Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03109062
Hesabatın adı
          1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 17 sentyabr tarixli 110/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti, innovasiya fəallığı, innovasiya məhsulunun həcmi, məqsədi, xərclər, yeni texnologiyalar, layihələr, innovasiyalara mane olan amillər və s.haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Fevralın 25-dək
Müşahidə dairəsi
          Bütün sənaye müəssisələri (Sənaye fəaliyyəti göstərən təsərrüfat subyektləri İFNT üzrə 06-39 bölmələri)
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Statistikanın təşkili
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 22 70)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi sənaye sahəsində texnoloji cəhətdən yeni məhsul və proseslərin tədqiq və tətbiqi, eləcə də məhsul və proseslərdə əhəmiyyətli texnoloji təkmilləşdirmələr texniki cəhətdən yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş xidmətlərin və xidmətlərin yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş istehsalı (ötürülməsi) üsullarının tədqiqi və tətbiqi ilə bağlı göstəricilər haqqında məlumatların toplanmasıdır. Hesabat 10 ildən artıqdır ki, tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Aprel ayının 27-si.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Avrostat və digər Beynəlxalq təşkilatların metodoloji vəsaitləri əsasında tərtib olunmuşdur
Göstəricilərin izahı
          “Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında” 2 №-li forma (innovasiya) illik rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstəriş. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 17 sentyabr tarixli 110/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı , Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı təqdim edən statistik vahidin əvvəlki ilin eyni dövrü ilə və yekun məlumatın müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı xüsusi qeydiyyat kitabında aparılır və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Registr , Seçmə, Metodoloji işlərin əlaqələndirilməsi , Məlumatların yayılması, Təhlükəsizliyin təminatı , Cari və illik hesabatlar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın sənayesi
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron