Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03104047
Hesabatın adı
          Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq rəsmi statistika hesabatı
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 17 dekabr 2013-cü il tarixli 140/14 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında
Dövriliyi
           Aylıq, Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   İri, orta və kiçik sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
Müşahidə dairəsi
          Bütün sənaye müəssisələri (Sənaye fəaliyyəti göstərən təsərrüfat subyektləri İFNT üzrə 06-39 bölmələri)
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Cari və illik hesabatlar statistikası, Sənaye statistikası , Energetika statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 2210)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyəti haqqında, o cümlədən dəyər və natura formasında olan göstəricilər haqqında məlumatların toplanmasıdır. Hesabat 2013-cü ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur
Hazır olma vaxtı
          İlkin məlumatlar ölkə üzrə hesabat dövründən sonrakı ayın 5-cı iş günü. Dəqiqləşdirilmiş məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 25-i.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat məlumatlarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər qısa müddətli biznes statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Hesabat Avropa İttifaqının 58/97 və 295/2008 nömrəli göstərişləri əsasında Avrostat tərəfindən müəyyənləşdirilmiş göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istifadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 12-istehsal (sənaye) hesabat formasının tərtib edilməsinə dair metodoloji izahlarda verilmişdir (Dövlət Statistika Komitəsinin 17 dekabr 2013-cü il tarixli 140/14 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı , Bina və qurğuların funksional təyinat üzrə statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı təqdim edən statistik vahidin əvvəlki ilin eyni dövrü ilə və yekun məlumatın müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı xüsusi hazırlanmış proqram təminatında qeyd edilir və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Cari və illik hesabatlar statistikası, Energetika statistikası , Ərzaq balansları statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycan rəqəmlərdə
Nəşr:bülleten
          Sənayenin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron