Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03112234
Hesabatın adı
          1-sosial müdafiə №-li forma (Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri barədə hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 27.05.2005-ci il tarixli 26/05 №-li qərarı ilə təstiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat dövrünün 75-ci günü.
Müşahidə dairəsi
          Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Metaməlumatlar
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          012 377 10 70 (22-70)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərclərini müşahidə etmək,məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istifadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 1992-ci ildən tətbiq olunur
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Məlumatın hazır olma vaxtı hesabat dövründən sonrakı 75-ci gün
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər sosial təminat sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avrostat, Sosial Təminata Dair Qanunvericilik toplusu Toplusu, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          Sosial Təminata Dair Qanunvericilik toplusu,İzahlı Statistika Terminləri Lüğətində verilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsi prosesində xəta aşkar olunduqda şifahi və ya yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda uşaqlar, Yeni iş yerləri
Nəşr:bülleten
          Səhiyyə, sosial müdafiə və idmanın əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron