Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111152
Hesabatın adı
          1-məktəbəqədər təhsil müəssisələri №-li forma (Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi haqqında hesabat )
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 30 aprel 2013-cü il tarixli, 37/09 № li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq respublika üzrə bütün məktəbəqədər təhsil müəssisələri yerləşdiyi rayon (şəhər) statistika orqanına fevral ayının 5-dək təqdim etməlidir.
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün məktəbəqədər təhsil müəssisələri
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Təhsil statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+994 12) 377 10 70, 22-97
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi haqqında məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          15 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Təhsil Təsnifatı, Təhsilin Beynəlxalq Standard Təsnifatı (ISCED 2011)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-məktəbəqədər təhsil müəssisələri nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı aldıqdan sonra əvvəlki illə müqayisəsi, təhlil zamanı aşkar olunur və düzəliş olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Təhsil statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          Təhsilin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron