad k.    
80614005   17. Kürdlər kənd iəd    
80614018   K ü r d l ə r k.    
80614068   Dövlətalıbəyli k.    
80614048   Xanılı k.    
80614038   Eçara k.    
80614078   Mollalı k.    
80614058   Porsava k.    
80612005   18. Qarakazımlı kənd iəd    
80612018   Q a r a k a z ı m l ı k.    
80612038   Dələli k.    
80612048   Moranlı k.    
80612028   Sarxanlı k.    
80612058   Zərbəli k.    
80605005   19. Qarazəncir kənd iəd    
80605018   Q a r a z ə n c i r k.    
80605028   Ocaqlı k.    
80615005   20. Ləkin kənd iəd    
80615018   L ə k i n k.    
80615068   Əsədli k.    
80615048   Musalı k.    
80616005   21. Mikayıllı kənd iəd    
80616018   M i k a y ı l l ı k.    
80616028   Qarğılı k.    
80617005   22. Muğan kənd iəd    
80617018   M u ğ a n k.    
80617048   Maşlıq k.    
80617038   Söyüdlü k.    
80629005   23. Privolnoye kənd iəd    
80629018   P r i v o l n o y e k.    
80630005   24. Sabirabad kənd iəd    
80630018   S a b i r a b a d k.    
80618005   25. Seyidbazar kənd iəd    
80618018   S e y i d b a z a r k.    
80618028   Hacıismayıllı k.    
80618038   Hasıllı k.    
80618048   Sadatlı k.    
80631005   26. Sərhədabad kənd iəd    
80631018   S ə r h ə d a b a d k.    
80631028   Məşədivəlli k.    
80631038   Əliabad k.    
80635005   27. Şatırlı kənd iəd    
80635018   Ş a t ı rl ı k.    
80635028   Badamağac k.    
80635038   Buravar k.    
80623005   28. Şabanlı kənd iəd    
80623018   Ş a b a n l ı k.    
80623038   Hacıməmmədli k.    
80623058   İnili k.    
80623028   Qasımbəyli k.    
80623048   Mirtəhməzli k.    
80624005   29. Şiləvəngə kənd iəd    
80624018   Ş i l ə v ə n g ə k.    
80624038   Abışabad k.    
80624028   Adnalı k.    
80625005   30. Şorbaçı kənd iəd    
80625018   Ş o r b a ç ı k.    
80625028   Mədətli k.    
80625038   Məmmədrzalı k.    
80619005   31. Təklə kənd iəd    
80619018   T ə k l ə k.    
80619038   Abazallı k.    
80619028   Babalı k.    
80634005   32. Təzəkənd kənd iəd    
80634018   T ə z ə k ə n d k.    
80626005   33. Uzuntəpə kənd iəd    
80626018   U z u n t ə p ə k.    
80626026   Novoqolovka q.    
80620005   34. Üçtəpə kənd iəd    
80620018   Ü ç t ə p ə k.    
80620038   Cəfərxanlı k.    
80632005   35. Zopun kənd iəd    
80632018   Z o p u n k.     
80632028   Cəfərli k.    
80632038   Çünəxanlı k.    
80632048   Həsənli k.    
80632058   Məşədi Hüseynli k.    
  DAŞKƏSƏN RAYONU - 50600001    
50601005   1. Daşkəsən şəhər iəd    
50601014   D a ş k ə s ə n ş.    
50601026   Alunitdağ q.    
50614005   2. Bayan kənd iəd    
50614018   B a y a n k.    
50611005   3. Çanaqçı kənd iəd    
50611018   Ç a n a q ç ı k.    
50611028   Zivlan k.    
50615005   4. Çıraqlı kənd iəd    
50615018   Ç ı r a q l ı k.    
50612005   5. Çovdar kənd iəd    
50612018   Ç o v d a r k.    
50612028   Çaykənd k.    
50602005   6. Daşkəsən qəsəbə iəd    
50602036   D a ş k ə s ə n q.    
50602018   Aşağı Daşkəsən k.    
50602046   Quşçu q.    
50602026   Quşçu körpüsü q.    
50604005   7. Dəstəfur kənd iəd    
50604018   D ə s t ə f u r k.    
50604028   Qıyıqlı k.    
50604038   Şahvələdli k.    
50603005   8. Əhmədli kənd iəd    
50603018   Ə h m ə d l i k.    
50603028   Dardərə k.    
50603038   Mollahəsənli k.    
50613005   9. Əmirvar kənd iəd    
50613018   Ə m i r v a r k.    
50613038   Əhmədli k.    
50613028   Qazaxlı k.    
50616005   10. Gurbulaq kənd iəd    
50616018   G u r b u l a q k.    
50617005   11. Kəmərqaya kənd iəd    
50617018   K ə m ə r q a y a k.    
50609005   12. Qabaqtəpə kənd iəd    
50609018   Q a b a q t ə p ə k.    
50609078   Astaf k.    
50609088   Dəvrallı k.    
50609098   Gəlinqaya k.    
50609058   Güneykənd k.    
50609038   Pirverdilər k.    
50609028   Rəsullu k.    
50609068   Tapan k.    
50609048   Təzəkənd k.    
50610005   13. Qaraqullar kənd iəd    
50610018   Q a r a q u l l a r k.    
50610038   Alaxançallı k.    
50610028   Qaratağlar k.    
50610048   Şahkərəm k.    
50620005   14. Quşçu kənd iəd    
50620018   Q u ş ç u k.    
50618005   15. Muşavaq kənd iəd    
50618018   M u ş a v a q k.    
50619005   16. Yuxarı Daşkəsən qəsəbə iəd    
50619016   Y u x a r ı D a ş k ə s ə n q.    
50605005   17. Zağalı kənd iəd    
50605018   Z a ğ a l ı k.    
50605028   Xoşbulaq k.    
50605038   Qazaxyolçular k.    
50607005   18. Zəylik kənd iəd    
50607018   Z ə y l i k k.    
50607028   Quytul k.    
50608005   19. Zinzahal kənd iəd    
50608018   Z i n z a h a l k.    
50608028   Almalı k.    
50608038   Kollu k.    
50608058   Suqovuşan k.    
50608048   Yolqullar k.    
  FÜZULİ RAYONU – 60600001    
60601005   1. Füzuli şəhər iəd    
60601014   F ü z u l i ş.    
60626005   2. Horadiz şəhər iəd    
60626014   H o r a d i z ş.    
60624005   3. Alxanlı kənd iəd    
60624018   A l x a n l ı k.    
60604005   4. Arayatlı kənd iəd    
60604018   A r a y a t l ı k.    
60604028   Babı k.    
60604038   Mollaməhərrəmli k.    
60633005   5. Aşağı Seyidəhmədli kənd iəd    
60633018   A ş a ğ ı S e y i d ə h m ə d l i k.     
60633028   Şükürbəyli k.    
60603005   6. Aybasanlı kənd iəd    
60603018   Y u x a r ı A y b a s a n l ı k.    
60603028   Şəkərcik k.    
60603038   Şıxlı k.    
60630005   7. Bala Bəhmənli kənd iəd    
60630018   B a l a B ə h m ə n l i k.    
60630028   Araz Dilağarda k.    
60630038   Araz Zərgər k.    
60630048   Birinci Mahmudlu k.     
60638005   8. Beşinci Zobucuq qəsəbə iəd    
60638016   B e ş i n c i Z o b u c u q q.    
60634005   9. Birinci Zobucuq qəsəbə iəd    
60634016   B i r i n c i Z o b u c u q q.    
60607005   10. Böyük Bəhmənli kənd iəd    
60607018   B ö y ü k B ə h m ə n l i k.    
60612005   11. Cuvarlı kənd iəd    
60612018   C u v a r l ı k.    
60612038   Çimən k.    
60612028   Xələfşə k.    
60611005   12. Dədəli kənd iəd     
60611018   D ə d ə l i k.    
60611028   İşıqlı k.    
60611038   Qarğabazar k.    
60611048   Yal Pirəhmədli k.    
60613005   13. Dilağarda kənd iəd    
60613018   D i l a ğ a r d a k.    
60613068   Dördlər k.    
60613028   Qobu Dilağarda k.    
60637005   14. Dördüncü Zobucuq qəsəbə iəd    
60637016   D ö r d ü n c ü Z o b u c u q q.     
60614005   15. Dövlətyarlı kənd iəd    
60614018   D ö v l ə t y a r l ı k.    
60614038   Qərvənd k.    
60614048   Qıyıqçı k.     
60614058   Qızıl Qışlaq k.     
60614028   Zərgər k.    
60602005   16. Əbdürrəhmanlı kənd iəd    
60602018   Y u x a r ı Ə b d u r r ə h m a n l ı k.    
60602028   Aşağı Əbdürrəhmanlı k.    
60602038   Kürdlər k.    
60605005   17. Əhmədalılar kənd iəd    
60605018   Ə h m ə d a l ı l a r k.    
60605028   Qazaxlar k.    
60605038   Mirzənağılı k.    
60606005   18. Əhmədbəyli kənd iəd    
60606018   Ə h m ə d b ə y l i k.    
60606038   İkinci Mahmudlu k.    
60606078   Qarabağ k.    
60606088   Murtuzalılar k.    
60628005   19. Gecəgözlü kənd iəd.    
60628018   G e c ə g ö z l ü k.    
60628028   Üçüncü Mahmudlu k.    
60610005   20. Horadiz kənd iəd    
60610018   H o r a d i z k.    
60610028   Dördçinar k.    
60610038   Hüngütlü k.    
60635005   21. İkinci Zobucuq qəsəbə iəd    
60635016   İ k i n c i Z o b u c u q q.    
60618005   22. Kərimbəyli kənd iəd    
60618018   K ə r i m b ə y l i k.    
60618028   Aşağı Yağlıvənd k.    
60620005   23. Kürdmahmudlu kənd iəd    
60620018   Y u x a r ı K ü r d m a h m u d l u k.    
60620028   Aşağı Kürdmahmudlu k.    
60615005   24. Qacar kənd iəd    
60615018   Q a c a r k.    
60615028   Divanalılar k.    
60617005   25. Qaraxanbəyli kənd iəd    
60617018   Q a r a x a n b ə y l i k.    
60617028   Merdinli k.    
60616005   26. Qarakollu kənd iəd    
60616018   Q a r a k o l l u k.    
60616038   Gorazıllı k.    
60616068   Xatınbulaq k.    
60616058   Qaradağlı k.    
60616078   Saracıq k.    
60616048   Yuxarı Güzlək k.    
60616028   Yuxarı Rəfədinli k.    
60619005   27. Qoçəhmədli kənd iəd    
60619018   Q o ç ə h m ə d l i k.    
60619028   Arış k.    
60619038   Mollavəli k.    
60619048   Sərdarlı k.    
60621005   28. Mirzəcamallı kənd iəd    
60621018   M i r z ə c a m a l l ı k.    
60621048   Ələsgərli k.    
60621038   Hüseynbəyli k.    
60621028   Seyidmahmudlu k.    
60622005   29. Pirəhmədli kənd iəd    
60622018   P i r ə h m ə d l i k.    
60622048   Aşağı Güzlək k.    
60622058   Aşağı Rəfədinli k.    
60622038   Mandılı k.    
60622028   Musabəyli k.    
60609005   30. Üçbulaq kənd iəd    
60609018   Ü ç b u l a q k.    
60609028   Govşatlı k.    
60609038   Şıxımlı k.     
60636005   31. Üçüncü Zobucuq qəsəbə iəd    
60636016   Ü ç ü n c ü Z o b u c u q q.    
60608005   32. Veysəlli kənd iəd    
60608018   A ş a ğ ı V e y s ə l l i k.    
60608028   Yuxarı Veysəlli k.    
60608038   Ağbaşlı k.    
60631005   33.Yuxarı Seyidəhmədli kənd iəd    
60631018   Y u x a r ı S e y i d ə h m ə d l i k.    
60631028   Qorqan k.     
60629005   34. Yuxarı Yağlıvənd kənd iəd    
60629018   Y u x a r ı Y a ğ l ı v ə n d k.    
60629028   Qaraməmmədli k.    
60625005   35. 1 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60625016   1 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60639005   36. 2 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60639016   2 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60640005   37. 3 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60640016   3 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60641005   38. 4 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60641016   4 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60642005   39. 5 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60642016   5 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60627005   40. 6 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60627016   6 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60643005   41. 7 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60643016   7 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60644005   42. 8 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60644016   8 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60645005   43. 9 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60645016   9 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60646005   44. 10 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60646016   10 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
60647005   45. 11 №-li Qayıdış qəsəbə iəd    
60647016   11 № - l i Q a y ı d ı ş q.    
  GƏDƏBƏY RAYONU - 50500001    
50501005   1. Gədəbəy şəhər iəd    
50501014   G ə d ə b ə y ş.    
50539005   2. Alnabat kənd iəd    
50539018   A l n a b a t k.    
50504005   3. Arabaçı kənd iəd    
50504018   A r a b a ç ı k.    
50504028   Fərzalı k.    
50536005   4. Arıqdam kənd iəd    
50536018   A r ı q d a m k.    
50506005   5. Arıqıran kənd iəd    
50506018   A r ı q ı r a n k.    
50506028   Əyrivəng k.    
50507005   6. Böyük Qaramurad kənd iəd    
50507018   B ö y ü k Q a r a m u r a d k.    
50507038   Ataxal k.    
50507028   Gülallı k.    
50507048   Toplar k.    
50537005   7. Çalburun kənd iəd    
50537018   Ç a l b u r u n k.    
50528005   8. Çaldaş kənd iəd    
50528018   Ç a l d a ş k.    
50528028   Səbətkeçməz k.    
50535005   9. Çanaqçı kənd iəd    
50535018   Ç a n a q ç ı k.    
50527005   10. Çay Rəsullu kənd iəd    
50527018   Ç a y R ə s u l l u k.    
50527028   Bəydəmirli k.    
50527038   Turşsu k.    
50529005   11. Çobankənd kənd iəd    
50529018   Ç o b a n k ə n d k.    
50529028   Qızılqaya k.    
50538005   12. Daryurd kənd iəd    
50538018   D a r y u r d k.    
50538028   Cəfərli k.    
50538038   Nağılar k.    
50512005   13. Dəyəqarabulaq kənd iəd    
50512018   D ə y ə q a r a b u l a q k.    
50512048   Günəşli k.    
50512038   Musayal k.    
50510005   14. Dəyirmandağ kənd iəd    
50510018   D ə y i r m a n d a ğ k.    
50510048   Hacıələkbərli k.    
50510038   Köhnəkənd k.    
50510028   Qurudərə k.    
50510058   Sarıköynək k.    
50513005   15. Düz Rəsullu kənd iəd    
50513018   D ü z R ə s u l l u k.    
50513058   Gərməşöylü k.    
50513068   Göyəmli k.    
50513048   Hüseynqulular k.    
50513038   Rəhimli k.    
50513028   Təkyemişan k.    
50515005   16. Düzyurd kənd iəd    
50515018   D ü z y u r d k.    
50515028   Aytala k.    
50503005   17. Əlinağılar kənd iəd    
50503018   Ə l i n a ğ ı l a r k.    
50503028   Arısu k.    
50540005   18. Əmiraslanlı kənd iəd    
50540018   Ə m i r a s l a n l ı k.    
50540038   Çaykənd k.    
50540028   Gödəkdərə k.    
50540048   Sarıhəsənli k.    
50540058   Yaqublu k.    
50521005   19. Ərtəpə kənd iəd    
50521018   Ə r t ə p ə k.    
50521028   Pirbulaq k.    
50521038   Soyuqbulaq k.    
50509005   20. Gərgər kənd iəd    
50509018   G ə r g ə r k.    
50509028   Qarıkənd k.    
50509038   Yenikənd k.    
50541005   21. Göyəlli kənd iəd    
50541018   G ö y ə l l i k.    
50508005   22. Hacılar kənd iəd    
50508018   H a c ı l a r k.    
50508038   Əyridərə k.    
50508028   Sonalar k.    
50542005   23. Xarxar kənd iəd    
50542018   X a r x a r k.    
50516005   24. İnəkboğan kənd iəd    
50516018   İ n ə k b o ğ a n k.    
50516038   Kərimli k.    
50516028   Köhnəqışlaq k.    
50516048   Qasımlı k.    
50517005   25. İsalı kənd iəd    
50517018   İ s a l ı k .    
50517028   Cücanlı k.    
50517038   Dördlər k.    
50517048   Qasımağalı k.    
50517058   Motudərə k.    
50519005   26. Kiçik Qaramurad kənd iəd    
50519018   K i ç i k Q a r a m u r a d k.    
50519028   Leşkər k.    
50543005   27. Qaradağ kənd iəd    
50543018   Q a r a d a ğ k.    
50543028   Daşbulaq k.    
50518005   28. Qaraməmmədli kənd iəd    
50518018   Q a r a m ə m m ə d l i k.    
50518038   Qızıltorpaq k.    
50518028   Kəsəmən k.    
50544005   29. Qaravəlilər kənd iəd    
50544018   Q a r a v ə l i l ə r k.    
50544028   Məmmədcəfərli k.    
50520005   30. Qoşabulaq kənd iəd    
50520018   Q o ş a b u l a q k.    
50520048   Rəmə k.    
50520028   Totuqlu k.    
50524005   31. Miskinli kənd iəd    
50524018   M i s k i n l i k.    
50524038   Qalakənd k.    
50505005   32. Mormor kənd iəd    
50505018   M o r m o r k.    
50505028   Zamanlı k.    
50533005   33. Moruxlu kənd iəd    
50533018   M o r u x l u k.    
50533028   Tərs yer k.    
50545005   34. Nərimankənd kənd iəd    
50545018   N ə r i m a n k ə n d k.    
50546005   35. Novoivanovka kənd iəd    
50546018   N o v o i v a n o v k a k.    
50547005   36. Novosaratovka kənd iəd    
50547018   N o v o s a r a t o v k a k.    
50534005   37. Parakənd kənd iəd    
50534018   P a r a k ə n d k.    
50534028   Qarovultomba k.    
50548005   38. Pərizamanlı kənd iəd    
50548018   P ə r i z a m a n l ı k.    
50549005   39. Plankənd kənd iəd    
50549018   P l a n k ə n d k.    
50523005   40. Poladlı kənd iəd    
50523018   P o l a d l ı k.    
50523048   Əmir k.    
50523028   Hacıalılar k.    
50523068   Heriknaz k.    
50523038   Kələman k.    
50523058   Qozqaralı k.    
50550005   41. Samanlıq kənd iəd    
50550018   S a m a n l ı q k.    
50526005   42. Slavyanka kənd iəd    
50526018   S l a v y a n k a k.    
50526028   Maarif k.    
50551005   43. Söyüdlü kənd iəd    
50551018   S ö y ü d l ü k.    
50552005   44. Şahdağ kənd iəd    
50552018   Ş a h d a ğ k.    
50552028   Çiçəkli k.    
50530005   45. Şəkərbəy kənd iəd    
50530018   Ş ə k ə r b ə y k.    
50530028   Heydərli k.    
50511005   46. Şınıx kənd iəd    
50511018   Ş ı n ı x k.    
50511028   Kollu k.    
50514005   47. Zəhmətkənd kənd iəd    
50514018   Z ə h m ə t k ə n d k.    
50514028   Qarabulaq k.    
  GORANBOY RAYONU - 50900001    
50901005   1. Goranboy şəhər iəd    
50901014   G o r a n b o y ş.    
50901028   Abbasqulular k.    
50901038   İrəvanlı k.    
50901048   Qarasüleymanlı k.    
50901058   Şahməmmədli k.    
50933005   2. Dəliməmmədli şəhər iəd    
50933014   D ə l i m ə m m ə d l i ş.    
50933018   Sarovlu k.    
50934005   3. Düzqışlaq kənd iəd    
50934018   D ü z q ı ş l a q k.    
50935005   4. Alpout kənd iəd    
50935018   A l p o u t k.    
50930005   5. Aşağı Ağcakənd qəsəbə iəd    
50930016   A ş a ğ ı A ğ c a k ə n d q.    
50930028   Meşəli k.    
50936005   6. Bağçakürd kənd iəd    
50936018   B a ğ ç a k ü r d k.    
50937005   7. Balakürd kənd iəd    
50937018   B a l a k ü r d k.    
50910005   8. Boluslu kənd iəd    
50910018   B o l u s l u k.    
50910038   Eyvazlılar k.    
50910066   Goran q.    
50910028   Məşədiqaralar k.    
50907005   9. Borsunlu kənd iəd    
50907018   B o r s u n l u k.    
50907028   Qazaxlar k.    
50938005   10. Börü kənd iəd    
50938018   B ö r ü k .    
50908005   11. Buzluq kənd iəd    
50908018   B u z l u q k.    
50908028   Baş Qışlaq k.    
50916005   12. Dəyirmanlar kənd iəd    
50916018   D ə y i r m a n l a r k.    
50916028   Azad k.    
50939005   13. Əlirzalı kənd iəd    
50939018   Ə l i r z a l ı k.    
50940005   14. Kəhrizli kənd iəd    
50940018   K ə h r i z l i k.    
50920005   15. Fəxralı kənd iəd    
50920018   F ə x r a l ı k.    
50920038   Qurbanzadə k.    
50909005   16. Goranlı kənd iəd    
50909018   G o r a n l ı k.    
50941005   17. Gülüstan kənd iəd    
50941018   G ü l ü s t a n k.    
50942005   18. Gürzallar kənd iəd    
50942018   G ü r z a l l a r k.    
50906005   19. Hazırəhmədli kənd iəd    
50906018   H a z ı r ə h m ə d l i k.    
50906028   Bəşirli k.    
50906038   Göynüyən k.    
50906048   Qarasuçu k.    
50943005   20. Xan Qərvənd kənd iəd    
50943018   X a n Q ə r v ə n d k.    
50944005   21. Xınalı kənd iəd    
50944018   X ı n a l ı k.    
50945005   22. Xoylu kənd iəd    
50945018   X o y l u k.    
50924005   23. Kələk kənd iəd    
50924018   K ə l ə k k.    
50924028   Şıxlar k.    
50912005   24. Qaraçinar kənd iəd    
50912018   Q a r a ç i n a r k.    
50912028   Qaxtut k.    
50946005   25. Qaradağlı kənd iəd    
50946018   Q a r a d a ğ l ı k.    
50913005   26. Qaramusalı kənd iəd    
50913018   Q a r a m u s a l ı k.    
50913028   Həmənli k.    
50914005   27. Qarqucaq kənd iəd    
50914018   Q a r q u c a q k.    
50914038   Hacallı k.    
50914028   Şəfibəyli k.    
50947005   28. Qazanbulaq qəsəbə iəd    
50947016   Q a z a n b u l a q q.    
50966005   29.Qazançı kənd iəd    
50966018   Q a z a n ç ı k.    
50966026   Kürəkçay q.    
50915005   30. Qırıqlı kənd iəd    
50915018   Q ı r ı q l ı k.    
50915028   Gülməmmədli k.    
50915038   Qarapirimli k.    
50904005   31. Qızılhacılı qəsəbə iəd    
50904016   Q ı z ı l h a c ı l ı q.    
50904038   Aşağı Ballıqaya k.    
50948005   32. Quşçular kənd iəd    
50948018   Q u ş ç u l a r k.    
50949005   33. Mənəşli kənd iəd    
50949018   M ə n ə ş l i k.    
50949028   Erkeç k.    
50950005   34. Muzdurlar kənd iəd    
50950018   M u z d u r l a r k.    
50951005   35. Nadirkənd kənd iəd    
50951018   N a d i r k ə n d k.    
50926005   36. Nərimanlı kənd iəd    
50926018   N ə r i m a n l ı k.    
50926028   Cinli Zeynallı k.    
50952005   37. Nizami kənd iəd    
50952018   N i z a m i k.    
50953005   38. Rəhimli kənd iəd    
50953018   R ə h i m l i k.    
50954005   39. Rus Borisi kənd iəd    
50954018   R u s B o r i s i k.    
50955005   40. Sarov kənd iəd    
50955018   S a r o v k.    
50956005   41. Səfikürd kənd iəd    
50956018   S ə f i k ü r d k.    
50927005   42. Səmədabad kənd iəd    
50927018   S ə m ə d a b a d k.    
50927028   Xasadarlı k.    
50957005   43. Şadılı kənd iəd    
50957018   Ş a d ı l ı k.    
50958005   44. Şəfəq kənd iəd    
50958018   Ş ə f ə q k.    
50919005   45. Tap Qaraqoyunlu kənd iəd    
50919018   T a p Q a r a q o y u n l u k.    
50919038   Tap k.    
50959005   46. Tatarlı kənd iəd    
50959018   T a t a r l ı k.    
50960005   47. Todan kənd iəd    
50960018   T o d a n k.    
50961005   48. Veyisli kənd iəd    
50961018   V e y i s l i k.    
50962005   49. Yenikənd kənd iəd    
50962018   Y e n i k ə n d k.    
50932005   50. Yeni yol kənd iəd    
50932018   Y e n i y o l k.    
50932028   Təklə k.    
50963005   51. Yəhərçi Qazaxlar kənd iəd    
50963018   Y ə h ə r ç i Q a z a x l a r k.    
50964005   52. Yolqulular kənd iəd    
50964018   Y o l q u l u l a r k.    
50928005   53. Yolpaq kənd iəd    
50928018   Y o l p a q k.    
50928028   Əhmədabad k.    
50903005   54. Yuxarı Ağcakənd qəsəbə iəd    
50903016   Y u x a r ı A ğ c a k ə n d q.    
50903028   Yuxarı Ballıqaya k.    
50965005   55. Zeyvə kənd iəd    
50965018   Z e y v ə k.    
  GÖYÇAY RAYONU - 40800001    
40801005   1. Göyçay şəhər iəd    
40801014   G ö y ç a y ş.    
40815005   2. Alxasava kənd iəd    
40815018   A l x a s a v a k.    
40816005   3. Alpout kənd iəd    
40816018   A l p o u t k.    
40817005   4. Aşağı Qaraməryəm kənd iəd    
40817018   A ş a ğ ı Q a r a m ə r y ə m k.    
40817028   Dövranlı k.    
40818005   5. Bəydövül kənd iəd    
40818018   B ə y d ö v ü l k.    
40803005   6. Bığır kənd iəd    
40803018   B ı ğ ı r k.    
40803028   Cırqurd k.    
40819005   7. Cəyirli kənd iəd    
40819018   C ə y i r l i k.    
40819028   Kürdəmiş k.    
40819038   Qubadlı Şıxlı k.    
40819048   Türkmən k.    
40820005   8. Çaxırlı kənd iəd    
40820018   Ç a x ı r l ı k.    
40813005   9. Çərəkə kənd iəd    
40813018   Ç ə r ə k ə k.    
40813028   Çərəcə k.    
40813038   Şıxlar k.    
40821005   10. İkinci Ərəbcəbirli kənd iəd    
40821018   İ k i n c i Ə r ə b c ə b i r l i k.    
40821028   Birinci Ərəbcəbirli k.    
40821038   Mirzəhüseynli k.    
40822005   11. İnçə kənd iəd    
40822018   İ n ç ə k.    
40823005   12. Kürdşaban kənd iəd    
40823018   K ü r d ş a b a n k.    
40823028   Yenikənd k.    
40806005   13. Qarabaqqal kənd iəd    
40806018   Q a r a b a q q a l k.    
40806028   Çayarxı k.    
40806038   Hacalıkənd k.    
40824005   14. Qaraman kənd iəd    
40824018   Q a r a m a n k.    
40807005   15. Qaraməryəm kənd iəd    
40807018   Q a r a m ə r y ə m k.    
40807048   Qarayazı k.    
40807028   Şahsoltanlı k.    
40807038   Yekəxana k.    
40808005   16. Qızılağac kənd iəd    
40808018   Q ı z ı l a ğ a c k.    
40808038   Mollahacılı k.    
40808028   Şəkili k.    
40825005   17. Ləkçılpaq kənd iəd    
40825018   L ə k ç ı l p a q k.    
40826005   18. Mallı Şıxlı kənd iəd    
40826018   M a l l ı Ş ı x l ı k.    
40826028   Ərəbşahverdi k.    
40810005   19. Məlikkənd kənd iəd    
40810018   M ə l i k k ə n d k.    
40810038   Şıxbəy k.    
40810028   Şıxəmir k.    
40811005   20. Mırtı kənd iəd    
40811018   M ı r t ı k.    
40811058   Alıkənd k.    
40827005   21. Müskürlü kənd iəd    
40827018   M ü s k ü r l ü k.    
40827028   Qəbələ Müskürlü k.    
40812005   22. Potu kənd iəd    
40812018   P o t u k.    
40812048   Kürd k.    
40812028   Ulaşlı Şıxlı k.    
40812038   Üngütlü k.    
40814005   23. Şəhadət kənd iəd    
40814018   Ş ə h a d ə t k.    
40814048   Qarabağlar k.    
40828005   24. Şəkər kənd iəd    
40828018   Ş ə k ə r k.    
40828028   Qaraxıdır k.    
40828038   Veysəlli k.    
40829005   25. Yalman kənd iəd    
40829018   Y a l m a n k.    
40804005   26. Yeniarx kənd iəd    
40804018   Y e n i a r x k.    
40804028   Hacıağabəyli k.    
40804038   Xəlitli k.    
  GÖYGÖL RAYONU - 50800001    
50801005   1. Göygöl şəhər iəd    
50801014   G ö y g ö l ş.    
50801026   Ağdağ q.    
50803005   2. Aşıqlı kənd iəd    
50803018   A ş ı q l ı k.    
50803028   Keşkü k.    
50803038   Üçbulaq k.    
50804005   3. Balçılı kənd iəd    
50804018   B a l ç ı l ı k.    
50804028   Cümşüdlü k.    
50812005   4. Çaykənd kənd iəd    
50812018   Ç a y k ə n d k.    
50811005   5. Çaylı kənd iəd    
50811018   Ç a y l ı k.    
50824005   6. Dozular kənd iəd    
50824018   D o z u l a r k.    
50813005   7. Əlimədədli kənd iəd    
50813018   Ə l i m ə d ə d l i k.    
50814005   8. Göyçəkənd kənd iəd    
50814018   G ö y ç ə k ə n d k.    
50815005   9. Hacıməlik qəsəbə iəd    
50815016   H a c ı m ə l i k q.    
50817005   10. Xaqani kənd iəd    
50817018   X a q a n i k.    
50808005   11. Qarabulaq kənd iəd    
50808018   Q a r a b u l a q k.    
50808038   Quşçu k.    
50818005   12. Qırıqlı kənd iəd    
50818018   Q ı r ı q l ı k.    
50818028   Haçaqaya k.    
50818038   Sərkar k.    
50807005   13. Qızılca kənd iəd    
50807018   Q ı z ı l c a k.    
50807028   Damcılı k.    
50807038   Danayeri k.    
50807048   Yalqışlaq k.    
50825005   14. Qızılqaya qəsəbə iəd    
50825016   Q ı z ı l q a y a q.    
50806005   15. Quşqara kənd iəd    
50806018   Q u ş q a r a k.    
50806046   Bəhrambağ q.    
50806068   Səmədli k.    
50819005   16. Mollacəlilli kənd iəd    
50819018   M o l l a c ə l i l l i k.    
50820005   17. Nadil kənd iəd    
50820018   N a d i l k.    
50826005   18. Pənahlılar kənd iəd    
50826018   P ə n a h l ı l a r k.    
50828005   19. Sarısu kənd iəd    
50828018   S a r ı s u k.    
50809005   20. Şəhriyar kənd iəd    
50809018   Ş ə h r i y a r k.    
50809028   Kərəmli k.    
50810005   21. Toğanalı kənd iəd    
50810018   T o ğ a n a l ı k.    
50810028   Əzgilli k.    
50821005   22. Topalhəsənli kənd iəd    
50821018   T o p a l h ə s ə n l i k.    
50822005   23. Tulallar kənd iəd    
50822018   T u l a l l a r k.    
50823005   24. Üçtəpə kənd iəd    
50823018   Ü ç t ə p ə k.    
50823026   Firuzabad q.    
50827005   25. Yeni Qızılca kənd iəd    
50827018   Y e n i Q ı z ı l c a k.    
50802005   26. Yeni Zod kənd iəd    
50802018   Y e n i Z o d k.    
50802038   Bənövşəli k.    
50805005   27. Zurnabad kənd iəd    
50805018   Z u r n a b a d k.    
50805046   Aşağı Zurnabad q.    
50805038   Gəncə k.    
  HACIQABUL RAYONU - 91000001    
91001005   1. Hacıqabul şəhər iəd    
91001014   H a c ı q a b u l ş.    
91001016   Balıqçı q.    
91002005   2. Abdulabad kənd iəd    
91002018   A b d u l a b a d k.    
91002028   Kolanı k.    
91003005   3. Atbulaq kənd iəd    
91003018   A t b u l a q k.    
91003028   Kürdçü k.    
91009005   4. Birinci Udullu kənd iəd    
91009018   B i r i n c i U d u l l u k.    
91010005   5. Ələtli kənd iəd    
91010018   Ə l ə t l i k.    
91010028   Ağacanlı k.    
91010038   Bürvənd k.    
91011005   6. İkinci Udullu kənd iəd    
91011018   İ k i n c i U d u l l u k.    
91011028   Qubalı k.    
91011038   Tağılı k.    
91005005   7. Qarasu kənd iəd    
91005018   Q a r a s u k.    
91020005   8. Qızılburun kənd iəd    
91020018   Q ı z ı l b u r u n k.     
91012005   9. Qubalıbalaoğlan kənd iəd    
91012018   Q u b a l ı b a l a o ğ l a n k.    
91012028   Pirsaatçay k.    
91004005   10. Meyniman kənd iəd    
91004018   M e y n i m a n k.    
91004028   Axtaçı Şirvan k.    
91004038   Birinci Meyniman k.    
91004048   İkinci Meyniman k.    
91013005   11. Muğan qəsəbə iəd    
91013016   M u ğ a n q.    
91006005   12. Navahı kənd iəd    
91006018   N a v a h ı k.    
91018005   13. Navahı qəsəbə iəd    
91018016   N a v a h ı q.    
91014005   14. Padar qəsəbə iəd    
91014016   P a d a r q.    
91019005   15. Pirsaat qəsəbə iəd    
91019016   P i r s a a t q.    
91015005   16. Rəncbər kənd iəd    
91015018   R ə n c b ə r k.    
91016005   17. Şorbaçı kənd iəd    
91016018   Ş o r b a ç ı k.    
91016028   Birinci Paşalı k.    
91016038   İkinci Paşalı k.    
91017005   18. Talış kənd iəd    
91017018   T a l ı ş k.    
  XAÇMAZ RAYONU - 30200001    
30201005   1. Xaçmaz şəhər iəd    
30201014   X a ç m a z ş.    
30202005   2. Xudat şəhər iəd    
30202014   X u d a t ş.    
30202026   Şollar q.    
30204005   3. Çaykənarı kənd iəd    
30204018   Ç a y k ə n a r ı k.    
30204028   Gödəkli k.    
30206005   4. Aşağı Zeyid kənd iəd    
30206018   A ş a ğ ı Z e y i d k.    
30206068   Alıcqışlaq k.    
30206088   Çılğır k.    
30206048   Qaracik k.    
30206058   Qaracik Zeyid k.    
30206028   Qaraçaycek k.    
30206078   Qədmalıqışlaq k    
30206038   Şıxhaput k.    
30224005   5. Çarxı kənd iəd    
30224018   Ç a r x ı k.    
30224028   Xanlıqoba k.    
30226005   6. Çinartala kənd iəd    
30226018   Ç i n a r t a l a k.    
30226028   Ağaşirinoba k.    
30226038   Qıraqlı k.    
30226048   Manafoba k.    
30226058   Palçıqoba k.    
30208005   7. Dədəli kənd iəd    
30208018   D ə d ə l i k.    
30208028   Bostançı k.    
30208048   Hacıabdurəhimoba k.    
30208078   Palıdlı k.    
30208068   Kiçik Baraxum k.    
30208038   Nağıoba k.    
30208058   Sibiroba k.    
30205005   8. Əhmədoba kənd iəd    
30205018   Ə h m ə d o b a k.    
30205028   Hacıəhmədoba k.    
30205048   Hacıqazma k.    
30205038   Qaracəlli k.    
30227005   9. Hacıəlibəy kənd iəd    
30227018   H a c ı ə l i b ə y k.    
30227028   Ağyazı Buduq k.    
30227036   Arzu q.    
30227048   Bayoba k.    
30227058   Suxtaqalaqışlaq k.    
30207005   10. Hülövlü kənd iəd    
30207018   H ü l ö v l ü k.    
30207068   Bəyqışlaq k.    
30207108   Canaxır k.    
30207078   Qaradağ Buduq k.    
30207028   Qaradağlı k    
30207038   Qobuqıraq k.    
30207098   Mehrəliqışlaq k.    
30207058   Mürsəliqışlaq k.    
30207048   Rəhimoba k.    
30207088   Ustacəlilli k.    
30212005   11. Köhnə Xudat kənd iəd    
30212018   K ö h n ə X u d a t k.    
30212046   Aşağı Ləgər q.    
30212038   Digahoba k.    
30212068   Fərzəlioba k.    
30212058   İdrisoba k.    
30212028   Seyidlər k.    
30210005   12. Qalağan kənd iəd    
30210018   Q a l a ğ a n k.    
30210048   Ərəb k.    
30210028   Hacılar k.    
30210038   Keymərəz k.    
30210068   Məmmədxanlı k.    
30210058   Sayad k.    
30211005   13. Qaraçı kənd iəd    
30211018   Q a r a ç ı k.    
30211048   Cığatay k.    
30211068   Çaxmaqlı k.    
30211058   Gülalan k.    
30211038   Hacıqurbanoba k.    
30211088   Qaraqaşlı k.    
30211028   Qaraqurdlu k.    
30211078   Laman k.    
30214005   14. Qımılqışlaq kənd iəd    
30214018   Q ı m ı l q ı ş l a q k.    
30214078   Ağarəhimoba k.    
30214038   Çuxuroba k.    
30214098   Hacıisaoba k.    
30214068   Qadaşoba k.    
30214048   Maşıoba k.    
30214058   Mirzəməmmədqışlaq k.    
30214028   Mollabürhanlı k.    
30214088   Şıxlar k.    
30213005   15. Qusarçay kənd iəd    
30213018   Q u s a r ç a y k.    
30213088   Ağaverdioba k.    
30213098   Balaqusarqışlaq k.    
30213078   Həsənqala k.    
30215005   16. Ləcət kənd iəd    
30215018   L ə c ə t k.    
30215028   Moruqoba k.    
30215038   Tağaroba k.    
30203005   17. İstisu qəsəbə iəd    
30203016   İ s t i s u q.    
30203028   Vələmir k.    
30219005   18. Müşkür kənd iəd    
30219018   M ü ş k ü r k.    
30219068   Bəbəli k.    
30219048   Əzizli k.    
30219058   Gəncəli k.    
30219038   Xaspoladoba k.    
30219088   Köhnə Xaçmaz k.    
30219028   Müşviq k.    
30219078   Müzəffəroba k.    
30216005   19. Nabran kənd iəd    
30216018   N a b r a n k.    
30216046   Dalğalı q.    
30216076   Günəşli q.    
30216056   Meşəli q.    
30216066   Samurçay q.    
30216036   Şimal q.    
30216028   Tel k.    
30216086   Turist q.    
30217005   20. Nərəcan kənd iəd    
30217018   N ə r ə c a n k.    
30217028   Ağtala k.    
30217038   Çiləgir k.    
30217068   Mənçəroba k.    
30217048   Mürşüdoba k.    
30217058   Sabiroba k.    
30218005   21. Niyazoba kənd iəd    
30218018   N i y a z o b a k.    
30218048   Ağçay k.    
30218028   Əbilyataq k.    
30218058   İlxıçı k.    
30218068   İlxıçı Həsən Əfəndi k.    
30218038   Qarabağlı k.    
30218078   Qarğalıq k.    
30220005   22. Pirquluoba kənd iəd    
30220018   P i r q u l u o b a k.    
30220038   Hacıməmmədoba k.    
30220028   Qoçaqqazma k.    
30220048   Yeni Sudur k.    
30221005   23. Seyidlikəndyeri kənd iəd    
30221018   S e y i d l i k ə n d y e r i k.    
30221048   Aslanoba k.    
30221038   Aşağıoba k.    
30221028   Xuray k.    
30221056   Sahillər q.    
30222005   24. Susayqışlaq kənd iəd    
30222018   S u s a y q ı ş l a q k.    
30222058   Çaxçaxlı k.    
30222038   Maqsudkənd k.    
30222028   Pərdiqıran k.    
30222048   Şollar k.    
30223005   25. Uzunoba kənd iəd    
30223018   U z u n o b a k.    
30223078   Baraxum k.    
30223088   Xəzərli k.    
30223048   Şıxlı k.    
30223028   Meçitoba k.    
30223058   Şərifoba k.    
30223068   Tikanoba k.    
30223038   Yataqoba k.    
30225005   26. Yalama kənd iəd    
30225018   Y a l a m a k.    
30225058   Düztahiroba k.    
30225098   Xanoba k.    
30225038   Ortaoba k.    
30225088   Səlimoba k.    
30225048   Ukuroba k.    
30225078   Yaquboba k.    
30225028   Zuxuloba k.    
30228005   27. Yeni Həyat qəsəbə iəd    
30228016   Y e n i H ə y a t q.    
30228028   Həbibkənd k.    
30209005   28. Yergüc kənd iəd    
30209018   Y e r g ü c k.    
30209048   Armudpadar k.    
30209038   Padar k.    
30209028   Sərkərli k.    
30209058   Üçgünqışlaq k.    
30209068   Üryanoba k.    
  XIZI RAYONU - 30600001    
30601005   1. Xızı şəhər iəd    
30601014   X ı z ı ş.    
30605005   2. Ağdərə kənd iəd    
30605018   A ğ d ə r ə k.    
30605028   Tudar k.    
30602005   3. Altıağac qəsəbə iəd    
30602016   A l t ı a ğ a c q.    
30602018   Safbulaq k.    
30602028   Qızılqazma k.    
30602038   Yarımca k.    
30606005   4. Baxışlı kənd iəd    
30606018   B a x ı ş l ı k.    
30606028   Bəyəhmədyurd k.    
30606038   Güneyqışlaq k.    
30606048   Vərdah k.    
30610005   5. Fındığan kənd iəd    
30610018   F ı n d ı ğ a n k.    
30610028   Xələnc k.    
30603005   6. Giləzi qəsəbə iəd    
30603016   G i l ə z i q.    
30603028   Məşədi Həsən k.    
30607005   7. Qarabulaq kənd iəd    
30607018   Q a r a b u l a q k.    
30607028   Dizəvər k.    
30608005   8. Qasımkənd kənd iəd    
30608018   Q a s ı m k ə n d k.    
30608028   Əmbizlər k.    
30608038   Yuxarı Əngilan k.    
30611005   9. Sitalçay kənd iəd    
30611018   S i t a l ç a y k.    
30604005   10. Şorabad qəsəbə iəd    
30604016   Ş o r a b a d q.    
30604028   Türkoba k.    
30604038   Yaşma k.    
30609005   11. Tıxlı kənd iəd    
30609018   T ı x l ı k.    
30609028   Əngilan k.    
30609048   Qars k.    
30609038   Təzəkənd k.    
30612005   12. Yeni Yaşma kənd iəd    
30612018   Y e n i Y a ş m a k.    
  XOCALI RAYONU - 70100001    
70101005   1. Xocalı şəhər iəd    
70101014   X o c a l ı ş.    
70120005   2. Almalı kənd iəd    
70120018   A l m a l ı k.    
70120028   Qarakötük k.    
70102005   3. Ballıca kənd iəd    
70102018   B a l l ı c a k.    
70102028   Xanyurdu k.    
70102038   Mehdibəyli k.    
70115005   4. Cəmilli kənd iəd    
70115018   C ə m i l l i k.    
70113005   5. Çanaqçı kənd iəd    
70113018   Ç a n a q ç ı k.    
70113028   Sığnaq k.    
70116005   6. Dağyurd kənd iəd    
70116018   D a ğ y u r d k.    
70104005   7. Daşbulaq kənd iəd    
70104018   D a ş b u l a q k.    
70104038   Badara k.    
70104048   Xanyeri k.    
70104028   Qayabaşı k.    
70104058   Suncinka k.    
70117005   8. Əsgəran qəsəbə iəd    
70117016   Ə s g ə r a n q.    
70103005   9. Harov kənd iəd    
70103018   H a r o v k.    
70103028   Dağdağan k.    
70111005   10. Xanabad kənd iəd    
70111018   X a n a b a d k.    
70111028   Ağgədik k.    
70111038   Aşağı Qılıçbağ k.    
70107005   11. Kosalar kənd iəd    
70107018   K o s a l a r k.    
70107028   Başkənd k.    
70107058   Canhəsən k.    
70107038   Cavadlar k.    
70107048   Yalobakənd k.    
70105005   12. Qarabulaq kənd iəd    
70105018   Q a r a b u l a q k.    
70105048   Baharlı k.    
70105028   Dəmirçilər k.    
70105038   Mədətkənd k.    
70106005   13. Qızıloba kənd iəd    
70106018   Q ı z ı l o b a k.    
70106038   Aşağı Yemişcan k.    
70106028   Xaçmaç k.    
70106058   Yuxarı Yemişcan k.    
70118005   14. Meşəli kənd iəd    
70118018   M e ş ə l i k.    
70108005   15. Naxçıvanlı kənd iəd    
70108018   N a x ç ı v a n l ı k.    
70108048   Ağbulaq k.    
70108038   Aranzəmin k.    
70108058   Dəhrəz k.    
70108028   Pircamal k.    
70112005   16. Pirlər kənd iəd    
70112018   P i r l ə r k.    
70112038   Daşbaşı k.    
70112028   Fərrux k.    
70119005   17. Seyidbəyli kənd iəd    
70119018   S e y i d b ə y l i k.    
70119028   Ulubaba k.    
70114005   18. Şuşikənd kənd iəd    
70114018   Ş u ş i k ə n d k.    
70114038   Daşkənd k.    
70114028   Muxtar k.    
70109005   19. Təzəbinə kənd iəd    
70109018   T ə z ə b i n ə k.    
70109038   Qışlaq k.    
70109028   Sərdarkənd k.    
70109048   Şəlvə k.    
  XOCAVƏND RAYONU - 70300001    
70301005   1. Xocavənd şəhər iəd    
70301014   X o c a v ə n d ş.    
70327005   2. Ağkənd kənd iəd    
70327018   A ğ k ə n d k.    
70328005   3. Axullu kənd iəd    
70328018   A x u l l u k.    
70305005   4. Arakül kənd iəd    
70305018   A r a k ü l k.    
70305058   Bünyadlı k.    
70305048   Cilən k.    
70305028   Daşbaşı k.    
70305038   Mülküdərə k.    
70329005   5. Arpadüzü kənd iəd    
70329018   A r p a d ü z ü k.    
70304005   6. Azıx kənd iəd    
70304018   A z ı x k.    
70304028   Zoğalbulaq k.    
70330005   7. Binə kənd iəd    
70330018   B i n ə k.    
70307005   8. Binədərəsi kənd iəd    
70307018   B i n ə d ə r ə s i k.    
70307028   Sor k.    
70331005   9. Böyük Tağlar kənd iəd    
70331018   B ö y ü k T a ğ l a r k.    
70309005   10. Bulutan kənd iəd    
70309018   B u l u t a n k.    
70309028   Xırmancıq k.    
70309038   Məlikcanlı k.    
70332005   11. Cəmiyyət kənd iəd    
70332018   C ə m i y y ə t k.    
70321005   12. Çaylaqqala kənd iəd    
70321018   Ç a y l a q q a l a k.    
70321028   Arpagədik k.    
70322005   13. Çiraquz kənd iəd    
70322018   Ç i r a q u z k.    
70322038   Hünərli k.    
70322028   Məmməddərə k.    
70313005   14. Dərəkənd kənd iəd    
70313018   D ə r ə k ə n d k.    
70313028   Şahyeri k.    
70333005   15. Dolanlar kənd iəd    
70333018   D o l a n l a r k.    
70324005   16. Edilli kənd iəd    
70324018   E d i l l i k.    
70324038   Ağbulaq k.    
70324028   Düdükçü k.    
70334005   17. Əmiranlar kənd iəd    
70334018   Ə m i r a n l a r k.    
70306005   18. Gavahın kənd iəd    
70306018   G a v a h ı n k.    
70306028   Ağbulaq k.    
70311005   19. Güneyxırman kənd iəd    
70311018   G ü n e y x ı r m a n k.    
70311028   Güneyçartar k.    
70311048   Quzeyçartar k.    
70311038   Quzeyxırman k.    
70315005   20. Günəşli kənd iəd    
70315018   G ü n ə ş l i k.    
70315028   Quşçular k.    
70302005   21. Hadrut qəsəbə iəd    
70302016   H a d r u t q.    
70302058   Çinarlı k.    
70302078   Dağdöşü k.    
70302048   Edişə k.    
70302038   Qırmızıqaya k.    
70302088   Qoçbəyli k.    
70302028   Tağaser k.    
70335005   22. Heşan kənd iəd    
70335018   H e ş a n k.    
70336005   23. Xanoba kənd iəd    
70336018   X a n o b a k.    
70337005   24. Xocavənd kənd iəd    
70337018   X o c a v ə n d k.    
70316005   25. Kəndxurd kənd iəd    
70316018   K ə n d x u r d k.    
70316028   Müşkapat k.    
70338005   26. Kiş kənd iəd    
70338018   K i ş k.    
70319005   27. Köhnə Tağlar kənd iəd    
70319018   K ö h n ə T a ğ l a r k.    
70319038   Ağcakənd k.    
70339005   28. Kuropatkino kənd iəd    
70339018   K u r o p a t k i n o k.    
70312005   29. Qağartsi kənd iəd    
70312018   Q a ğ a r t s i k.    
70312028   Qarıtəpə k.    
70340005   30. Qaradağlı kənd iəd    
70340018   Q a r a d a ğ l ı k.    
70314005   31. Qarakənd kənd iəd    
70314018   Q a r a k ə n d k.    
70314028   Yemişcan k.    
70308005   32. Qarqar kənd iəd    
70308018   Q a r q a r k.    
70308038   Xərxan k.    
70308028   Zavadıx k.    
70303005   33. Qırmızı Bazar qəsəbə iəd    
70303016   Q ı r m ı z ı B a z a r q.    
70303028   Şexer k.    
70303038   Şıx Dursun k.    
70317005   34. Quzumkənd kənd iəd    
70317018   Q u z u m k ə n d k.    
70317028   Qarazəmi k.    
70320005   35. Mirikənd kənd iəd    
70320018   M i r i k ə n d k.    
70320028   Avdur k.    
70341005   36. Muğanlı kənd iəd    
70341018   M u ğ a n l ı k.    
70342005   37. Salakətin kənd iəd    
70342018   S a l a k ə t i n k.    
70325005   38. Sos kənd iəd    
70325018   S o s k.    
70325028   Cütcü k.    
70326005   39. Tağaverd kənd iəd    
70326018   T a ğ a v e r d k.    
70326028   Çağadüz k.    
70326038   Zərdanaşen k.    
70318005   40. Tuğ kənd iəd    
70318018   T u ğ k.    
70318038   Ataqut k.    
70318048   Ağdam k.    
70318028   Susanlıq k.    
70323005   41. Yenikənd kənd iəd    
70323018   Y e n i k ə n d k.    
70323028   Çörəkli k.    
  İMİŞLİ RAYONU - 90700001    
90701005   1. İmişli şəhər iəd    
90701014   İ m i ş l i ş.    
90720005   2. Ağamalılar kənd iəd    
90720018   A ğ a m a l ı l a r k.    
90721005   3. Ağaməmmədli kənd iəd    
90721018   A ğ a m ə m m ə d l i k.    
90722005   4. Aranlı kənd iəd    
90722018   A r a n l ı k.    
90702005   5. Bəcirəvan kənd iəd    
90702018   B ə c i r ə v a n k.    
90702028   Ağcüyür k.    
90723005   6. Bəhrəmtəpə qəsəbə iəd    
90723016   B ə h r ə m t ə p ə q.    
90724005   7. Boşçalılar kənd iəd    
90724018   B o ş ç a l ı l a r k.    
90704005   8. Cəfərli kənd iəd    
90704018   C ə f ə r l i k.    
90704028   Hacımustafalı k.    
90725005   9. Əliqulular kənd iəd    
90725018   Ə l i q u l u l a r k.    
90703005   10. Göbəktala kənd iəd    
90703018   G ö b ə k t a l a k.    
90703028   Şahverdili k.    
90726005   11. Hacırüstəmli kənd iəd    
90726018   H a c ı r ü s t ə m l i k.    
90716005   12. Xəlfəli kənd iəd    
90716018   X ə l f ə l i k.    
90716038   Hacıalmuradlı k.    
90716028   Kürdmahmudlu k.    
90706005   13. Qaradonlu kənd iəd    
90706018   Q a r a d o n l u k.    
90706038   Çahar k.    
90706028   Göhərli k.    
90727005   14. Qaragüvəndikli kənd iəd    
90727018   Q a r a g ü v ə n d i k l i k.    
90707005   15. Qaraqaşlı kənd iəd    
90707018   Q a r a q a ş l ı k.    
90707028   Mürsəlli k.    
90708005   16. Qaralar kənd iəd    
90708018   Q a r a l a r k.    
90708028   Cavadxanlı k.    
90705005   17. Qaravəlili kənd iəd    
90705018   Q a r a v ə l i l i k.    
90705028   Mirili k.    
90728005   18. Qızılkənd kənd iəd    
90728018   Q ı z ı l k ə n d k.    
90729005   19. Qulubəyli kənd iəd    
90729018   Q u l u b ə y l i k.    
90711005   20. Məmmədli kənd iəd    
90711018   M ə m m ə d l i k.    
90711028   Əlyetməzli k.    
90710005   21. Məzrəli kənd iəd    
90710018   M ə z r ə l i k.    
90710038   Çaxırlı k.    
90710028   Xubyarlı k.    
90712005   22. Muradalılı kənd iəd    
90712018   M u r a d a l ı l ı k.    
90712038   Nurulu k.    
90712028   Otuziki k.    
90730005   23. Muradxanlı kənd iəd    
90730018   M u r a d x a n l ı k.    
90713005   24. Murğuzalılı kənd iəd    
90713018   M u r ğ u z a l ı l ı k.    
90713028   Xoşçobanlı k.    
90731005   25. Oruclu kənd iəd    
90731018   O r u c l u k.    
90719005   26. Ölcələr kənd iəd    
90719018   Ö l c ə l ə r k.    
90719038   Soltanmuradlı k.    
90719028   Yuxarı Qaralar k.    
90714005   27. Rəsullu kənd iəd    
90714018   R ə s u l l u k.    
90714038   Məhəmmədli k.    
90714028   Yalavac k.    
90715005   28. Sarıxanlı kənd iəd    
90715018   S a r ı x a n l ı k.    
90715026   Vətəgə q.    
90717005   29. Telişli kənd iəd    
90717018   T e l i ş l i k.    
90717028   Allahmədətli k.    
  İSMAYILLI RAYONU - 40700001    
40701005   1. İsmayıllı şəhər iəd    
40701014   İ s m a y ı l l ı ş.    
40718005   2. Aşıqbayramlı kənd iəd    
40718018   A ş ı q b a y r a m l ı k.    
40718058   Hapıtlı k.    
40718048   Qarakolluq k.    
40718038   Talış k.    
40730005   3. Basqal qəsəbə iəd    
40730016   B a s q a l q.    
40738005   4. Bizlan kənd iəd    
40738018   B i z l a n k.    
40738028   Zərgəran k.    
40731005   5. Cülyan kənd iəd    
40731018   C ü l y a n k.    
40707005   6. Diyallı kənd iəd    
40707018   D i y a l l ı k.    
40707028   Güyüm k.    
40707038   Sədiyan k.    
40704005   7. Əhən kənd iəd    
40704018   Ə h ə n k.    
40704048   Duvaryan k.    
40704028   Ximran k.    
40704038   Qoydan k.    
40729005   8. Gəraybəyli kənd iəd    
40729018   G ə r a y b ə y l i k.    
40729028   Əyyubbəyli k.    
40729038   Xəlilli k.    
40729048   Keşxurt k.    
40705005   9. Hacıhətəmli kənd iəd    
40705018   H a c ı h ə t ə m l i k.    
40705048   Gideyli k.    
40705038   Kürd Eldarbəyli k.    
40706005   10. Həftəsov kənd iəd    
40706018   H ə f t ə s o v k.    
40706058   Burovdal k.    
40706038   Çəndahar k.    
40706048   Zarat k.    
40739005   11. Xanagah kənd iəd    
40739018   X a n a g a h k.    
40728005   12. Xankəndi kənd iəd    
40728018   X a n k ə n d i k.    
40728028   Kürdüvan k.    
40728038   Zeyvə k.    
40709005   13. İvanovka kənd iəd    
40709018   İ v a n o v k a k.    
40709028   Külüllü k.    
40740005   14. İstisu kənd iəd    
40740018   İ s t i s u k.    
40740028   Çayqovuşan k.    
40740038   Elabad k.    
40713005   15. Keyvəndi kənd iəd    
40713018   K e y v ə n d i k.    
40713058   Bəhliyan k.    
40713068   Bilistan k.    
40713028   Mingə k.    
40713048   Pirəbülqasım k.    
40713038   Şəbiyan k.    
40714005   16. Kəlbənd kənd iəd    
40714018   K ə l b ə n d k.    
40714028   Girk k.    
40714048   Şükürçü k.    
40714038   Yenikənd k.    
40732005   17. Kürdmaşı kənd iəd    
40732018   K ü r d m a ş ı k.    
40703005   18. Lahıc qəsəbə iəd    
40703016   L a h ı c q.    
40703058   Bağəli k.    
40703028   Ərəkit k.    
40703048   Kənəə k.    
40703038   Namazgah k.    
40711005   19. Qalacıq kənd iəd    
40711018   Q a l a c ı q k.    
40711058   Çəmənli k.    
40710005   20. Qalagah kənd iəd    
40710018   Q a l a g a h k.    
40710048   Uştalqışlaq k.    
40712005   21. Qalınçaq kənd iəd    
40712018   Q a l ı n ç a q k.    
40712048   Göytəpə k.    
40712028   Mücühəftəran k.    
40715005   22. Qoşakənd kənd iəd    
40715018   Q o ş a k ə n d k.    
40715028   Ağbulaq k.    
40715048   Gənzə k.    
40715038   Tubukənd k.    
40716005   23. Qubaxəlilli kənd iəd    
40716018   Q u b a x ə l i l l i k.    
40716068   Çərmədil k.    
40733005   24. Qurbanəfəndi kənd iəd    
40733018   Q u r b a n ə f ə n d i k.    
40717005   25. Quşencə kənd iəd    
40717018   Q u ş e n c ə k.    
40717038   Balik k.    
40717048   Enişdibi k.    
40717028   Zoğallıq k.    
40734005   26. Mollaisaqlı kənd iəd    
40734018   M o l l a i s a q l ı k.    
40720005   27. Müdri kənd iəd    
40720018   M ü d r i k.    
40720048   Dahar k.    
40720078   Müdrisə k.    
40720038   Mulux k.    
40720028   Nanıc k.    
40720058   Pirəqanım k.    
40720068   Vaşa k.    
40720088   Yuxarı Cülyan k.    
40721005   28. Ruşan kənd iəd    
40721018   R u ş a n k.    
40721028   Vəng k.    
40735005   29. Soltankənd kənd iəd    
40735018   S o l t a n k ə n d k.    
40735028   Uştal k.    
40722005   30. Sulut kənd iəd    
40722018   S u l u t k.    
40722028   Kələzeyvə k.    
40722048   Qıçatan k.    
40722038   Sərsurə k.    
40736005   31. Sumağallı kənd iəd    
40736018   S u m a ğ a l l ı k.    
40723005   32. Tağlabiyan kənd iəd    
40723018   T a ğ l a b i y a n k.    
40723028   Kəlfərəc k.    
40723038   Mücü k.     
40737005   33. Talıstan kənd iəd    
40737018   T a l ı s t a n k.    
40725005   34. Təzəkənd kənd iəd    
40725018   T ə z ə k ə n d k.    
40725028   Birinci Yeniyol k.    
40725058   Gəndov k.    
40725038   İkinci Yeniyol k.    
40725068   Köhnədaxar k.    
40725048   Qaraqaya k.    
40725078   Qərsələ k.    
40726005   35. Tircan kənd iəd    
40726018   T i r c a n k.    
40726038   Maçaxı k.    
40727005   36. Topçu kənd iəd    
40727018   T o p ç u k.    
40727048   Buynuz k.    
40727038   Şirvanmeşə k.    
40708005   37. Zərnava kənd iəd    
40708018   Z ə r n a v a k.    
40708028   Aşağı Zərnava k.    
40708048   Müşkəmir k.    
40708038   Sərdahar k.    
  KƏLBƏCƏR RAYONU – 60100001    
60101005   1. Kəlbəcər şəhər iəd    
60101014   K ə l b ə c ə r ş.    
60103005   2. Abdullauşağı kənd iəd    
60103018   A b d u l l a u ş a ğ ı k.    
60103038   Ağyataq k.    
60103048   Fətallar k.    
60103058   Moz k.    
60103028   Mozqaraçanlı k.    
60105005   3. Ağcakənd kənd iəd    
60105018   A ğ c a k ə n d k.    
60105028   Oruclu k.    
60105048   Təzəkənd k.    
60105038   Zağalar k.    
60104005   4. Ağdaban kənd iəd    
60104018   A ğ d a b a n k.    
60104038   Bağırlı k.    
60104028   Çayqovuşan k.    
60107005   5. Almalıq kənd iəd    
60107018   A l m a l ı q k.    
60107038   Böyükdüz k.     
60107028   Laçın k.    
60109005   6. Aşağı Ayrım kənd iəd    
60109018   A ş a ğ ı A y r ı m k.    
60109038   Boyaqlı k.    
60109028   Yuxarı Ayrım k.    
60110005   7. Bağlıpəyə kənd iəd    
60110018   B a ğ l ı p ə y ə k.    
60110028   Vəng k.    
60111005   8. Başlıbel kənd iəd    
60111018   B a ş l ı b e l k.    
60111038   Alırzalar k.    
60111058   Çovdar k.    
60111028   Xallanlı k.    
60111048   Şahkərəm k.    
60120005   9. Comərd kənd iəd    
60120018   C o m ə r d k.    
60120038   Nəcəfalı k.    
60120048   Pirilər k.    
60120028   Tağılar k.    
60133005   10. Çaykənd kənd iəd    
60133018   Ç a y k ə n d k.    
60133028   Kəndyeri k.    
60133068   Qasımlar k.    
60133058   Mişni k.    
60133078   Rəhimli k.    
60134005   11. Çəpli kənd iəd    
60134018   Ç ə p l i k.    
60134028   İlyaslar k.    
60147005   12. Çərəkdar kənd iəd    
60147018   Ç ə r ə k d a r k.    
60146005   13. Çıldıran kənd iəd    
60146018   Ç ı l d ı r a n k.    
60146048   Dəvədaşı k.    
60146038   Mehmana k.    
60138005   14. Çıraq kənd iəd    
60138018   Ç ı r a q k.    
60138038   Məmmədsəfi k.    
60138028   Tövlədərə k.    
60112005   15. Dalqılınclı kənd iəd    
60112018   D a l q ı l ı n c l ı k.    
60112048   Barmaqbinə k.    
60112038   Dərəqışlaq k.    
60112028   Otaqlı k.    
60112058   Otqışlaq k.    
60157005   16. Daşbulaq kənd iəd    
60157018   D a ş b u l a q k.    
60157038   Allıkənd k.    
60157048   Böyürbinə k.    
60157028   Günəşqala k.     
60113005   17. Dəmirçidam kənd iəd    
60113018   D ə m i r ç i d a m k.    
60113028   Qanlıkənd k.    
60165005   18. Dovşanlı kənd iəd    
60165018   D o v ş a n l ı k.    
60165028   Bazarkənd k.    
60165038   Hayad k.    
60108005   19. Əsrik kənd iəd    
60108018   Ə s r i k k.    
60108028   Çobangərəhməz k.    
60108038   Çorman k.    
60108048   Alıbəyli k.    
60158005   20. Günəşli kənd iəd    
60158018   G ü n ə ş l i k.     
60158028   Ağbulaq k.    
60158038   Nəbilər k.    
60159005   21. Hacıkənd kənd iəd    
60159018   H a c ı k ə n d k.    
60159028   Başkənd k.    
60143005   22. Heyvalı kənd iəd    
60143018   H e y v a l ı k.    
60143038   Yayıcı k.    
60148005   23. Həsənriz kənd iəd    
60148018   H ə s ə n r i z k.    
60118005   24. İstibulaq kənd iəd    
60118018   İ s t i b u l a q k.    
60118038   Ağdaş k.    
60118028   Göydərə k.    
60149005   25. İstisu qəsəbə iəd    
60149016   İ s t i s u q.    
60150005   26. Keşdək kənd iəd    
60150018   K e ş d ə k k.    
60160005   27. Kərəmli kənd iəd    
60160018   K ə r ə m l i k.    
60145005   28. Kolatağ kənd iəd    
60145018   K o l a t a ğ k.    
60145028   Damğalı k.    
60119005   29. Qamışlı kənd iəd    
60119018   Q a m ı ş l ı k.    
60119028   Bağırsaq k.    
60161005   30. Qaraçanlı kənd iəd    
60161018   O r t a Q a r a ç a n l ı k.     
60161028   Aşağı Qaraçanlı k.     
60161038   Baş Qaraçanlı k.    
60161048   Xoləzəy k.    
60161058   İmanbinəsi k.     
60161068   Tatlar k.    
60122005   31. Qılınclı kənd iəd    
60122018   Q ı l ı n c l ı k.    
60122038   Alçalı k.    
60122028   Quzeyçirkin k.    
60141005   32. Qızılqaya kənd iəd    
60141018   Q ı z ı l q a y a k.    
60141028   Yuxarı Oratağ k.    
60141038   Çopurlu k.     
60151005   33. Qozlu kənd iəd    
60151018   Q o z l u k.    
60152005   34. Qozlukörpü kənd iəd    
60152018   Q o z l u k ö r p ü k.    
60166005   35. Lev kənd iəd    
60166018   L e v k.    
60124005   36. Mərcimək kənd iəd    
60124018   M ə r c i m ə k k.    
60124028   Ağqaya k.    
60162005   37. Milli kənd iəd    
60162018   B i r i n c i M i l l i k.     
60162028   İkinci Milli k.     
60162038   Üçüncü Milli k.    
60163005   38. Mollabayramlı kənd iəd    
60163018   M o l l a b a y r a m l ı k.     
60167005   39. Nadirxanlı kənd iəd    
60167018   N a d i r x a n l ı k.    
60155005   40. Narınclar kənd iəd    
60155018   N a r ı n c l a r k.    
60128005   41. Sarıdaş kənd iəd    
60128018   S a r ı d a ş k.    
60128028   Güneypəyə k.    
60129005   42. Seyidlər kənd iəd    
60129018   S e y i d l ə r k.    
60129028   Cəmilli k.    
60130005   43. Susuzluq kənd iəd    
60130018   S u s u z l u q k.    
60130028   Qasımbinəsi k.    
60135005   44. Şaplar kənd iəd    
60135018   Ş a p l a r k.    
60135028   Məmməduşağı k.    
60136005   45. Şurtan kənd iəd    
60136018   A ş a ğ ı Ş u r t a n k.    
60136028   Orta Şurtan k.    
60136048   Soyuqbulaq k.    
60136038   Yuxarı Şurtan k.    
60153005   46. Taxtabaşı kənd iəd    
60153018   T a x t a b a ş ı k.    
60153028   Yenikənd k.    
60137005   47. Təkəqaya kənd iəd    
60137018   T ə k ə q a y a k.    
60137028   Babaşlar k.    
60137038   Bozlu k.    
60132005   48. Tirkeşəvənd kənd iəd    
60132018   T i r k e ş ə v ə n d k.    
60132048   Qalaboyun k.    
60132058   Qaraxançallı k.    
60132038   Qazıxanlı k.    
60132028   Zərqulu k.    
60142005   49. Vəngli kənd iəd    
60142018   V ə n g l i k.    
60142028   Çormanlı k.    
60142038   Şahmansurlu k.    
60139005   50. Yanşaq kənd iəd    
60139018   Y a n ş a q k.    
60139038   Yanşaqbinə k.    
60139028   Zallar k.    
60115005   51. Yellicə kənd iəd    
60115018   Y e l l i c ə k.    
60115028   Alolar k.    
60115058   Armudlu k.    
60115048   Həsənlər k.    
60115038   Kaha k.    
60115068   Təkdam k.    
60114005   52. Zar kənd iəd    
60114018   Z a r k.    
60114038   Bəzirxana k.    
60114048   Hacıdünyamalılar k.    
60116005   53. Zəylik kənd iəd    
60116018   Z ə y l i k k.    
60116028   Hopurlu k.    
60116038   Şeyinli k.    
60154005   54. Zivel kənd iəd    
60154018   Z i v e l k.    
60117005   55. Zülfüqarlı kənd iəd    
60117018   Z ü l f ü q a r l ı k.    
60117038   Keçiliqaya k.    
60117028   Qaragüney k.    
  KÜRDƏMİR RAYONU - 90600001    
90601005   1. Kürdəmir şəhər iəd    
90601014   K ü r d ə m i r ş.    
90604005   2. Axtaçı kənd iəd    
90604018   A x t a ç ı k.    
90604058   Axtaçı Qarabucaq k.    
90603005   3. Atakişili kənd iəd    
90603018   A t a k i ş i l i k.    
90603028   Şıxımlı k.    
90605005   4. Böyük Kəngərli kənd iəd    
90605018   B ö y ü k K ə n g ə r l i k.    
90605038   Bağman k.    
90605028   İsmayıllı k.    
90608005   5. Carlı kənd iəd    
90608018   C a r l ı k.    
90608028   Quşlar k.    
90609005   6. Cəyli kənd iəd    
90609018   C ə y l i k.    
90609038   Bala Kəngərli k.    
90609048   Şahbəyli k.    
90609028   Ucarlı k.    
90617005   7. Çöhranlı kənd iəd    
90617018   Ç ö h r a n l ı k.    
90617028   Yeni Şıxımlı k.    
90602005   8. Ərəb Qubalı kənd iəd    
90602018   Ə r ə b Q u b a l ı k.    
90602028   Çöl Qubalı k.    
90602038   Məhərrəmli k.    
90616005   9. Xırdapay kənd iəd    
90616018   X ı r d a p a y k.    
90616028   Qağacılı k.    
90611005   10. Karrar kənd iəd    
90611018   K a r r a r k.    
90611068   Ərşəli k.    
90611058   Garıs Əyribənd k.    
90618005   11. Karrar qəsəbə iəd    
90618016   K a r r a r q.    
90618028   Xınıslı k.    
90618038   Muğanlı k.    
90612005   12. Köhünlü kənd iəd    
90612018   K ö h ü n l ü k.    
90612058   Qaramahmudlu k.    
90612038   Sovla k.    
90612028   Söyüdlər k.    
90612048   Şüşün k.    
90619005   13. Qarabucaq qəsəbə iəd    
90619016   Q a r a b u c a q q.    
90619028   Qarabucaq k.    
90619038   Qurdbayram k.    
90620005   14. Qarasaqqal kənd iəd    
90620018   Q a r a s a q q a l k.    
90625005   15. Qarasu kənd iəd    
90625018   Q a r a s u k.    
90607005   16. Qocalı kənd iəd    
90607018   Q o c a l ı k.    
90607028   Beyi k.    
90607038   Xəlsə k.    
90607048   Pirəköcə k.    
90621005   17. Mehdili kənd iəd    
90621018   M e h d i l i k.    
90621028   Dayıkazımlı k.    
90621038   Qoçulu k.    
90621048   Öyləqulu k.    
90613005   18. Mollakənd kənd iəd    
90613018   M o l l a k ə n d k.    
90613038   Çərtəyəz k.    
90613048   Ərəbxana k.    
90613028   Türkədi k.    
90614005   19. Muradxan kənd iəd    
90614018   M u r a d x a n k.    
90614038   Çöl Ərəb k.    
90614028   Sor Sor k.    
90622005   20. Pirili kənd iəd    
90622018   P i r i l i k.    
90623005   21. Sığırlı kənd iəd    
90623018   S ı ğ ı r l ı k.    
90624005   22. Şilyan kənd iəd    
90624018   Ş i l y a n k.    
90615005   23. Topalhəsənli kənd iəd    
90615018   T o p a l h ə s ə n l i k.    
90615038   Qaraqocalı k.    
90615028   Şahsevən k.    
90610005   24. Yenikənd kənd iəd    
90610018   Y e n i k ə n d k.    
90610028   Dəyirmanlı k.    
90610038   Mürtülü k.    
90610048   Təklə k.    
  QAX RAYONU - 40300001    
40301005   1. Qax şəhər iəd    
40301014   Q a x ş.    
40302005   2. Ağyazı kənd iəd    
40302018   A ğ y a z ı k.    
40302028   Üzümlükənd k.    
40304005   3. Almalı kənd iəd    
40304018   A l m a l ı k.    
40304038   Dəymədağlı k.    
40304028   Şıxlar k.    
40303005   4. Əlibəyli kənd iəd    
40303018   Ə l i b ə y l i k.    
40303038   İbaxlı k.    
40303028   İngiloy Kötüklü k.    
40310005   5. Əmircan kənd iəd    
40310018   Ə m i r c a n k.    
40310028   Əmbərçay k.    
40310038   Qaratala k.    
40306005   6. Güllük kənd iəd    
40306018   G ü l l ü k k.    
40306028   Qapıçay k.    
40308005   7. İlisu kənd iəd    
40308018   İ l i s u k.    
40308028   Ağçay k.    
40308038   Qaradolaq k.    
40309005   8. Qax İngiloy kənd iəd    
40309018   Q a x İ n g i l o y k.    
40309118   Bağtala k.    
40309048   Böyük Alatəmir k.    
40309088   Xələftala k.    
40309078   Keşqutan k.    
40309058   Kiçik Alatəmir k.    
40309028   Qaxbaş k.    
40309068   Qarameşə k.    
40309098   Qımırlı k.    
40309038   Meşəbaş k.    
40309108   Uzuntala k.    
40311005   9. Qaşqaçay kənd iəd    
40311018   Q a ş q a ç a y k.    
40311038   Armudlu k.    
40311028   Aşağı Malax k.    
40313005   10. Qıpçaq kənd iəd    
40313018   Q ı p ç a q k.    
40313038   Amanlı k.    
40313058   Baydarlı k.    
40313028   Qaysarlı k.    
40313078   Qazmalar k.    
40313048   Oncallı k.    
40313068   Tanqıt k.    
40305005   11. Qorağan kənd iəd    
40305018   Q o r a ğ a n k.    
40305028   Şotavar k.    
40312005   12. Qum kənd iəd    
40312018   Q u m k.    
40312028   Çinarlı k.    
40312048   Fıstıqlı k.    
40312038   Suskənd k.    
40314005   13. Ləkit kənd iəd    
40314018   L ə k i t k.    
40314048   Ləkit Kötüklü k.    
40314038   Ləkit Malax k.    
40314028   Zərnə k.    
40315005   14. Sarıbaş kənd iəd    
40315018   S a r ı b a ş k.    
40315028   Cəlayir k.    
40316005   15. Tasmalı kənd iəd    
40316018   T a s m a l ı k.    
40316038   Qarabaldır k.    
40316028   Lələpaşa k.    
40317005   16. Turaclı kənd iəd    
40317018   T u r a c l ı k.    
40317038   Çudulu k.    
40317028   Marsan k.    
40307005   17. Zəyəm kənd iəd    
40307018   Z ə y ə m k.    
40307038   Qındırğa k.    
40307028   Lələli k.    
  QAZAX RAYONU - 50100001    
50101005   1. Qazax şəhər iəd    
50101014   Q a z a x ş.    
50102005   2. Ağköynək kənd iəd    
50102018   A ğ k ö y n ə k k.    
50102028   Qarapapaq k.    
50104005   3. Alpout kənd iəd    
50104018   A l p o u t k.    
50104028   Abbasbəyli k.    
50113005   4. Aslanbəyli kənd iəd    
50113018   A s l a n b ə y l i k.    
50105005   5. Aşağı Əskipara kənd iəd    
50105018   A ş a ğ ı Ə s k i p a r a k.    
50105038   Bağanıs Ayrım k.    
50105028   Xeyrımlı k.    
50114005   6. Aşağı Salahlı kənd iəd    
50114018   A ş a ğ ı S a l a h l ı k.    
50106005   7. Barxudarlı kənd iəd    
50106018   B a r x u d a r l ı k.    
50106028   Sofulu k.    
50115005   8. Birinci Şıxlı kənd iəd    
50115018   B i r i n c i Ş ı x l ı k.    
50108005   9. Cəfərli kənd iəd    
50108018   C ə f ə r l i k.    
50108028   Bala Cəfərli k.    
50112005   10. Çaylı kənd iəd    
50112018   Ç a y l ı k.    
50112028   Bala Çaylı k.    
50116005   11. Daş Salahlı kənd iəd    
50116018   D a ş S a l a h l ı k.    
50107005   12. Dəmirçilər kənd iəd    
50107018   D ə m i r ç i l ə r k.    
50107028   Ürkməzli k.    
50111005   13. Fərəhli kənd iəd    
50111018   F ə r ə h l i k.    
50111028   Qızılhacılı k.    
50103005   14. Hüseynbəyli kənd iəd    
50103018   H ü s e y n b ə y l i k.    
50103028   Canalı k.    
50117005   15. Xanlıqlar kənd iəd    
50117018   X a n l ı q l a r k.    
50118005   16. İkinci Şıxlı kənd iəd    
50118018   İ k i n c i Ş ı x l ı k.    
50119005   17. Kəmərli kənd iəd    
50119018   K ə m ə r l i k.    
50120005   18. Kosalar kənd iəd    
50120018   K o s a l a r k.    
50121005   19. Qaymaqlı kənd iəd    
50121018   Q a y m a q l ı k.    
50109005   20. Quşçu Ayrım kənd iəd    
50109018   Q u ş ç u A y r ı m k.    
50109028   Məzəm k.    
50110005   21. Orta Salahlı kənd iəd    
50110018   O r t a S a l a h l ı k.    
50110028   Qazaxbəyli k.    
50122005   22. Yuxarı Əskipara kənd iəd    
50122018   Y u x a r ı Ə s k i p a r a k.    
50123005   23. Yuxarı Salahlı kənd iəd    
50123018   Y u x a r ı S a l a h l ı k.    
  QƏBƏLƏ RAYONU - 40600001    
40601005   1. Qəbələ şəhər iəd    
40601014   Q ə b ə l ə ş.    
40601028   Küsnət k.    
40620005   2. Abrıx kənd iəd    
40620018   A b r ı x k.    
40621005   3. Aydınqışlaq kənd iəd    
40621018   A y d ı n q ı ş l a q k.    
40622005   4. Bayramkoxalı kənd iəd    
40622018   B a y r a m k o x a l ı k.    
40623005   5. Bəyli kənd iəd    
40623018   B ə y l i k.    
40624005   6. Bılıx kənd iəd    
40624018   B ı l ı x k.    
40627005   7. Bum qəsəbə iəd    
40627016   B u m q.    
40625005   8. Böyük Əmili kənd iəd    
40625018   B ö y ü k Ə m i l i k.    
40626005   9. Böyük Pirəli kənd iəd    
40626018   B ö y ü k P i r ə l i k.    
40628005   10. Bunud kənd iəd    
40628018   B u n u d k.    
40629005   11. Cığatelli kənd iəd    
40629018   C ı ğ a t e l l i k.    
40630005   12. Çarxana kənd iəd    
40630018   Ç a r x a n a k.    
40631005   13. Çuxur Qəbələ kənd iəd    
40631018   Ç u x u r Q ə b ə l ə k.    
40632005   14. Daşca kənd iəd    
40632018   D a ş c a k.    
40606005   15. Dizaxlı kənd iəd    
40606018   D i z a x l ı k.    
40606038   Sarıhacallı k.    
40633005   16. Əmirvan kənd iəd    
40633018   Ə m i r v a n k.    
40604005   17. Hacıalılı kənd iəd    
40604018   H a c ı a l ı l ı k.    
40634005   18. Həmzəli kənd iəd    
40634018   H ə m z ə l i k.    
40635005   19. Həzrə kənd iəd    
40635018   H ə z r ə k.    
40636005   20. Xırxatala kənd iəd    
40636018   X ı r x a t a l a k.    
40637005   21. İmamlı kənd iəd    
40637018   İ m a m l ı k.    
40638005   22. Kiçik Əmili kənd iəd    
40638018   K i ç i k Ə m i l i k.    
40639005   23. Kiçik Pirəli kənd iəd    
40639018   Ki ç i k P i r ə l i k.    
40640005   24. Kötüklü kənd iəd    
40640018   K ö t ü k l ü k.    
40641005   25. Kürd kənd iəd    
40641018   K ü r d k.    
40642005   26. Qaradeyin kənd iəd    
40642018   Q a r a d e y i n k.    
40643005   27. Qəmərvan kənd iəd    
40643018   Q ə m ə r v a n k.    
40644005   28. Quşlar kənd iəd    
40644018   Q u ş l a r k.    
40645005   29. Laza kənd iəd    
40645018   L a z a k.    
40646005   30. Mamaylı kənd iəd    
40646018   M a m a y l ı k.    
40647005   31. Məlikli kənd iəd    
40647018   M ə l i k l i k.    
40648005   32. Məmmədağalı kənd iəd    
40648018   M ə m m ə d a ğ a l ı k.    
40614005   33. Mıxlıqovaq kənd iəd    
40614018   M ı x l ı q o v a q k.    
40613005   34. Mirzəbəyli kənd iəd    
40613018   M i r z ə b ə y l i k.    
40613028   Corlu k.    
40670005   35. Mollaşıxalı kənd iəd    
40670018   M o l l a ş ı x a l ı k.    
40649005   36. Nic qəsəbə iəd    
40649016   N i c q.    
40650005   37. Nohurqışlaq kənd iəd    
40650018   N o h u r q ı ş l a q k.    
40669005   38. Ovcullu kənd iəd    
40669018   O v c u l l u k.     
40651005   39. Savalan kənd iəd    
40651018   S a v a l a n k.    
40652005   40. Seyidqışlaq kənd iəd    
40652018   S e y i d q ı ş l a q k.    
40653005   41. Sırt Yengicə kənd iəd    
40653018   S ı r t Y e n g i c ə k.    
40654005   42. Siləyli kənd iəd    
40654018   S i l ə y l i k.    
40671005   43. Solquca kənd iəd    
40671018   S o l q u c a k.    
40671028   Dandıx k.    
40655005   44. Soltannuxa kənd iəd    
40655018   S o l t a n n u x a k.    
40668005   45. Şamlı kənd iəd    
40668018   Ş a m l ı k.    
40667005   46. Şəfili kənd iəd    
40667018   Ş ə f i l i k.    
40615005   47. Tikanlı kənd iəd    
40615018   T i k a n l ı k.    
40656005   48. Topbağ kənd iəd    
40656018   T o p b a ğ k.    
40657005   49. Tövlə kənd iəd    
40657018   T ö v l ə k.    
40616005   50. Tüntül kənd iəd    
40616018   T ü n t ü l k.    
40658005   51. Uludaş kənd iəd    
40658018   U l u d a ş k.    
40659005   52. Vəndam qəsəbə iəd    
40659016   V ə n d a m q.    
40660005   53. Yemişanlı kənd iəd    
40660018   Y e m i ş a n l ı k.    
40661005   54. Yengicə kənd iəd    
40661018   Y e n g i c ə k.    
40662005   55. Yeni Dizaxlı kənd iəd    
40662018   Y e n i D i z a x l ı k.    
40663005   56. Yenikənd kənd iəd    
40663018   Y e n i k ə n d k.    
40607005   57. Zalam kənd iəd    
40607018   Z a l a m k.    
40664005   58. Zarağan kənd iəd    
40664018   Z a r a ğ a n k.    
40665005   59. Zərgərli kənd iəd    
40665018   Z ə r g ə r l i k.    
40666005   60. Zirik kənd iəd    
40666018   Z i r i k k.    
  QOBUSTAN RAYONU - 30700001    
30701005   1. Qobustan şəhər iəd    
30701014   Q o b u s t a n ş.    
30704005   2. Bədəlli kənd iəd    
30704018   B ə d ə l l i k.    
30704028   Sədəfli k.    
30704036   Üzümçü q.    
30713005   3. Cəmcəmli kənd iəd    
30713018   C ə m c ə m l i k.    
30713028   Damlamaca k.    
30707005   4. Cəyirli kənd iəd    
30707018   C ə y i r l i k.    
30707028   Çelov k.    
30714005   5. Dərəkənd kənd iəd    
30714018   D ə r ə k ə n d k.    
30702005   6. Ərəbqədim kənd iəd    
30702018   Ə r ə b q ə d i m k.    
30702028   Göydərə k.    
30702038   Nardaran k.    
30703005   7. Ərəbşalbaş kənd iəd    
30703018   Ə r ə b ş a l b a ş k.    
30712005   8. Xilmilli kənd iəd    
30712018   X i l m i l l i k.    
30712028   Şıxlar k.    
30708005   9. Qurbançı kənd iəd    
30708018   Q u r b a n ç ı k.    
30708048   Çay Qurbançı k.    
30708028   Ərəbşahverdi k.    
30708038   Qaracüzlü k.    
30710005   10. Nabur kənd iəd    
30710018   N a b u r k.    
30710028   Bəklə k.    
30710038   Cəngi k.    
30711005   11. Poladlı kənd iəd    
30711018   P o l a d l ı k.    
30711028   Dağ Kolanı k.    
30716005   12. Sündü kənd iəd    
30716018   S ü n d ü k.    
30706005   13. Şıxzahırlı kənd iəd    
30706018   Ş ı x z a h ı r l ı k.    
30706058   Ceyrankeçməz k.    
30706048   İlanlı k.    
30709005   14. Təklə kənd iəd    
30709018   T ə k l ə k.    
30709028   Çuxanlı k.    
30717005   15. Təklə Mirzəbaba kənd iəd    
30717018   T ə k l ə M i r z ə b a b a k.    
30705005   16. Yekəxana kənd iəd    
30705018   Y e k ə x a n a k.    
30705028   Təsi k.    
  QUBA RAYONU - 30300001    
30301005   1. Quba şəhər iəd    
30301014   Q u b a ş.    
30301028   Əski İqrığ k.    
30304005   2. Alekseyevka kənd iəd    
30304018   A l e k s e y e v k a k.    
30304038   İqrığ k.    
30304058   Qacar Zeyid k.    
30304048   Timiryazev k.    
30304028   Zizik k.    
30306005   3. Alpan kənd iəd    
30306018   A l p a n k.    
30306028   Kürkün k.    
30306038   Uzunmeşə k.    
30307005   4. Amsar kənd iəd    
30307018   A m s a r k.    
30307048   Alıc k.    
30307028   Ərməki k.    
30307038   Yuxarı Digah k.    
30308005   5. Aşağı Atuc kənd iəd    
30308018   A ş a ğ ı A t u c k.    
30308028   Susayqışlaq k.    
30319005   6. Birinci Nügədi kənd iəd    
30319018   B i r i n ci N ü g ə d i k.    
30319026   Qaraçay q.    
30319038   Mirzəqışlaq k.    
30309005   7. Buduq kənd iəd    
30309018   B u d u q k.    
30309038   Dağüstü k.    
30309058   Yalavanc k.    
30309028   Zeyid k.    
30329005   8. Çiçi kənd iəd    
30329018   Ç i ç i k.    
30329038   Qənidərə k.    
30329028   Raziyələr k.    
30329058   Səbətlər k.    
30329048   Sırt Çiçi k.    
30329068   Təngəaltı k.    
30305005   9. Əlik kənd iəd    
30305018   Ə l i k k.    
30305038   Cek k.    
30305028   Haputlu k.    
30305048   Qrız k.    
30305058   Qrızdəhnə k.    
30312005   10. Güləzi kənd iəd    
30312018   G ü l ə z i k.    
30312078   Afurca k.    
30312108   Atuc k.    
30312068   Aydınkənd k.    
30312038   Dalaqo k.    
30312088   Fırıq k.    
30312048   Xanagahyolu k.    
30312058   Xırt k.    
30312028   Kunxırt k.    
30312098   Ruçuq k.    
30313005   11. Hacıhüseynli kənd iəd    
30313018   H a c ı h ü s e y n l i k.    
30313038   Davudoba k.    
30313048   Əliməmmədoba k.    
30313108   Ərməkiqışlaq k.    
30313076   Gənclər q.    
30313088   Hacıqaib k.    
30313058   Küpçalqışlaq k.    
30313068   Qımılqışlaq k.    
30313098   Mirzəqasım k.    
30313028   Çaydüzü k.    
30326005   12. Xaltan kənd iəd    
30326018   X a l t a n k.    
30326048   Çarxaçu k.    
30326068   Muçu k.    
30326028   Nütəh k.    
30326058   Rəngdar k.    
30326038   Utuq k.    
30328005   13. Xınalıq kənd iəd    
30328018   X ı n a l ı q k.    
30328028   Qalayxudat k.    
30327005   14. Xucbala kənd iəd    
30327018   X u c b a l a k.    
30327058   Aşağı Xuc k.    
30327038   Çartəpə k.    
30327028   Digah k.    
30327048   Orta Xuc k.    
30320005   15. İkinci Nügədi kənd iəd    
30320018   İ k i n c i N ü g ə d i k.    
30320028   Pirvahid k.    
30331005   16. İspik kənd iəd    
30331018   İ s p i k k.    
30318005   17. Küpçal kənd iəd    
30318018   K ü p ç a l k.    
30318058   Küsnət k.    
30318038   Qələdüz k.    
30318048   Qımıl k.    
30318028   Üçgün k.    
30317005   18. Qəçrəş kənd iəd    
30317018   Q ə ç r ə ş k.    
30317038   Küsnətqazma k.    
30317028   Qımılqazma k.    
30303005   19. Qırmızı Qəsəbə qəsəbə iəd    
30303016   Q ı r m ı z ı Q ə s ə b ə q.    
30303028   Dağlı k.    
30302005   20. Qonaqkənd qəsəbə iəd    
30302016   Q o n a q k ə n d q.    
30302038   Cimi k.    
30302078   Gömürdəhnə k.    
30302058   Xaşı k.    
30302028   Qarovulüstü k.    
30302048   Ördüc k.    
30302068   Puçuq k.    
30321005   21. Rustov kənd iəd    
30321018   R u s t o v k.    
30321058   Bad k.    
30321038   Bağçalı k.    
30321028   Cadarı k.    
30321088   Cindar k.    
30321138   Dəhnə k.    
30321128   Güneyməhlə k.    
30321108   Hacıağalar k.    
30321078   Xanəgah k.    
30321168   Kələbağ k.    
30321048   Qalagah k.    
30321098   Qamqam k.    
30321068   Məckəxacə k.    
30321148   Püstəqasım k.    
30321158   Sofikənd k.    
30321118   Yekdar k.    
30322005   22. Rük kənd iəd    
30322018   R ü k k.    
30322048   Adur k.    
30322058   Dalıqaya k.    
30322078   Gürdəh k.    
30322038   Qarxun k.    
30322028   Söhüb k.    
30322068   Zıxır k.    
30323005   23. Susay kənd iəd    
30323018   S u s a y k.    
30323028   Gəray k.    
30330005   24. Şuduq kənd iəd    
30330018   Ş u d u q k.    
30330028   Nöydün k.    
30324005   25. Talabıqışlaq kənd iəd    
30324018   T a l a b ı q ı ş l a q k.    
30324038   Cağacıq k.    
30324048   Xaruşa k.    
30324028   Küçeyi k.    
30324058   Talabı k.    
30324068   Toxmar k.    
30325005   26. Tüləkəran kənd iəd    
30325018   A ş a ğ ı T ü l ə k ə r a n k.    
30325058   Gültəpə k.    
30325068   Möhüc k.    
30325048   Tülər k.    
30325038   Yenikənd k.    
30325028   Yuxarı Tüləkəran k.    
30310005   27. Vəlvələ kənd iəd    
30310018   V ə l v ə l ə k.    
30310038   Bərğov k.    
30310078   Gədik k.    
30310068   Gədikqışlaq k.    
30310028   İbrahimhaput k.    
30310058   İdrisiqışlaq k.    
30310048   İsnovqışlaq k.    
30310088   Paşaoba k.    
30311005   28. Vladimirovka kənd iəd    
30311018   V l a d i m i r o v k a k.    
30311048   Ağbil k.    
30311058   Dəlləkli k.    
30311038   Əlibəyqışlaq k.    
30311028   Mirzəməmmədkənd k.    
30314005   29. Yerfi kənd iəd    
30314018   Y e r f i k.    
30314048   Dərk k.     
30314038   Qayadalı k.    
30314028   Nohurdüzü k.    
30314058   Talış k.    
30316005   30. Zərdabi qəsəbə iəd    
30316016   Z ə r d a b i q.    
30316048   Amsarqışlaq k.    
30316026   Bağbanlı q.    
30316036   Barlı q.    
30315005   31. Zərqava kənd iəd    
30315018   Z ə r q a v a k.    
30315038   Aspərəsti k.    
30315098   Çayqışlaq k.    
30315048   Xaspolad k.    
30315068   İsnov k.    
30315058   Kələnov k.    
30315078   Qasımqışlaq k.    
30315028   Qorxmazoba k.    
30315088   Mahmudqışlaq k.    
  QUBADLI RAYONU - 60300001    
60301005   1. Qubadlı şəhər iəd    
60301014   Q u b a d l ı ş.    
60302005   2. Aşağı Cibikli kənd iəd    
60302018   A ş a ğ ı C i b i k l i k.    
60302038   Xallava k.    
60302028   Yuxarı Cibikli k.    
60303005   3. Balasoltanlı kənd iəd    
60303018   B a l a s o l t a n l ı k.    
60303038   Qaraimanlı k.    
60303028   Padar k.    
60304005   4. Başarat kənd iəd    
60304018   B a ş a r a t k.    
60304068   Armudlu k.    
60304058   Deşdahat k.    
60304048   Hat k.    
60304028   Milanlı k.    
60324005   5. Çardaqlı kənd iəd    
60324018   Ç a r d a q l ı k.    
60324048   Əyin k.    
60324038   Xələc k.    
60324028   Tarovlu k.    
60325005   6. Çərəli kənd iəd    
60325018   Ç ə r ə l i k.    
60325028   Boyunəkər k.    
60325038   Saldaş k.    
60308005   7. Dəmirçilər kənd iəd    
60308018   D ə m i r ç i l ə r k.    
60308028   Poladlı k.    
60309005   8. Dondarlı kənd iəd    
60309018   D o n d a r l ı k.    
60309038   Diləli Müskənli k.    
60309028   Mirlər k.    
60309048   Saray k.    
60328005   9. Əliquluuşağı kənd iəd    
60328018   Ə l i q u l u u ş a ğ ı k.    
60321005   10. Fərcan kənd iəd    
60321018   F ə r c a n k.    
60321028   Göyyal k.    
60321038   Hərtiz k.    
60321048   Zor k.    
60307005   11. Göyərcik kənd iəd    
60307018   G ö y ə r c i k k.    
60307058   Bəxtiyarlı k.    
60307028   Cılfır k.    
60307048   Göyər Abbas k.    
60307038   Seytas k.    
60305005   12. Hal kənd iəd    
60305018   H a l k.    
60305058   Ballıqaya k.    
60305028   Qəzyan k.    
60305038   Məmər k.    
60305048   Mollalı k.    
60306005   13. Həmzəli kənd iəd    
60306018   H ə m z ə l i k.    
60306048   Çaytumas k.    
60306028   Əfəndilər k.    
60306038   Yusifbəyli k.    
60329005   14. Xanlıq kənd iəd    
60329018   X a n l ı q k.    
60322005   15. Xocahan kənd iəd    
60322018   X o c a h a n k.    
60322038   Qilican k.    
60322028   Tinli k.    
60323005   16. Xocik kənd iəd    
60323018   X o c i k k.    
60323028   Mərdanlı k.    
60311005   17. Qaracallı kənd iəd    
60311018   Q a r a c a l l ı k.    
60311038   Qarağac k.    
60311028   Qarakişilər k.    
60312005   18. Qaralar kənd iəd    
60312018   Q a r a l a r k.    
60312038   Hüseynuşağı k.    
60312028   Kavdadıq k.    
60313005   19. Qayalı kənd iəd    
60313018   Q a y a l ı k.    
60313038   Abdalanlı k.    
60313028   Ləpəxeyranlı k.    
60330005   20. Mahmudlu kənd iəd    
60330018   M a h m u d l u k.    
60316005   21. Mahruzlu kənd iəd    
60316018   M a h r u z l u k.    
60316028   Alaqurşaq k.    
60316038   Muğanlı k.    
60315005   22. Məlikəhmədli kənd iəd    
60315018   M ə l i k ə h m ə d l i k.    
60315028   Qundanlı k.    
60317005   23. Muradxanlı kənd iəd    
60317018   M u r a d x a n l ı k.    
60317028   Həkəri k.    
60317038   Xəndək k.    
60317048   İşıqlı k.    
60318005   24. Novlu kənd iəd    
60318018   N o v l u k.    
60318048   Davudlu k.    
60318058   Eyvazlı k.     
60318038   Gürcülü k.    
60318068   Qədili k.    
60318028   Məzrə k.    
60331005   25. Sarıyataq kənd iəd    
60331018   S a r ı y a t a q k.    
60319005   26. Tatar kənd iəd    
60319018   T a t a r k.    
60319038   Qaraqoyunlu k.    
60319028   Qiyaslı k.    
60320005   27. Teymur Müskənli kənd iəd    
60320018   T e y m u r M ü s k ə n l i k.    
60320028   Balahəsənli k.    
60320038   Xıdırlı k.     
60314005   28. Ulaşlı kənd iəd    
60314018   U l a ş l ı k.    
60314038   Altınca k.    
60314028   Əbilcə k.    
60327005   29. Yuxarı Xocamsaqlı kənd iəd    
60327018   Y u x a r ı X o c a m s a q l ı k.    
60327038   Aşağı Xocamsaqlı k.    
60327028   Mehrili k.    
60326005   30. Yuxarı Mollu kənd iəd    
60326018   Y u x a r ı M o l l u k.    
60326028   Aşağı Mollu k.    
60326038   Mollabürhan k.    
60310005   31. Zilanlı kənd iəd    
60310018   Z i l a n l ı k.    
60310028   Kürd Mahruzlu k.    
60310038   Seləli k.    
  QUSAR RAYONU - 30100001    
30101005   1. Qusar şəhər iəd    
30101014   Q u s a r ş.    
30101028   Qayakənd k.    
30128005   2. Aşağı Ləgər kənd iəd    
30128018   A ş a ğ ı L ə g ə r k.    
30103005   3. Avaran kənd iəd    
30103018   A v a r a n k.    
30103028   Xürəl k.    
30106005   4. Bala Qusar kənd iəd    
30106018   B a l a Q u s a r k.    
30106028   Bədirqala k.    
30106038   Həsənqala k.    
30106048   Köhnə Xudat qazmalar k.    
30112005   5. Düztahir kənd iəd    
30112018   D ü z t a h i r k.    
30112028   Gican k.    
30104005   6. Əcəxur kənd iəd    
30104018   Ə c ə x u r k.    
30104028   Böyük Muruq k.    
30104038   Əcəxuroba k.    
30129005   7. Əniq kənd iəd    
30129018   Ə n i q k.    
30107005   8. Gədəzeyxur kənd iəd    
30107018   G ə d ə z e y x u r k.    
30107028   Bədişqala k.    
30107038   Gündüzqala k.    
30108005   9. Gilah kənd iəd    
30108018   G i l a h k.    
30108048   Aşağı Qələnxur k.    
30108028   Xuluq k.    
30108038   Nəcəfkənd k.    
30109005   10. Gilahoba kənd iəd    
30109018   G i l a h o b a k.    
30109028   Haçatala k.    
30109038   Nəcəfkəndoba k.    
30122005   11. Həzrə kənd iəd    
30122018   H ə z r ə k.    
30122028   Girik k.    
30122048   Həzrəoba k.    
30122038   Ləcət k.    
30130005   12. Hil kənd iəd    
30130018   H i l k.    
30123005   13. Xuray kənd iəd    
30123018   X u r a y k.    
30123028   Suvacal k.    
30123048   Yuxarı Ləgər k.    
30114005   14. İmamqulukənd kənd iəd    
30114018   İ m a m q u l u k ə n d k.    
30114028   Aşağı İmamqulukənd k.    
30114038   Suduroba k.    
30116005   15. Köhnə Xudat kənd iəd    
30116018   K ö h n ə X u d a t k.    
30116028   Əvəcük k.    
30117005   16. Kuzunqışlaq kənd iəd    
30117018   K u z u n q ı ş l a q k.    
30117038   Atlıxan k.    
30117058   Avaranqışlaq k.    
30117048   Caqarqışlaq k.    
30117028   Zindanmuruqqışlaq k.    
30115005   17. Qalacıq kənd iəd    
30115018   Q a l a c ı q k.    
30115038   Langi k.    
30115048   Minaxür k.    
30115028   Yeni Həyat k.    
30127005   18. Quxuroba kənd iəd    
30127018   Q u x u r o b a k.    
30127028   Çubuqlu k.    
30127038   Əniqoba k.    
30127088   Gicanoba k.    
30127058   Hiloba k.    
30127048   Xuluqoba k.    
30127068   Ləgərqışlaq k.    
30127078   Yasaboba k.    
30118005   19. Mucuq kənd iəd    
30118018   M u c u q k.    
30118028   Ukur k.    
30119005   20. Piral kənd iəd    
30119018   P i r a l k.    
30119028   Cibir k.    
30102005   21. Samur qəsəbə iəd    
30102016   S a m u r q.    
30102028   Yeni Tahircal k.    
30120005   22. Sudur kənd iəd    
30120018   S u d u r k.    
30120078   Arçan k.    
30120088   Əlix k.    
30120038   Kənarçay k.    
30120048   Quxur k.    
30120028   Quturğan k.    
30120098   Yerği kek k.    
30124005   23. Şirvanlı kənd iəd    
30124018   Ş i r v a n l ı k.    
30124038   Kufoba k.    
30124078   Qaratoba k.    
30124028   Qullar k.    
30124098   Mucuqoba k.    
30124058   Salahoba k.    
30124068   Torpaqkörpü k.    
30124048   Üzdənoba k.    
30124088   Zuxuloba k.    
30121005   24. Urva kənd iəd    
30121018   U r v a k.    
30121028   Çiləgir k.    
30121038   Urvaoba k.    
30131005   25. Yasab kənd iəd    
30131018   Y a s a b k.    
30125005   26. Yuxarı Qələnxur kənd iəd    
30125018   Y u x a r ı Q ə l ə n x u r k.    
30125028   Zuxul k.    
30132005   27. Yuxarı Tahircal kənd iəd    
30132018   Y u x a r ı T a h i r c a l k.    
30133005   28. Yuxarı Zeyxur kənd iəd    
30133018   Y u x a r ı Z e y x u r k.    
30113005   29. Zindanmuruq kənd iəd    
30113018   Z i n d a n m u r u q k.    
30113038   Caqar k.    
30113048   Çətgün k.    
30113028   Kuzun k.    
30113058   Laza k.    
  LAÇIN RAYONU – 60200001    
60201005   1. Laçın şəhər iəd    
60201014   L a ç ı n ş.    
60201028   Qarıkaha k.    
60236005   2. Ağbulaq kənd iəd    
60236018   A ğ b u l a q k.    
60237005   3. Ağcakənd kənd iəd    
60237018   A ğ c a k ə n d k.    
60238005   4. Alxaslı kənd iəd    
60238018   A l x a s l ı k.    
60202005   5. Arduşlu kənd iəd    
60202018   A r d u ş l u k.    
60202028   Ağcayazı k.    
60203005   6. Aşağı Fərəcan kənd iəd    
60203018   A ş a ğ ı F ə r ə c a n k.    
60203028   Yuxarı Fərəcan k.    
60204005   7. Bozlu kənd iəd    
60204018   B o z l u k.    
60204028   Qalaça k.    
60205005   8. Bülüldüz kənd iəd    
60205018   B ü l ü l d ü z k.    
60205028   Ayıbasar k.    
60205038   Birinci İpək k.    
60239005   9. Cağazur kənd iəd    
60239018   C a ğ a z u r k.    
60210005   10. Cicimli kənd iəd    
60210018   C i c i m l i k.    
60210038   Aşağı Cicimli k.    
60210028   Qazıdərə k.    
60209005   11. Daşlı kənd iəd    
60209018   D a ş l ı k.    
60209048   Hətəmlər k.    
60209058   Kaha k.    
60209038   Narışlar k.    
60209028   Vəlibəyli k.    
60240005   12. Əhmədli kənd iəd    
60240018   Ə h m ə d l i k.    
60232005   13. Fərraş kənd iəd    
60232018   F ə r r a ş k.    
60232028   Nurəddin k.    
60233005   14. Fətəlipəyə kənd iəd    
60233018   F ə t ə l i p ə y ə k.    
60233028   Ağanus k.    
60233048   Ərəb k.    
60233058   Turşsu k.    
60233038   Unannovu k.    
60233068   Kəravuz k.    
60241005   15. Güləbird kənd iəd    
60241018   G ü l ə b i r d k.    
60207005   16. Hacıxanlı kənd iəd    
60207018   H a c ı x a n l ı k.    
60207038   Budaqdərə k.    
60207028   Qovuşuq k.    
60242005   17. Hacılar kənd iəd    
60242018   H a c ı l a r k.    
60208005   18. Hoçaz kənd iəd    
60208018   H o ç a z k.    
60208048   Avazlar k.    
60208028   Mollalar k.    
60208038   Uludüz k.    
60212005   19. İrçan kənd iəd    
60212018   İ r ç a n k.    
60212028   Çəmbərəkənd k.    
60212038   Xumarta k.    
60221005   20. Kamallı kənd iəd    
60221018   K a m a l l ı k.    
60221028   Çıraqlı k.    
60216005   21. Köhnəkənd kənd iəd    
60216018   K ö h n ə k ə n d k.    
60216048   Alıcan k.    
60216038   Əyrik k.    
60216028   Qışlaq k.    
60220005   22. Kürdhacı kənd iəd    
60220018   K ü r d h a c ı k.    
60220028   Ərikli k.    
60220038   Hacısamlı k.    
60220048   Qarasaqqal k.    
60213005   23. Qarabəyli kənd iəd    
60213018   Q a r a b ə y l i k.    
60213038   Korcabulaq k.    
60213028   Lolabağırlı k.    
60222005   24. Qarakeçdi kənd iəd    
60222018   Q a r a k e ç d i k.    
60222028   Katos k.    
60215005   25. Qarıqışlaq kənd iəd    
60215018   Q a r ı q ı ş l a q k.    
60215038   Qılınclı k.    
60215028   Soyuqbulaq k.    
60215048   Zeyvə k.    
60243005   26. Qayğı qəsəbə iəd    
60243016   Q a y ğ ı q.    
60218005   27. Qorçu kənd iəd    
60218018   Q o r ç u k.    
60218028   Zağaltı k.    
60219005   28. Qoşasu kənd iəd    
60219018   Q o ş a s u k.    
60219038   Alpout k.    
60219048   Bülövlük k.    
60217005   29. Qozlu kənd iəd    
60217018   Q o z l u k.    
60217028   Fingə k.    
60244005   30. Quşçu kənd iəd    
60244018   Q u ş ç u k.    
60223005   31. Malxələf kənd iəd    
60223018   M a l x ə l ə f k.    
60223028   Mazutlu k.    
60223038   Məlikpəyə k.    
60224005   32. Malıbəy kənd iəd    
60224018   M a l ı b ə y k.    
60224028   Ağoğlan k.    
60224038   Hüsülü k.    
60224048   Ziyrik k.    
60225005   33. Mığıdərə kənd iəd    
60225018   M ı ğ ı d ə r ə k.    
60225058   Baldırğanlı k.    
60225048   Dəyhan k.    
60225028   Dəyirmanyanı k.    
60225038   Tərxanlı k.    
60245005   34. Minkənd kənd iəd    
60245018   M i n k ə n d k.    
60246005   35. Mirik kənd iəd    
60246018   M i r i k k.    
60247005   36. Mişni kənd iəd    
60247018   M i ş n i k.    
60226005   37. Oğuldərə kənd iəd    
60226018   O ğ u l d ə r ə k.    
60226028   Ağalaruşağı k.    
60228005   38. Piçənis kənd iəd    
60228018   P i ç ə n i s k.    
60228028   Xaçınyalı k.    
60228038   Köhnə Çorman k.    
60227005   39. Pircahan kənd iəd    
60227018   P i r c a h a n k.    
60227038   Alıqulu k.    
60227048   Qaraçanlı k.    
60227028   Seyidlər k.    
60248005   40. Sadınlar kənd iəd    
60248018   S a d ı n l a r k.    
60231005   41. Səfiyan kənd iəd    
60231018   S ə f i y a n k.    
60231028   Xanalılar k.    
60231038   Suarası k.    
60231048   Türklər k.    
60229005   42. Sonasar kənd iəd    
60229018   S o n a s a r k.    
60229028   Mayis k.    
60235005   43. Şamkənd kənd iəd    
60235018   Ş a m k ə n d k.    
60235038   Bozdağan k.    
60235048   Çorman k.    
60235028   Ələkçi k.    
60235058   Nağdalı k.    
60249005   44. Şeylanlı kənd iəd    
60249018   Ş e y l a n l ı k.    
60234005   45. Şəlvə kənd iəd    
60234018   Ş ə l v ə k.    
60234038   Dambulaq k.    
60234028   İmanlar k.    
60230005   46. Təzəkənd kənd iəd    
60230018   T ə z ə k ə n d k.    
60230038   Ərdəşəvi k.    
60230028   Haqnəzər k.    
60206005   47. Vağazin kənd iəd    
60206018   V a ğ a z i n k.    
60206028   Bozgüney k.    
60206038   Kalafalıq k.    
60211005   48. Zabux kənd iəd    
60211018   Z a b u x k.    
60211048   Bəylik k.    
60211038   Qızılca k.    
60211028   Sus k.    
60214005   49. Zerti kənd iəd    
60214018   Z e r t i k.    
60214048   Birinci Tığik k.    
60214028   Xırmanlar k.    
60214058   İkinci Tığik k.    
60214038   Sarıbaba k.    
  LERİK RAYONU - 80300001    
80301005   1. Lerik şəhər iəd    
80301014   L e r i k ş.    
80301028   Hıramo k.    
80302005   2. Blaband kənd iəd    
80302018   B l a b a n d k.    
80302068   Ambu k.    
80302088   Barzavu k.    
80302058   Xəlifəkücə k.    
80302038   Lüləkəran k.    
80302048   Osnağakücə k.    
80302028   Şinəbənd k.    
80303005   3. Bürsülüm kənd iəd    
80303018   B ü r s ü l ü m k.    
80303088   Ancəqov k.    
80303078   Bobla k.    
80303028   Ləkər k.    
80303058   Nosovyədi k.    
80303048   Vənədi k.    
80303038   Vov k.    
80303068   Zeynəko k.    
80324005   4. Cəngəmiran kənd iəd    
80324018   C ə n g ə m i r a n k.    
80324028   Pirzəkücə k.    
80322005   5. Çayrud kənd iəd    
80322018   Ç a y r u d k.    
80322028   Andurma k.    
80322058   Anzolu k.    
80322038   Piyəkücə k.    
80322048   Rvarud k.    
80322068   Təngəbin k.    
80307005   6. Dəstər kənd iəd    
80307018   D ə s t ə r k.    
80307048   Bradi k.    
80307028   Dızdipok k.    
80307038   Hamarat k.    
80326005   7. Əliabad kənd iəd    
80326018   Ə l i a b a d k.    
80326028   Camaşəir k.    
80326038   Gürdəsər k.    
80326048   Soru k.    
80327005   8. Kələxan kənd iəd    
80327018   K ə l ə x a n k.    
80327028   Aşağı Amburdərə k.    
80327038   Göydərə k.    
80327048   Hilədərə k.    
80327058   Hüseynabad k.    
80327068   Xocadoy k.    
80327078   Kəlvəz k.    
80327088   Qışlaq k.    
80327098   Məhləabad k.    
80327108   Yuxarı Amburdərə k.    
80308005   9. Kirəvud kənd iəd    
80308018   K i r ə v u d k.    
80308058   Aran k.    
80308048   Boykəndil k.    
80308098   Buruq k.    
80308038   Ərdəbilə k.    
80308068   Lələdulan k.    
80308078   Musavar k.    
80308028   Ordahal k.    
80306005   10. Qosmalıan kənd iəd    
80306018   Q o s m a l ı a n k.    
80306078   Çökərə k.    
80306138   Digah k.    
80306058   Divağac k.    
80306198   Hiveri k.    
80306028   Hoveri k.    
80306208   Qələsər k.    
80306178   Lələhiran k.    
80306048   Şonaçola k.    
80306038   Tatoni k.    
80309005   11. Livədirqə kənd iəd    
80309018   L i v ə d i r q ə k.    
80309058   Əvilə k.    
80309028   Qədimkücə k.    
80309078   Mastail k.    
80309068   Murya k.    
80309038   Nüsomurya k.    
80309048   Yuxarı Bilnə k.    
80310005   12. Mistan kənd iəd    
80310018   M i s t a n k.    
80310028   Digov k.    
80310038   Digovdərə k.    
80310068   Halabın k.    
80310058   Xəlifəkənd k.    
80310048   Pirəsora k.    
80310078   Rəzgov k.    
80329005   13. Molalan kənd iəd    
80329018   M o l a l a n k.    
80329028   Sors k.    
80311005   14. Monidigah kənd iəd    
80311018   M o n i d i g a h k.    
80311058   Həzovi k.    
80311038   Jindi k.    
80311048   Nisli k.    
80311028   Pendi k.    
80312005   15. Noda kənd iəd    
80312018   N o d a k.    
80312048   Babagil k     
80312028   Bilnə k.    
80312038   Günəşli k.    
80315005   16. Nuravud kənd iəd    
80315018   N u r a v u d k.    
80315048   Köhnə Orand k.    
80315038   Sorsçay k.    
80315028   Zərdəbərə k.    
80314005   17. Nücü kənd iəd    
80314018   N ü c ü k.    
80314048   Davıdonu k.    
80314058   Haftonu k.    
80314028   Lərmərud k.    
80314038   Vamazğon k.    
80313005   18. Nüvədi kənd iəd    
80313018   N ü v ə d i k.    
80313098   Brkandul k.    
80313088   40-cı kilometr k.    
80313068   Rəzəvül k.    
80313078   Vistən k.    
80330005   19. Orand kənd iəd    
80330018   O r a n d k.    
80316005   20. Osyodərə kənd iəd    
80316018   O s y o d ə r ə k.    
80316058   Biləvər k.    
80316028   Bülüdül k.    
80316078   Geskon k.    
80316048   Gəndov k.    
80316038   Xanəgah k.    
80316088   Kekonu k.    
80316068   Şivlə k.    
80328005   21. Piran kənd iəd    
80328018   P i r a n k.    
80328028   Qışlaq k.    
80328038   Zərigümaco k.    
80317005   22. Pirəsora kənd iəd    
80317018   P i r ə s o r a k.    
80317028   Büzeyir k.    
80318005   23. Siyov kənd iəd    
80318018   S i y o v k.    
80318028   Akuşəpeştə k.    
80318048   Hovil k.    
80318038   Xəlifəhoni k.    
80318058   Qılqılov k.    
80323005   24. Şingədulan kənd iəd    
80323018   Ş i n g ə d u l a n k.    
80323058   Ağqışlaq k.    
80323028   Durğan k.    
80323048   Küman k.    
80323038   Laman k    
80323068   Zenoni k.    
80320005   25. Tikəband kənd iəd    
80320078   T i k ə b a n d k.    
80320058   Davradibi k.    
80320088   Dico k.    
80320068   Hücü k.    
80320038   Nıso k.    
80320028   Təndul k.    
80320018   Zardoni k.    
80321005   26. Tülüconu kənd iəd    
80321018   C o n u k.    
80321068   Hübi k.    
80321088   Qəvoy k.    
80321038   Qışlaq k.    
80321078   Loda k.    
80321048   Tülü k.    
80321028   Vıjaker k.    
80321098   Vılık k.    
80304005   27. Veri kənd iəd    
80304018   V e r i k.    
80304038   Axunahiran k.    
80304028   Babakücə k.    
80304048   Küsəkəran k.    
80304068   Qələbin k.    
80304058   Veri Əliabadı k.    
80305005   28. Vizəzəmin kənd iəd    
80305018   V i z ə z ə m i n k.    
80305088   Almu k.    
80305098   Bibiyani k.    
80305028   Cəngənəvud k.    
80305108   Hamarmeşə k.    
80305128   Haran k.    
80305048   Kıncıvo k.    
80305038   Kornədi k.    
80305068   Peştətük k.    
80305058   Sipyəreqon k.    
80305118   Sivəkəran k.    
80305078   Təbrizli k.    
80325005   29. Züvüc kənd iəd    
80325018   Z ü v ü c k.    
80325028   Arta k.    
80325038   Çeşman k.    
80325048   Zövnə k.    
  MASALLI RAYONU - 80500001    
80501005   1. Masallı şəhər iəd    
80501014   M a s a l l ı ş.    
80504005   2. Banbaşı kənd iəd    
80504018   B a n b a ş ı k.    
80504038   Binə Xocavar k.    
80504048   Böyük Xocavar k.    
80505005   3. Bədəlan kənd iəd    
80505018   B ə d ə l a n k.    
80505038   Aşurlu k.    
80505028   Çayqıraq k.    
80505048   Dəmirçi k.    
80527005   4. Birinci Səmədxanlı kənd iəd    
80527018   B i r i n c i S ə m ə d x a n l ı k.    
80527038   Alışanlı k.    
80527048   Ətcələr k.    
80527028   İkinci Səmədxanlı k.    
80503005   5. Boradigah qəsəbə iəd    
80503016   B o r a d i g a h q.    
80503028   Babaser k.    
80503038   Mollaoba k.    
80506005   6. Böyük Kolatan kənd iəd    
80506018   B ö y ü k K o l a t a n k.    
80506038   Bağıroba k.    
80506028   Bala Kolatan k.    
80525005   7. Çaxırlı kənd iəd    
80525018   Ç a x ı r l ı k.    
80525058   Bala Təklə k.    
80525048   İmanlı k.    
80525028   Kəlbəhüseynli k.    
80525038   Sarıcəfərli k.    
80530005   8. Ərkivan qəsəbə iəd    
80530016   Ə r k i v a n q.    
80530018   Allahyarlı k.     
80531005   9. Göyəçöl kənd iəd    
80531018   G ö y ə ç ö l k.    
80508005   10. Güllütəpə kənd iəd    
80508018   G ü l l ü t ə p ə k.    
80508108   Əmirtürbə k.    
80508098   Köhnə Zuvand k.    
80508028   Tatyanoba k.    
80508088   Yeni Zuvand k.    
80508038   Yolağac k.    
80507005   11. Həsənli kənd iəd    
80507018   H ə s ə n l i k.    
80507028   Köcəkli k.    
80507038   Məmmədxanlı k.    
80507048   Təkdam k.    
80523005   12. Hişkədərə kənd iəd    
80523018   H i ş k ə d ə r ə k.    
80523058   Mişkəmi k.    
80532005   13. Xıl kənd iəd    
80532018   X ı l k.    
80524005   14. Xırmandalı kənd iəd    
80524018   X ı r m a n d a l ı k.    
80524038   Ərəb k.    
80524028   Hacıtəpə k.    
80511005   15.Viləş kənd iəd    
80511018   V i l ə ş k.    
80533005   16. Köhnə Alvadı kənd iəd    
80533018   K ö h n ə A l v a d ı k.    
80512005   17. Qarğalıq kənd iəd    
80512018   Q a r ğ a l ı q k.    
80512058   Dəlləkli k.    
80512068   Əminli k.    
80512048   Xallıcalı k.    
80512028   Kürdəbazlı k.    
80512038   Qədirli k.    
80512078   Şəhriyar k.    
80529005   18. Qəriblər kənd iəd    
80529018   Q ə r i b l ə r k.    
80529048   Dəmbəlov k.    
80529028   İsi k.    
80529038   Şıxlar k.    
80534005   19. Qızılağac kənd iəd    
80534018   Q ı z ı l a ğ a c k.    
80514005   20. Qızılavar kənd iəd    
80514018   Q ı z ı l a v a r k.    
80514028   Dəlləkoba k.    
80513005   21. Qodman kənd iəd    
80513018   Q o d m a n k.    
80513028   Əzizabad k.    
80513038   Məmmədrzakücə k.    
80516005   22. Lürən kənd iəd    
80516018   L ü r ə n k.    
80516028   Pircana k.    
80516038   Yusifli k.    
80515005   23. Mahmudavar kənd iəd    
80515018   M a h m u d a v a r k.    
80515038   Molalan k.    
80515028   Rüdəkənar k.    
80528005   24. Miyanku kənd iəd    
80528018   M i y a n k u k.    
80528028   Kubin k.    
80528038   Nəzəroba k.    
80535005   25. Musakücə kənd iəd    
80535018   M u s a k ü c ə k.    
80538005   26. Öncəqala kənd iəd    
80538018   Ö n c ə q a l a k.    
80538028   Hüseynhacılı k.    
80517005   27. Sərçuvar kənd iəd    
80517018   S ə r ç u v a r k.    
80517028   Sirəbil k.    
80519005   28. Sığdaş kənd iəd    
80519018   S ı ğ d a ş k.    
80519038   Babakücə k.    
80519028   Xanalıyan k.    
80519048   Ninəlov k.    
80526005   29. Şərəfə kənd iəd    
80526018   Ş ə r ə f ə k.    
80526048   Ağakişibəyli k.    
80536005   30. Şıxlar kənd iəd    
80536018   Ş ı x l a r k.    
80520005   31. Təklə kənd iəd    
80520018   T ə k l ə k.    
80520068   Xoşçobanlı k.    
80520038   Ləngan k.    
80520048   Mollahəsənli k.    
80520058   Sığıncaq k.    
80518005   32. Təzə Alvadı kənd iəd    
80518018   T ə z ə A l v a d ı k.    
80518028   Əhmədli k.    
80518038   Meşəkənarı k.    
80537005   33. Təzəkənd kənd iəd    
80537018   T ə z ə k ə n d k.    
80521005   34. Tüklə kənd iəd    
80521018   T ü k l ə k.    
80521038   Birinci Tiyaqanı k.    
80521028   Məmmədoba k.    
80522005   35. Türkoba kənd iəd    
80522018   T ü r k o b a k.    
80522038   Qəzvinoba k.    
80522028   Şatıroba k.    
80510005   36. Yeddioymaq kənd iəd    
80510028   İ k i n c i Y e d d i o y m a q k.    
80510018   Birinci Yeddioymaq k.    
80510038   Qasımlı k.    
80509005   37. Yeyənkənd kənd iəd     
80509018   Y e y ə n k ə n d k.    
80509048   Abasbəyli k.    
80509038   Xəlfələr k.    
  NEFTÇALA RAYONU - 80700001    
80701005   1. Neftçala şəhər iəd    
80701014   N e f t ç a l a ş.    
80702005   2. Aşağı Qaramanlı kənd iəd    
80702018   A ş a ğ ı Q a r a m a n l ı k.    
80702028   Astanlı k.    
80702048   Birinci Qaralı k.    
80702058   Kür Qarabucaq k.    
80702038   Qədimkənd k.    
80712005   3. Aşağı Surra kənd iəd    
80712018   A ş a ğ ı S u r r a k.    
80713005   4. Bankə qəsəbə iəd    
80713016   B a n k ə q.    
80703005   5. Boyat kənd iəd    
80703018   B o y a t k.    
80703028   Ballıcalı k.    
80703038   Dördlər k.    
80704005   6. Cəngan kənd iəd    
80704018   C ə n g a n k.    
80704038   Bala Surra k.    
80704058   Beştalı k.    
80704048   Ərəbqardaşbəyli k.    
80704028   Qaraqaşlı k.    
80704068   Şorkənd k.    
80714005   7. Həsənabad qəsəbə iəd    
80714016   H ə s ə n a b a d q.    
80715005   8. Xəzər kənd iəd    
80715018   X ə z ə r k.    
80716005   9. Xıllı qəsəbə iəd    
80716016   X ı l l ı q.    
80709005   10. Xol Qarabucaq kənd iəd    
80709018   X o l Q a r a b u c a q k.    
80709028   Dördlər k.    
80709038   Xoltəzəkənd k.    
80710005   11. Xol Qaraqaşlı kənd iəd    
80710018   X o l Q a r a q a ş l ı k.    
80710028   Mürsəqulu k.    
80717005   12. Kürkənd kənd iəd    
80717018   K ü r k ə n d k.    
80717028   2 N-li Mayak k.    
80706005   13. Qaçaqkənd kənd iəd    
80706018   Q a ç a q k ə n d k.    
80706028   Xanməmmədli k.    
80706048   Qazaxbərəsi k.    
80706038   Ramazanlı k.    
80718005   14. Qırmızıkənd kənd iəd    
80718018   Q ı r m ı z ı k ə n d k.    
80707005   15. Sarıqamış kənd iəd    
80707018   S a r ı q a m ı ş k.    
80707078   Dalğalı k.    
80707058   Haqverdilər k.    
80707088   Kürdili k.    
80707048   Qızqayıtdı k.    
80707038   Mikayıllı k.    
80707098   Sahiloba k.    
80707028   Yeniqışlaq k.    
80708005   16. Tatarməhlə kənd iəd    
80708018   T a t a r m ə h l ə k.    
80708028   Abasalılı k.    
80708038   Mirzəqurbanlı k.    
80708048   Uzunbabalı k.    
80705005   17. Yenikənd kənd iəd    
80705018   Y e n i k ə n d k.    
80705028   1 N-li Mayak k.    
80705048   Qırmızı Şəfəq k.    
80705058   Sübh k.    
80705068   Şirvanlı k.    
80711005   18. Yuxarı Qaramanlı kənd iəd    
80711018   Y u x a r ı Q a r a m a n l ı k.    
80711038   İkinci Qaralı k.    
80711028   Pirəbbə k.    
  OĞUZ RAYONU - 40500001    
40501005   1. Oğuz şəhər iəd    
40501014   O ğ u z ş.    
40512005   2. Baş Daşağıl kənd iəd    
40512018   B a ş D a ş a ğ ı l k.    
40513005   3. Bayan kənd iəd    
40513018   B a y a n k.    
40502005   4. Böyük Söyüdlü kənd iəd    
40502018   B ö y ü k S ö y ü d l ü k.    
40502028   Çaldaş k.    
40502048   Qarabulaq k.    
40502038   Çayqovuşan k.    
40514005   5. Bucaq kənd iəd    
40514018   B u c a q k.    
40515005   6. Calut kənd iəd    
40515018   C a l u t k.    
40516005   7. Filfili kənd iəd    
40516018   F i l f i l i k.    
40509005   8. Xaçmaz kənd iəd    
40509018   X a ç m a z k.    
40509028   Abdallı k.    
40509038   Xaçmazqışlaq k.    
40508005   9. Xalxal kənd iəd    
40508018   X a l x a l k.    
40508028   Ərmənət k.    
40508038   Xalxalqışlaq k.    
40504005   10. Kərimli kənd iəd    
40504018   K ə r i m l i k.    
40504028   Qarabaldır k.    
40505005   11. Qumlaq kənd iəd    
40505018   Q u m l a q k.    
40505028   Hallavar k.    
40505038   Şirvanlı k.    
40505048   Tayıflı k.    
40517005   12. Muxas kənd iəd    
40517018   M u x a s k.    
40506005   13. Padar kənd iəd    
40506018   P a d a r k.    
40506028   Dəymədərə k.    
40506038   Yemişanlı k.    
40507005   14. Sincan kənd iəd    
40507018   S i n c a n k.    
40507038   Dəymədağlı k.    
40507048   Mollalı k.    
40507028   Tərkeş k.    
40510005   15. Yaqublu kənd iəd    
40510018   Y a q u b l u k.    
40510038   Top k.    
40510028   Yenikənd k.    
40510048   Zərrab k.    
  SAATLI RAYONU - 90800001    
90801005   1. Saatlı şəhər iəd    
90801014   S a a t l ı ş.    
90816005   2. Azadkənd kənd iəd    
90816018   A z a d k ə n d k.    
90817005   3. Bəylər kənd iəd    
90817018   B ə y l ə r k.    
90814005   4. Bəylik kənd iəd    
90814018   B ə y l i k k.    
90814028   Yeni Novruzlu k.    
90818005   5. Çolpı kənd iəd    
90818018   Ç o l p ı k.    
90803005   6. Dədə Qorqud kənd iəd    
90803018   D ə d ə Q o r q u d k.    
90803028   Heydərabad k.    
90819005   7. Dəlilər kənd iəd    
90819018   D ə l i l ə r k.    
90815005   8. Əbil kənd iəd    
90815018   Ə b i l k.    
90815028   Cəfərxan k.    
90820005   9. Əhmədbəyli kənd iəd    
90820018   Ə h m ə d b ə y l i k.    
90821005   10. Əliabad kənd iəd    
90821018   Ə l i a b a d k.    
90802005   11. Əlisoltanlı kənd iəd    
90802018   Ə l i s o l t a n l ı k.    
90802028   Potubəyli k.    
90822005   12. Fətəlikənd kənd iəd    
90822018   F ə t ə l i k ə n d k.    
90823005   13. Genişkənd kənd iəd    
90823018   G e n i ş k ə n d k.    
90824005   14. Gomuşçu kənd iəd    
90824018   G o m u ş ç u k.    
90825005   15. Günəşli kənd iəd    
90825018   G ü n ə ş l i k.    
90804005   16. Hacıqasımlı kənd iəd    
90804018   H a c ı q a s ı m l ı k.    
90804028   Kamallı k.    
90826005   17. Nabatkənd kənd iəd    
90826018   N a b a t k ə n d k.    
90827005   18. Qaracalar kənd iəd    
90827018   Q a r a c a l a r k.    
90828005   19. Qara Nuru kənd iəd    
90828018   Q a r a N u r u k.    
90829005   20. Orta Muğan kənd iəd    
90829018   O r t a M u ğ a n k.    
90830005   21. Qazanbatan kənd iəd    
90830018   Q a z a n b a t a n k.    
90831005   22. Qıraqlı kənd iəd    
90831018   Q ı r a q l ı k.    
90832005   23. Məmmədabad kənd iəd    
90832018   M ə m m ə d a b a d k.    
90813005   24. Məzrəli kənd iəd    
90813018   M ə z r ə l i k.    
90813028   Naharlı k.    
90833005   25. Mircəlal kənd iəd    
90833018   M i r c ə l a l k.    
90834005   26. Mollavazlı kənd iəd    
90834018   M o l l a v a z l ı k.    
90835005   27. Mustafabəyli kənd iəd    
90835018   M u s t a f a b ə y l i k.    
90809005   28. Nərimanov kənd iəd    
90809018   N ə r i m a n o v k.    
90809048   Musalı k.    
90836005   29. Nəsimikənd kənd iəd    
90836018   N ə s i m i k ə n d k.    
90837005   30. Novruzlu kənd iəd    
90837018   N o v r u z l u k.    
90838005   31. Sarıcalar kənd iəd    
90838018   S a r ı c a l a r k.    
90839005   32. Seyidlər kənd iəd    
90839018   S e y i d l ə r k.    
90840005   33. Sımada kənd iəd    
90840018   S ı m a d a k.    
90841005   34. Soltanabad kənd iəd    
90841018   S o l t a n a b a d k.    
90842005   35. Şirinbəyli kənd iəd    
90842018   Ş i r i n b ə y l i k.    
90812005   36. Varxan kənd iəd    
90812018   V a r x a n k.    
90812028   Qaralar k.    
  SABİRABAD RAYONU - 90900001    
90901005   1. Sabirabad şəhər iəd    
90901014   S a b i r a b a d ş.    
90924005   2. Axısxa kənd iəd    
90924018   A x ı s x a k.    
90902005   3. Azadkənd kənd iəd    
90902018   A z a d k ə n d k.    
90902038   Çığırğan k.    
90902048   Xankeçən k.    
90902028   Poladtuğay k.    
90908005   4. Cavad kənd iəd    
90908018   C a v a d k.    
90908028   Əlicanlı k.    
90908038   Həsənli k.    
90908048   Zəngənə k.    
90922005   5. Çöl Beşdəli kəndi iəd    
90922018   Ç ö l B e ş d ə l i k.    
90922028   Zalqaraağac k.    
90925005   6. Əhmədabad kənd iəd    
90925018   Ə h m ə d a b a d k.    
90904005   7. Əliləmbəyli kənd iəd    
90904018   Ə l i l ə m b ə y l i k.    
90904028   Çöl Ağaməmmədli k.    
90907005   8. Güdəcühür kənd iəd    
90907018   G ü d ə c ü h ü r k.    
90907038   Axtaçı Muğan k.    
90907028   Qaratuğay k.    
90906005   9. Həşimxanlı kənd iəd    
90906018   H ə ş i m x a n l ı k.    
90906028   Ətcələr k.    
90915005   10. Kürkəndi kənd iəd    
90915018   K ü r k ə n d i k.    
90915048   Bulaqlı k.    
90915028   Suqovuşan k.    
90915038   Yastıqobu k.    
90910005   11. Qalağayın kənd iəd    
90910018   Q a l a ğ a y ı n k.    
90910028   Balakənd k.    
90911005   12. Qaragüney kənd iəd    
90911018   Q a r a g ü n e y k.    
90911028   Dadaşbəyli k.    
90912005   13. Qaralar kənd iəd    
90912018   Q a r a l a r k.    
90912038   Əsədli k.    
90912048   Qəfərli k.    
90912028   Məmişlər k.    
90919005   14. Qaratəpə kənd iəd    
90919018   Q a r a t ə p ə k.    
90919028   Nərimankənd k.    
90913005   15. Qasımbəyli kənd iəd    
90913018   Q a s ı m b ə y l i k.    
90913028   Əsgərbəyli k.    
90913048   Muradbəyli k.    
90913038   Yuxarı Axtaçı k.    
90914005   16. Quruzma kənd iəd    
90914018   Q u r u z m a k.    
90914048   Kovlar k.    
90914058   Qaraqaşlı k.    
90914028   Qəzli k.    
90914038   Yenikənd k.    
90916005   17. Minbaşı kənd iəd    
90916018   M i n b a ş ı k.    
90916048   Beşdəli k.    
90916028   Qaraağac k.    
90916038   Yaxa Dəllək k.    
90917005   18. Moranlı kənd iəd    
90917018   M o r a n l ı k.    
90917038   Bala Həşimxanlı k.    
90917028   Sarxanbəyli k.    
90918005   19. Muğan Gəncəli kənd iəd    
90918018   M u ğ a n G ə n c ə l i k.    
90918028   Cəngan k.    
90918048   Çiçəkli k.    
90918038   Salmanlı k.    
90926005   20. Nizami kənd iəd    
90926018   N i z a m i k.    
90926028   Çöl Dəllək k.    
90926038   Hacıbəbir k.    
90926048   Qardaşkənd k.    
90926058   Nəsimi k.    
90926068   Rüstəmli k.    
90920005   21. Surra kənd iəd    
90920018   S u r r a k.    
90920038   Balvar k.    
90920028   Qaralı k.    
90903005   22. Şəhriyar kənd iəd    
90903018   Ş ə h r i y a r k.    
90903038   Axtaçı k.    
90903028   Xəlfəli k.    
90923005   23. Şıx Salahlı kənd iəd    
90923018   Ş ı x S a l a h l ı k.    
90923028   Osmanlı k.    
90921005   24. Ulacalı kənd iəd    
90921018   U l a c a l ı k.    
90921028   Bulduq k.    
90921038   Mürsəlli k.    
90921048   Şıxlar k.    
90909005   25. Yolçubəyli kənd iəd    
90909018   Y o l ç u b ə y l i k.    
90909038   Narlıq k.    
90909028   Türkədi k.    
  SALYAN RAYONU - 80900001     
80901005   1. Salyan şəhər iəd    
80901014   S a l y a n ş.    
80903005   2. Arbatan kənd iəd    
80903018   A r b a t a n k.    
80903058   Aşağı Kürkəndi k.    
80903048   Xurşud k.    
80914005   3. Aşağı Noxudlu kənd iəd    
80914018   A ş a ğ ı N o x u d l u k.    
80914028   Yuxarı Noxudlu k.    
80912005   4. Çuxanlı kənd iəd    
80912018   Ç u x a n l ı k.    
80912038   Gəncəli k.    
80912066   Qırx Çıraq q.    
80912028   Piratman k.    
80915005   5. Həsənli kənd iəd    
80915018   H ə s ə n l i k.    
80915028   Qardili k.    
80911005   6. Xələc kənd iəd    
80911018   X ə l ə c k.    
80911028   Abadkənd k.    
80916005   7. Xıdırlı kənd iəd    
80916018   X ı d ı r l ı k.    
80917005   8. Kərimbəyli kənd iəd    
80917018   K ə r i m b ə y l i k.    
80908005   9. Kür Qaraqaşlı kənd iəd    
80908018   K ü r Q a r a q a ş l ı k.    
80908028   Beştalı k.    
80908038   Cəngan k.    
80908058   Ərəbqardaşbəyli k.    
80908068   Xocalı k.    
80918005   10. Kürsəngi kənd iəd    
80918018   K ü r s ə n g i k.    
80902005   11. Qaraçala qəsəbə iəd    
80902016   Q a r a ç a l a q.    
80902068   Bəşirbəyli k.    
80902058   Pambıqkənd k.    
80902048   Çadırlı k.    
80906005   12. Qarabağlı kənd iəd    
80906018   Q a r a b a ğ l ı k.    
80906048   Gomuşçu k.    
80906058   Kolanı k.    
80906028   Təzəkənd k.    
80907005   13. Qızılağac kənd iəd    
80907018   Q ı z ı l a ğ a c k.    
80907038   Alçalı k.    
80907028   Bəydili k.    
80907048   Quyçu k.    
80909005   14. Marışlı kənd iəd    
80909018   M a r ı ş l ı k.    
80909028   Seyidsadıqlı k.    
80919005   15. Parça Xələc kənd iəd    
80919018   P a r ç a X ə l ə c k.    
80919028   Seyidan k.    
80910005   16. Sarvan kənd iəd    
80910018   S a r v a n k.    
80910028   Dayıkənd k.    
80910038   Seyidlər k.    
80913005   17. Şorsulu kənd iəd    
80913018   Ş o r s u l u k.    
80913028   Boranıkənd k.    
80904005   18. Varlı kənd iəd    
80904018   B i r i n c i V a r l ı k.    
80904028   İkinci Varlı k.    
80904048   Peyk k.    
80905005   19. Yenikənd kənd iəd    
80905018   Y e n i k ə n d k.    
80905028   Şəkərli k.    
80920005   20. Yolüstü kənd iəd    
80920018   Y o l ü s t ü k.    
80920028   Yeni Uluxanlı k.    
80920038   Düzənlik k.    
  SAMUX RAYONU - 50700001    
50701005   1. Samux şəhər iəd    
50701014   S a m u x ş.    
50714005   2. Alabaşlı qəsəbə iəd    
50714016   A l a b a ş l ı q.    
50717005   3. Alıuşağı kənd iəd    
50717018   A l ı u ş a ğ ı k.    
50715005   4. Burunqovaq kənd iəd    
50715018   B u r u n q o v a q k.    
50712005   5. Çobanabdallı kənd iəd    
50712018   Ç o b a n a b d a l l ı k.    
50712028   Qarabağlar k.    
50716005   6. Əhmədbəyli kənd iəd    
50716018   Ə h m ə d b ə y l i k.    
50718005   7. Füzuli kənd iəd    
50718018   F ü z u l i k.    
50719005   8. Hacıalılı kənd iəd    
50719018   H a c ı a l ı l ı k.    
50702005   9. İnstitut qəsəbə iəd    
50702016   İ n s t i t u t q.    
50702038   Bağbanlar k.    
50721005   10. Qaraarx qəsəbə iəd    
50721016   Q a r a a r x q.    
50703005   11. Qarayeri qəsəbə iəd    
50703016   Q a r a y e r i q.    
50703046   Yenibağ q.    
50705005   12. Qaraağaclı qəsəbə iəd    
50705016   Q a r a a ğ a c l ı q.    
50705028   Köbər k.    
50722005   13. Qovlarsarı kənd iəd    
50722018   Q o v l a r s a r ı k.    
50709005   14. Lək kənd iəd    
50709018   L ə k k.    
50709038   Sarıqaya k.    
50710005   15. Poylu kənd iəd    
50710018   P o y l u k.    
50710048   Kəsəmən k.    
50710028   Qarabağlı k.    
50723005   16. Salahlı kənd iəd    
50723018   S a l a h l ı k.    
50724005   17. Sarıqamış kənd iəd    
50724018   S a r ı q a m ı ş k.    
50711005   18. Seyidlər kənd iəd    
50711018   S e y i d l ə r k.    
50711038   Qədili k.    
50725005   19. Sərkar kənd iəd    
50725018   S ə r k a r k.    
50726005   20. Yenikənd kənd iəd    
50726018   Y e n i k ə n d k.    
50704005   21. Yuxarı Ağasıbəyli kənd iəd    
50704018   Y u x a r ı A ğ a s ı b ə y l i k.    
50704038   Aşağı Ağasıbəyli k.    
50706005   22. Zazalı kənd iəd    
50706018   Z a z a l ı k.    
50706038   Qiyaslı k.    
50706048   Tatlı k.    
50713005   23. Ziyadlı kənd iəd    
50713018   Z i y a d l ı k.    
50713028   İstixana k.    
  SİYƏZƏN RAYONU - 30500001    
30501005   1. Siyəzən şəhər iəd    
30501014   S i y ə z ə n ş.    
30508005   2. Beşdam kənd iəd    
30508018   B e ş d a m k.    
30508038   Dərə Zarat k.    
30508028   Nardaran k.    
30508048   Siyəzən k.    
30504005   3. Dağ Quşçu kənd iəd    
30504018   D a ğ Q u ş ç u k.    
30504028   Əlməkolu k.    
30510005   4. Eynibulaq kənd iəd    
30510018   E y n i b u l a q k.    
30509005   5. Ərziküş kənd iəd    
30509018   Ə r z i k ü ş k.    
30509048   Hacışəkər k.    
30509078   Köhnə Quşçu k.    
30509058   Künövşə k.    
30509038   Qaragöz k.    
30509068   Yanıq Ələz k.    
30509028   Yuxarı Ələz k.    
30511005   6. Gilgilçay qəsəbə iəd    
30511016   G i l g i l ç a y q.    
30502005   7. Həmyə kənd iəd    
30502018   B ö y ü k H ə m y ə k.    
30502028   Balaca Həmyə k.    
30506005   8. Məşrif kənd iəd    
30506018   M ə ş r i f k.    
30506058   Daşlı Çalğan k.    
30506028   Qalaaltı k.    
30506048   Qərəh k.    
30506038   Qozağacı k.    
30506068   Orta Çalğan k.    
30503005   9. Sədan kənd iəd    
30503018   S ə d a n k.    
30503048   Çarxana k.    
30503028   Müşkülqazma k.    
30503038   Sağolcan k.    
30505005   10. Yenikənd kənd iəd    
30505018   Y e n i k ə n d k.    
30505038   Kolanı k.    
30505028   Tuğay k.    
30507005   11. Zarat kənd iəd    
30507018   Z a r a t k.    
30507028   Cəndəhar k.    
30507038   Qalaşıxı k.    
  ŞABRAN RAYONU - 30400001    
30401005   1. Şabran şəhər iəd    
30401014   Ş a b r a n ş.    
30401028   Surra k.    
30403005   2. Ağalıq kənd iəd    
30403018   A ğ a l ı q k.    
30403038   Daşlıyataq k.    
30403028   Günəşli k.    
30403068   Xırdaoymaq k.    
30403078   Qaraçaylı k.    
30403048   Söhbətli k.    
30403058   Təzəkənd k.    
30403088   Udulu k.    
30402005   3. Ağbaş kənd iəd    
30402018   A ğ b a ş k.    
30417005   4. Çaraq kənd iəd    
30417018   Ç a r a q k.     
30417028   Güləh k.    
30417038   Hacıiskəndərli k.    
30417048   Kyünçal k.    
30417058   Təkyə k.     
30417068   Uqah k.     
30409005   5. Çölquşçu kənd iəd    
30409018   Ç ö l q u ş ç u k.    
30409028   Çayqaraqaşlı k.    
30409038   Hacıqaraqaşlı k.    
30409048   Xəlilli k.    
30409068   Liman k.    
30409058   Sarvan k.    
30410005   6. Çuxurazəmi kənd iəd    
30410018   Ç u x u r a z ə m i k.    
30410068   Çovurar k.    
30410048   Dəhnə k.    
30410028   Qəriblik k.    
30410038   Qızılqazma k.    
30410058   Zöhrabkənd k.    
30406005   7. Dəvəçi kənd iəd    
30406018   D ə v ə ç i k.    
30406038   Qələgah k.    
30406048   Ləcədi k.    
30406058   Mollakamallı k.    
30406028   Sincanboyad k.    
30405005   8. Düz Bilici kənd iəd    
30405018   D ü z B i l i c i k.    
30405078   Çinarlar k.    
30405058   Xəlfələr k.    
30405108   Nohurlar k.    
30405098   Yeləkəsən k.    
30405068   Zağlı k.    
30411005   9. Əmirxanlı kənd iəd    
30411018   Ə m i r x a n l ı k.    
30411058   Ceyranlı k.    
30411038   Qazbabalı k.    
30411028   Üzümlü k.    
30411048   Vələsli k.    
30404005   10. Gəndov kənd iəd    
30404018   G ə n d o v k.    
30404028   Aygünlü k.    
30404058   Ərəblər k.    
30404048   Leyti k.    
30404038   Pirəmsən k.    
30412005   11. Qorğan kənd iəd    
30412018   Q o r ğ a n k.    
30412028   Bilici Qorğan k.    
30412038   İzmara k.    
30407005   12. Pirəbədil kənd iəd    
30407018   P i r ə b ə d i l k.    
30407058   Sumağava k.    
30407068   Sumağava Qazma k.    
30407048   Zöhramı k.    
30408005   13. Rəhimli kənd iəd    
30408018   R ə h i m l i k.    
30408068   Borbor k.    
30408078   Meytablı k.    
30408058   Padar k.    
30415005   14. Şahnəzərli kənd iəd    
30415018   Ş a h n ə z ə r l i k.     
30416005   15. Taxtalar kənd iəd    
30416018   T a x t a l a r k.    
30416028   Dağ Bilici k.    
30416038   Mumlu k.     
30414005   16. Uzunboyad kənd iəd    
30414018   U z u n b o y a d k.    
30414028   Məliklər k.     
30413005   17. Zeyvə kənd iəd    
30413018   Z e y v ə k.    
30413028   Kilvar k.    
  ŞAMAXI RAYONU - 41000001    
41001005   1. Şamaxı şəhər iəd    
41001014   Ş a m a x ı ş.    
41001028   Böyük Xınıslı k.    
41021005   2. Adnalı kənd iəd    
41021018   A d n a l ı k.    
41019005   3. Avaxıl kənd iəd    
41019018   A v a x ı l k.    
41019026   Yusif Məmmədəliyev q.    
41022005   4. Bağırlı kənd iəd    
41022018   B a ğ ı r l ı k.    
41023005   5. Birinci Çaylı kənd iəd    
41023018   B i r i n c i Ç a y l ı k.    
41016005   6. Çarhan kənd iəd    
41016018   Ç a r h a n k.    
41016028   Nüydi k.    
41016048   Sabirli k.    
41042005   7. Çuxuryurd kənd iəd    
41042018   Ç u x u r y u r d k.    
41024005   8. Dağ Bağırlı kənd iəd    
41024018   D a ğ B a ğ ı r l ı k.    
41007005   9. Dədəgünəş kənd iəd    
41007018   D ə d ə g ü n ə ş k.    
41007028   Birinci Çağan k.    
41007038   İkinci Çağan k.    
41008005   10. Dəmirçi kənd iəd    
41008018   D ə m i r ç i k.    
41008028   Səfalı k.    
41008038   Zarat Xeybəri k.    
41025005   11. Ərçiman kənd iəd    
41025018   Ə r ç i m a n k.    
41006005   12. Göylər kənd iəd    
41006018   G ö y l ə r D a ğ k.    
41006058   Acıdərə k.    
41006028   Çöl Göylər k.    
41006048   Yenikənd k.    
41015005   13. Günəşli kənd iəd    
41015018   G ü n ə ş l i k.    
41015028   Şirvan k.    
41026005   14. Hacıqədirli kənd iəd    
41026018   H a c ı q ə d i r l i k.    
41005005   15. Hacılı kənd iəd    
41005018   H a c ı l ı k.    
41005028   Əhmədli k.    
41027005   16. Həmyəli kənd iəd    
41027018   H ə m y ə l i k.    
41027028   İkinci Çaylı k.    
41009005   17. İkinci Cabanı kənd iəd    
41009018   İ k i n c i C a b a n ı k.    
41009028   Cabanı k.    
41028005   18. Kələxana kənd iəd    
41028018   K ə l ə x a n a k.    
41029005   19. Kərkənc kənd iəd    
41029018   K ə r k ə n c k.    
41010005   20. Qaleybuğurd kənd iəd    
41010018   Q a l e y b u ğ u r d k.    
41010028   Keçməddin k.    
41010038   Qaladərəsi k.    
41010048   Sis k.    
41003005   21. Qızmeydan kənd iəd    
41003018   Q ı z m e y d a n k.    
41003028   Pirbəyli k.    
41003038   Yeni Qızmeydan k.    
41030005   22. Qonaqkənd kənd iəd    
41030018   Q o n a q k ə n d k.    
41031005   23. Qurdtəpə kənd iəd    
41031018   Q u r d t ə p ə k.    
41012005   24. Quşçu kənd iəd    
41012018   Q u ş ç u k.    
41012036   Aşkar q.    
41012028   Laləzar k.    
41032005   25. Meysəri kənd iəd    
41032018   M e y s ə r i k.    
41033005   26. Mədrəsə qəsəbə iəd    
41033016   M ə d r ə s ə q.    
41017005   27. Məlhəm kənd iəd    
41017018   M ə l h ə m k.    
41017028   Əngəxaran k.    
41034005   28. Məlikçobanlı kənd iəd    
41034018   M ə l i k ç o b a n l ı k.    
41035005   29. Mərzəndiyə kənd iəd    
41035018   M ə r z ə n d i y ə k.    
41013005   30. Mirikənd kənd iəd    
41013018   M i r i k ə n d k.    
41013038   Qaravəlli k.    
41013048   Məlcək k.    
41036005   31. Muğanlı kənd iəd    
41036018   M u ğ a n l ı k.    
41037005   32. Nağaraxana kənd iəd    
41037018   N a ğ a r a x a n a k.    
41038005   33. Ovçulu kənd iəd    
41038018   O v ç u l u k.    
41014005   34. Sabir qəsəbə iəd    
41014016   S a b i r q.    
41014038   Çıraqlı k.    
41040005   35. Şəhriyar qəsəbə iəd    
41040016   Ş ə h r i y a r q.    
41039005   36. Şərədil kənd iəd    
41039018   Ş ə r ə d i l k.    
41041005   37. Talışnuru kənd iəd    
41041018   T a l ı ş n u r u k.    
  ŞƏMKİR RAYONU - 50400001    
50401005   1. Şəmkir şəhər iəd    
50401014   Ş ə m k i r ş.    
50420005   2. Abbaslı kənd iəd    
50420018   A b b a s l ı k.    
50421005   3. Aşağı Seyfəli kənd iəd    
50421018   A ş a ğ ı S e y f ə l i k.    
50422005   4. Atabəy kənd iəd    
50422018   A t a b ə y k.    
50423005   5. Bayramlı kənd iəd    
50423018   B a y r a m l ı k.    
50415005   6. Çaparlı kənd iəd    
50415018   Ç a p a r l ı k.    
50415028   Məşədihüseynli k.    
50404005   7. Çaykənd kənd iəd    
50404018   Y u x a r ı Ç a y k ə n d k.    
50404028   Aşağı Çaykənd k.    
50424005   8. Çənlibel kənd iəd    
50424018   Ç ə n l i b e l k.    
50425005   9. Çinarlı qəsəbə iəd    
50425016   Ç i n a r l ı q.    
50426005   10. Dağ Cəyir kənd iəd    
50426018   D a ğ C ə y i r k.    
50427005   11. Daşbulaq kənd iəd    
50427018   D a ş b u l a q k.    
50428005   12. Dəllər qəsəbə iəd    
50428016   D ə l l ə r q.    
50429005   13. Dəllər Cəyir kənd iəd    
50429018   D ə l l ə r C ə y i r k.    
50406005   14. Dəllər Cırdaxan kənd iəd    
50406018   D ə l l ə r C ı r d a x a n k.    
50406028   Qaranuy k.    
50430005   15. Dəllər Daşbulaq kənd iəd    
50430018   D ə l l ə r D a ş b u l a q k.    
50431005   16. Düyərli kənd iəd    
50431018   D ü y ə r l i k.    
50453005   17. Düzqışlaq kənd iəd    
50453018   D ü z q ı ş l a q k.    
50403005   18. Ələsgərli kənd iəd    
50403018   Ə l ə s g ə r l i k.    
50403028   Kamandar k.    
50455005   19. Əliyaqublu kənd iəd    
50455018   Ə l i y a q u b l u k.     
50432005   20. Hacıalılar kənd iəd    
50432018   H a c ı a l ı l a r k.    
50454005   21. Xuluf kənd iəd    
50454018   X u l u f k.    
50433005   22. İrmaşlı kənd iəd    
50433018   İ r m a ş l ı k.    
50434005   23. İsgəndərli kənd iəd    
50434018   İ s g ə n d ə r l i k.    
50411005   24. Keçili kənd iəd    
50411018   K e ç i l i k.    
50411038   Miskinli k.    
50435005   25. Könüllü kənd iəd    
50435018   K ö n ü l l ü k.    
50418005   26. Kür qəsəbə iəd    
50418016   K ü r q.    
50418026   Səməd Vurğun q.    
50436005   27. Qapanlı kənd iəd    
50436018   Q a p a n l ı k.    
50437005   28. Qaracəmirli kənd iəd    
50437018   Q a r a c ə m i r l i k.    
50409005   29. Qasımalılar kənd iəd    
50409018   Q a s ı m a l ı l a r k.    
50409028   Göyməmmədli k.    
50408005   30. Ağlavaşlı kənd iəd    
50408018   A ğ l a v a ş l ı k.    
50408028   Qaralar k.    
50438005   31. Qılıncbəyli kənd iəd    
50438018   Q ı l ı n c b ə y l i k.    
50439005   32. Mahmudlu kənd iəd    
50439018   M a h m u d l u k.    
50440005   33. Mehrili kənd iəd    
50440018   M e h r i l i k.    
50440028   Çaylı k.    
50440038   Qaraqocalı k.    
50441005   34. Qədimqala kənd iəd    
50441018   Q ə d i m q a l a k.    
50442005   35. Nərimanlı kənd iəd    
50442018   N ə r i m a n l ı k.    
50443005   36. Sabirkənd kənd iəd    
50443018   S a b i r k ə n d k.    
50444005   37. Sarıtəpə kənd iəd    
50444018   S a r ı t ə p ə k.    
50419005   38. Şeidlər kənd iəd    
50419018   Ş e i d l ə r k.    
50419028   Əhmədli k.    
50445005   39. Şiştəpə kənd iəd    
50445018   Ş i ş t ə p ə k.    
50446005   40. Talış kənd iəd    
50446018   T a l ı ş k.    
50447005   41. Tatarlı kənd iəd    
50447018   T a t a r l ı k.    
50414005   42. Təzəkənd kənd iəd    
50414018   T ə z ə k ə n d k.    
50414036   Barlıbağ q.    
50414046   Füzuli q.    
50414058   Qarabağlar k.    
50414028   Yeni yol k.    
50448005   43. Yeniabad kənd iəd    
50448018   Y e n i a b a d k.    
50412005   44. Yeni Göyçə kənd iəd    
50412018   Y e n i G ö y ç ə k.    
50412028   Günəşli k.    
50412048   Qaraqoyunlu k.    
50412038   Varlı Həyat k.    
50449005   45. Yeni Həyat kənd iəd    
50449018   Y e n i H ə y a t k.    
50450005   46. Yuxarı Seyfəli kənd iəd    
50450018   Y u x a r ı S e y f ə l i k.    
50451005   47. Zəyəm qəsəbə iəd    
50451016   Z ə y ə m q.    
50452005   48. Zəyəm Cırdaxan kənd iəd    
50452018   Z ə y ə m C ı r d a x a n k.    
  ŞUŞA RAYONU – 70200001    
70201005   1. Şuşa şəhər iəd    
70201014   Ş u ş a ş.    
70211005   2. Daşaltı kənd iəd    
70211018   D a ş a l t ı k.    
70212005   3. Göytala kənd iəd    
70212018   G ö y t a l a k.    
70209005   4. Xanalı kənd iəd    
70209018   X a n a l ı k.    
70209038   Həsənabad k.    
70209028   İmamqulular k.    
70208005   5. Xəlfəli kənd iəd    
70208018