Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03103404
Hesabatın adı
          2 büdcə - Gündəlik xərclərin uçotu
Təsdiq olunma tarixi
          29 dekabr 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 41/3 saylı qərarı əsasında
Qısa məzmunu
          Sorğuya düşən ev təsərrüfatında istehlak olunan ərzaq məhsulları, qeyri ərzaq malları və xidmətlər barədə statistik məlumatlar əldə edilir.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Seçmə statistik müayinə ; hesabat döv-ründən sonra 10-cu iş günü
Müşahidə dairəsi
          Seçmə
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Ərzaq balansları statistikası , Əhalinin həyat şəraitinin tədqiqatı statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +994 12 377-10-70 (22-46), +99412 538 24 42
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Anket vasitəsilə sorğuya düşən ev təsərrüfatında istehlak olunan ərzaq məhsulları, qeyri ərzaq malları və xidmətlər barədə statistik məlumatlar əldə edilir
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Anket sorğu olunan ev təsərrüfatının başçısı və ya ailə üzvlərinin cavabları əsasında doldurularaq məsləhətçilər tərəfindən hesabat dövründən sonrakı 10-cu iş günü elektron formada real-vaxt rejimində təqdim edilir
Hazır olma vaxtı
          Növbəti rübun 40-cı günü
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Yerli səciyyəvi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, Dünya bankı, Avrostat və BƏT-nın iş üzrə metodoloji tövsiyələri nəzərə alınmaqla hazırlanmış təlimatın tələblərinə uyğun həyata keçirilir.
Göstəricilərin izahı
          Tədqiqat işi üzrə təlimatda müfəssəl məlumatlar mövcuddur.
Təsnifatlar
          Enerji məhsullarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır, aşkarlandıqda aradan qaldırılır.
Seçmə xətası
          Hər ilin sonunda növbəti il üçün tədqiqat aparılacaq ev təsərrüfatlarının siyahısı yenidən aktuallaşdırılır ki, bu da il ərzində xətaların səviyyəsini sıfıra endirir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Məlumatların toplanması Statistik işlər proqramına əsasən həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Registr , Seçmə, Təsnifatlar , Metodoloji işlərin əlaqələndirilməsi , Beynəlxalq əlaqələr , Məlumatların yayılması, Ictimaiyyətlə əlaqələr , Beynəlxalq məlumat mübadiləsi, Beynəlxalq informasiya təminatı , Keyfiyyətin idarə olunması, Metaməlumatlar , İnformasiya texnologiyaları, Təhlükəsizliyin təminatı , Maliyyə və təchizat , Kadrlar , Ümumi şöbə
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə
Nəşr:bülleten
          Ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas yekunları
Arxivləşdirmə
          Elektron