Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101284
Hesabatın adı
          Xarici borc haqqında 1-xarici nömrəli hesabat forması
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı il 14 yanvar tarixli 1/08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Azərbaycan Respublikasında yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər, habelə beynəlxalq təşkilatlar, onların nümayəndəlikləri və filialları, Azərbaycan Respublikasında yaşayan əcnəbi tələbələr qeyri-rezidentlərə aid edilir.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
Müşahidə dairəsi
          Azərbaycan Respublikasında yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər, habelə beynəlxalq təşkilatlar, onların nümayəndəlikləri və filialları, Azərbaycan Respublikasında yaşayan əcnəbi tələbələr qeyri-rezidentlərə aid edilir.
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70(2204)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          1-xarici borc nömrəli (rüblük) rəsmi statistika hesabatı forması “Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 aprel tarixli, 118 nömrəli qərarına uyğun olaraq hazırlanmış və ölkə rezidentlərinin xarici borclarına dair zəruri məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə), Seçməyə düşmüş respondentlərin ilkin məlumatları
Məlumatların toplanması forması
          Onlayn vaxt rejimində
Hazır olma vaxtı
          Rüblük
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          1-xarici borc nömrəli (rüblük) rəsmi statistika hesabatı forması “Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 aprel tarixli, 118 nömrəli qərarına uyğun olaraq hazırlanmış və ölkə rezidentlərinin xarici borclarına dair zəruri məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hüquqi və fiziki şəxsin rezidentlik statusu təsis olunduğu ölkə (fiziki şəxslər üçün – vətəndaşlıq mənsubiyyəti) ilə deyil, onun hər hansı bir ölkənin iqtisadi ərazisini öz iqtisadi maraqlarının mərkəzi seçməsi, bu əraziyə sıx bağlılığı və həmin ərazidə davamlı olaraq bir il müddətindən artıq fəaliyyət göstərməsi (fiziki şəxslər üçün – yaşaması) ilə müəyyən edilir. Bu şərtlərə uyğun olmayan hüquqi və fiziki şəxslər qeyri-rezident hesab olunur.
Göstəricilərin izahı
          Xarici borc - debitor tərəfindən borcun əsas məbləğinin və (və ya) borc üzrə faizlərin müəyyən edilmiş dövrlərdə ödənilməsini nəzərdə tutan ölkə rezidentlərinin qeyri-rezidentlər qarşısında ödənilməmiş faktiki cari öhdəliklərinin qalığıdır. Dövlət zəmanətli borc (kredit) - öhdəlik üzrə borclu olan hüquqi şəxs öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə onun zəmanət verilmiş öhdəliyi üzrə borcunun tam məbləğdə və ya qismən ödənilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının öhdəliyi olan borcdur. Maliyyə təşkilatı - haqqı ödənilməklə maliyyə vasitəçiliyi və digər köməkçi maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul olan və ehtiyatları qəbul edilən öhdəliklər, alınan faizlər, sığorta və komisyon mükafatları hesabına formalaşan bank, sığorta, bank olmayan kredit və digər maliyyə-kredit təşkilatıdır. Birbaşa xarici investor - müəssisənin sahibi olan, yaxud onun səhmlərinin və ya nizamnamə kapitalının 10 faizdən az olmayan hissəsinə nəzarət edən qeyri-rezident fiziki və ya hüquqi şəxsdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Dünya ölkələri, İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı, Mülkiyyət formalarının təsnifatı, Valyutalar təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Yekun məlumatlar üzrə xüsusi Excel funksiyalarının köməyi ilə əvvəlki rübün hesabat məlumatları valyuta, ölkə, sətir kodu və məbləğ göstəriciləri üzrə müqayisə edilərək aşkar olunan uyğunsuzluqlar aradan qaldırılır
Seçmə xətası
          Borc nömrəsi, ölkə, valyuta növü, kreditorun adı, borc alətinin növü və s. məlumatlar üzrə məntiqi yoxlamalar nəticəsində aşkarlanan səhvlər statistik vahidlərlə aydınlaşdırılaraq aradan qaldırılır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Registr
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron