Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03104032
Hesabatın adı
          1-Qaz (Şəbəkə (maye) qazından istifadəyə dair)
Təsdiq olunma tarixi
          Dövlət Statistika Komitəsinin 31 yanvar 2012-ci il tarixli 8/14 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Şəbəkə (maye) qazından əhaliyə və kommunal-məişət ehyitaclarına istifadə edilməsi haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Fevral ayının 5-dən gec olmayaraq.
Müşahidə dairəsi
          Əhaliyə və kommunal-məişət ehtiyaclarına qaz buraxan müəssisə və təşkilatlar
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Tikinti statistikası , Energetika statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 2210)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi əhaliyə və kommunal-məişət ehtiyaclarına buraxılan qazla bağlı məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          İlkin məlumatlar hesabat dövründən sonra may ayının 13-ü, dəqiqləşmiş məlumatlar hesabat dövründən sonra iyul ayının 30-u
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat məlumatlarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatında nəzarət müqayisə cədvəlləri hazırlanmışdır.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər Beynəlxalkq Enerji Agentliyinin Enerji statistikası üzrə tövsiyələri, BMT-nin enerji statistikası üzrə beynəlxalq tövsiyələri, Avrostat və digər beynəlxalq təşkilatların metodoloji vəsaitləri əsasında tərtib olunmuşdur.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-qaz hesabat formasının tərtibinə dair metodoloji izahatlarda verilmişdir (Dövlət Statistika Komitəsinin 31 yanvar 2012-ci il tarixli 8/14 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Mülkiyyət formalarının təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı təqdim edən statistik vahidin əvvəlki ilin eyni dövrü ilə və yekun məlumatın müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı xüsusi qeydiyyat kitabında aparılır və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirlir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Energetika statistikası           
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda tikinti
Nəşr:bülleten
          Kommunal təsərrüfatı müəssisələrinin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron