Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105186
Hesabatın adı
          3-kt №-li forma (Yazlıq bitkilərin əkini haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 25 fevral 2013-cü il tarixli, 5/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Yazlıq bitkilərin əkini haqqında hesabat
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Kənd təsərrüfatı müəssisələri (onların filial və nümayəndəliklərləri) 1 mart,1 aprel,1may, 1 iyun və 20 iyun vəziyyətinə
Müşahidə dairəsi
          Yazlıq bitkilərin əkini sahələri
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı məhsullarının növləri üzrə yazda əkilmiş sahələrin göstərilməsı və istifadəçilərin bu məlumata olan zəruri tələbatını ödəməkdən ibarətdir.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          müvafiq qrafik üzə
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          kənd təsərrüfatı məhsullarının növləri üzrə yazda əkilmiş bitkilərin əkin sahələrini xarakterizə edir
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı, Məhsul növləri təsnifatı, Mülkiyyət formalarının təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabat ayı üzrə göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Bitkiçilik statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          Azərbaycan Respublikası üzrə yazlıq bitkilərin səpini haqqında
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron