Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03117087
Hesabatın adı
          Telekommunikasiya tarifləri haqqında rəsmi statistika hesabatı
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 49/04 №-li 9 iyul 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Telekommunikasiya tarifləri haqqında hesabat
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hər ayın 20-dək
Müşahidə dairəsi
          Telekommunikasiya sahəsində xidmət göstərən müəssisələr
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq informasiya təminatı , Rabitə statistikası, Informasiya texnologiyaları statistikası, İstehsalçı qiymətləri statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          538 52 72; 538 86 21
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi telekommunikasiya tarifləri haqqında istehsalçı qiymətlərinə dair məlumatların toplanması, qiymət indekslərinin hesablanması və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat ayından sonrakı ayın 8-i
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər BMT, Avrostat, BVF, Dünya Bankı və digər beynəlxalq təşkilatların metodoloji materialları əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı hesabat formasının ""Telekommunikasiya tarifləri haqqında" 1-tarif (telekommunikasiya)rəsmi statistika hesabat formasının doldurulmasına dair göstəriş"də (Dövlət Statistika Komitəsi 49/04 №-li 9 iyul 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir) verilmişdir.
Təsnifatlar
          Məhsul növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabat ayı üzrə qiymətlərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Telekommunikasiya rabitəsi sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr hər ayın 20-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və ya elektron hesabatı (məlumatı) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim etməlidir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Rabitə statistikası, Informasiya texnologiyaları statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda qiymətlər
Nəşr:bülleten
          İstehsalçı qiymət indeksləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron