Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113131
Hesabatın adı
          4-ətraf mühit (Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclər və ödənişlər haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Dövlət Statistika Komitəsinin 27 iyun 2013-cü il 84/11 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur
Qısa məzmunu
          Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclər və ödənişlər haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  fevralın 25-dək
Müşahidə dairəsi
          təbiəti mühafizə tədbirləri yerinə yetirən müəssisə və təşkilatlar
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Ətraf mühit statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+99412) 377 - 10 - 70 daxili: 2224, 2214
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsəd ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən xərclər və ödənişlər barədə məlumatların toplanmasıdır
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          aprelin 16-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət statistika komitəsi sistemində yığılan və işlənilən ətraf mühit statistika üzrə rəsmi statistika hesabatı formalarının albomu (IV CİLD) əsasında tərtib olunur
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 4-ətraf mühit nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması statistik işlər proqramına uyğun həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası , Bitkiçilik statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ətraf mühit
Nəşr:bülleten
          Təbii ehtiyatların mühafizəsi və istifadəsinə dair əsas göstəricilər
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron