Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102109
Hesabatın adı
          1-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 25 fevral 2014-ci il tarixli 14/06 qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          İşçilərin sayı, əməkhaqqı, cinsi, təhsil səviyyəsi və hərəkəti, işçi qüvvəsinin saxlanmasına çəkilən xərclər və digər göstəricilərə dair məlumatlar əldə edilir.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Hesabat ilindən sonrakı ilin martın 15-dək
Müşahidə dairəsi
          Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslər (onların filial və nümayəndəlikləri), publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq müqayisələr
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-61-21; (012) 377- 10-70 / daxili 22-08
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Muzdla işləyənlər haqqında lazımi məlumatlar əldə etmək və istifadəçilərə çatdırmaqdır. Hesabat 1993-cü ildən tətbiq olunub.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Statistik vahid tərəfindən yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və ya elektron formada Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində (www.stat.gov.az) real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Hazır olma vaxtı
          martın 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Beynəlxaq Əmək Təşkilatının metodoloji sənədləri, Avrostatın "statistikaya dair tələblər-Kompendium" metodik tövsiyyəsi və milli normativ hüquqi aktlar
Göstəricilərin izahı
          "Əmək üzrə" 1-əmək №-li rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstəriş.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı, 2007, Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin, həmçinin aylıq (rüblük) hesabat məlumatları ilə müqayisə zamanı mövcud xətalar aşkar edilir və düzəlişlərin aparılması təmin edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə aparılmır, statistik vahidlər başdan-başa cəlb olunur.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Dövlət Statistika Komitəsinin Statistik işlər proqramına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Metaməlumatlar , Sosial statistika
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın regionları, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron