Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03108049
Hesabatın adı
          Bazar və yarmarkalarda məhsulların satışı haqqında 2-Bazar №-li forma
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il 14 avqust tarixli 30/13 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında satılan malların qiyməti və dəyəri haqqında
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
Müşahidə dairəsi
          Yarmarkalar, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında ticarət yerləri
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası , Daxili ticarət statistikası , Ərzaq balansları statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-76-95, (012)538-77-25
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında ticarət fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim olunur. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          yanvar, aprel, iyul, oktyabr aylarının 5-i
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          2006-cı ilin 7-10 martda Nyu-York şəhərində keçirilmiş, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika komissiyasının 37-ci sessiyasında qəbul edilmiş qərarına uyğun olaraq hazırlanmış Pərakəndə və topdansatış ticarət statistikası üzrə beynəlxalq tövsiyyələr, 2008-ci il.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 2-bazar №-li müşahidə formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Məhsul növləri təsnifatı, Mülkiyyət formalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Müşahidə nümunələrinin göstəriciləri üzrə orta kəmiyyət, standart kənarlaşma, variasiya əmsalı hesablanılır və orta xəta baş məcmuya şamil edilir.
Seçmə xətası
          Müşahidə nümunələri bütün bazar və yarmarkalardan, satılan məhsul növləri üzrə 5-10% xəta ilə seçilmiş ticarət yerləridir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası , Tikinti statistikası , Bitkiçilik statistikası , Nəqliyyat statistikası, Rabitə statistikası, İaşə statistikası , Bazar xidmətlərinin statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ticarət
Nəşr:bülleten
          İri və orta ticarət müəssisələrinin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Elektron