Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113122
Hesabatın adı
          1-TİG (qazma) - (Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 29 oktyabr 2013-cü il tarixli, 120/11 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   fevralın 5-dək
Müşahidə dairəsi
          Neft və qaz quyularının qazması ilə məşğul olan hüquqi şəxslər
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Ətraf mühit statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-93-61
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əsas məqsəd neft və qaz quyularının tikintisi, qazma işləri, qazmaya sərf olunan vaxt, qazmada baş vermiş qəzalar, quyuların hərəkəti və s. barədə məlumatların toplanmasıdır
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          fevralın 10-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş Demoqrafiya və sosial statistika üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahlar əsasında tərtib olunur
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda əks olunmuş neft və qaz quyularının tikintisinə dair göstəricilər müxtəlif üsullarla aparılan qazma işlərinin həcmini, qazma sürətini, qazmaya sərf olunmuş məhsuldar və qeyri-məhsuldar vaxtı, qazmada iştirak edən briqadaların sayını, baş vermiş və ləğv edilmiş qəzaların sayını, ilin sonuna quyuların fondunu, quyuların hərəkətini və s. xarakterizə edir. Bu göstəricilərin izahı 1-TİG (qazma) nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Təsnifatlar , Metaməlumatlar , Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ətraf mühit
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron