Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111039
Hesabatın adı
          1-Təhsil xidmətləri №li forma (Təhsil xidmətləri haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 9 iyun tarixli 20/5 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Təhsil xidmətləri haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Bütün sahibkarlıq subyektləri Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, ali təhsil müəssisələri mart ayının 30-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və öz yuxarı təşkilatına təqdim etməlidir.
Müşahidə dairəsi
          Xarici ölkə vətəndaşlarına təhsil sahəsində xidmətlər göstərən müəssisə və təşkilatlar və təhsil almaq üçün xarici ölkələrə tələbə göndərən müəssisə, təşkilat, Nazirlik və Komitələr
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Təhsil statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+994 12) 377 10 70, 22-97
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          1. 1-Təhsil xidmətləri №-li hesabat forması ölkə ərazisində qeyri-rezidentlərə (xarici vətəndaşlara) göstərilən təhsil xidmətlərinin dəyəri habelə, Azərbaycan vətəndaşlarının (ölkə rezidentlərinin) xaricdə təhsil almalarına görə ödənilən vəsaitlər barədə məlumatların əldə edilməsi
İstifadəçilər
          Tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və ya elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          mart ayının 30-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Təhsil Təsnifatı, Təhsilin Beynəlxalq Standard Təsnifatı (ISCED 2011)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-təhsil xidmətləri (Təhsil xidmətləri haqqında) nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı aldıqdan sonra əvvəlki illə müqayisəsi, təhlil zamanı aşkar olunur və düzəliş olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Təhsil statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Müvafiq təhlillərin aparılması üçün yekun məlumatlar aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim edilir
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron