Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03109098
Hesabatın adı
          Magistral qaz kəmərləri nəqliyyatının işi haqqında
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci il 08 iyul tarixli 21/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Magistral qaz kəmərlərinin işi haqqında hesabat
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə (illik dövrilikdə 90 gün müddətinə)
Müşahidə dairəsi
          Magistral qaz kəmərləri
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Registr
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-62-96
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi magistral qaz kəməri nəqliyyatının ümumi iqtisadi göstəriciləri haqqında məlumatları toplamaq, onları qruplaşdırmaq, məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istfadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 10 ildən yuxarıdır tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə (illik dövrilikdə 90 gün) yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim edir.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər nəqliyyat sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən avrostat, beynəlxalq nəqliyyat forumu, iqtsadi əməktaşlıq inkşaf təşkilatı, və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          “Magistral qaz kəmərləri nəqliyyatının işi haqqında” 65 №-li (qaz kəməri) rüblük rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstəriş. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci il 08 iyul tarixli 21/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Təsnifatlar
          Ölçü vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istfadəsində xəta aşkar olunduqda şifahi və yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Registr , Maliyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda nəqliyyat
Nəşr:bülleten
          Nəqliyyat, informasiya və rabitə üzrə əsas statistik göstəricilər
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron