Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03103406
Hesabatın adı
          4 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi
Təsdiq olunma tarixi
          29 dekabr 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dovlət Statistika Komitəsinin 41/3 saylı qərarı əsasında
Qısa məzmunu
          Kitabça 3-büdcə saylı hesabatın daha dolğun tərtib edilməsi məqsədilə vasitə kimi hazırlanmışdır.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
Müşahidə dairəsi
          Rübün bütün günləri üzrə müvafiq göstəricilər kitabçada təsbit edilir. Rübün sonunda yaddaş kitabçalarının əsasında 3-büdcə saylı hesabatlar tərtib edilir.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +994 12 377-10-70 (22-46), +99412 538 24 42
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Rüblük gəlir və xərclərin yaddan çıxmaması üçün 4-büdcə saylı yaddaş kitabçaları ev təsərrüfatının gəlir - xərclərini idarə edən təsərrüfat üzvlərinə verilir. Rübün bütün günləri üzrə müvafiq göstəricilər kitabçada təsbit edilir. Rübün sonunda yaddaş kitabçalarının əsasında 3-büdcə saylı hesabatlar tərtib edilir.
İstifadəçilər
          Tədqiqatçılar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          
Hazır olma vaxtı
          
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Nəzarət yerdəki intevyüer tərəfindən həyata keçirilir
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dünya bankı, Avrostat və BƏT-nın iş üzrə metodoloji tövsiyələri nəzərə alınmaqla hazırlanmış təlimatın tələblərinə uyğun həyata keçirilir.
Göstəricilərin izahı
          Tədqiqat işi üzrə təlimatda müfəssəl məlumatlar mövcuddur.
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır, aşkarlandıqda aradan qaldırılır.
Seçmə xətası
          Hər ilin sonunda növbəti il üçün tədqiqat aparılacaq ev təsərrüfatlarının siyahısı yenidən aktuallaşdırılır ki, bu da il ərzində xətaların səviyyəsini sıfıra endirir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Məlumatların toplanması Statistik işlər proqramına əsasən həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron