Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03109097
Hesabatın adı
          9 №-li forma (liman) (Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması,hərəkəti,mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 9 aprel tarixli 29/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Dəniz limanlarında yüklərin işlənməsi, hərəkəti və mövcudluğu(qalığı), gəmilərin hərəkəti haqqında
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günündən gec olmayaraq
Müşahidə dairəsi
          Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və yükləmə-boşaltma işləri ilə məşğul olan digər müəssisələr (İFNT üzrə 52220)
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Registr
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70, daxili 2234
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və yükləmə-boşaltma işləri ilə məşğul olan digər müəssisələrın ümumi iqtisadi göstəriciləri, gəmilərin hərəkəti və baş vermiş qəzalar, işlənmiş yüklərin növlər üzrə bölgüsü göstəriciləri haqqında məlumatları toplamaq, onları qruplaşdırmaq, məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istifadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 10 ildən artıq müddətdir tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və ya elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron nümunəsi və onun təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Nəticələr hesabat dövründən sonrakı ayın ikinci ongünlüyündən gec olmayaraq hazırlanır və yekunlar tərtib olunur.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının məlumatlarının yoxlanması, digər hesabatlarla müqayisə olunması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər nəqliyyat sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avrostat, Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istifadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          “Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında” 9 №-li (liman) aylıq rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstəriş.Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 9 aprel tarixli 29/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı, Mülkiyyət formalarının təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı, Yük təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsində xəta aşkar olunduqda şifahi və yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Registr
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda nəqliyyat
Nəşr:bülleten
          Nəqliyyat, informasiya və rabitə üzrə əsas statistik göstəricilər
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron