Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101148
Hesabatın adı
          1-QMA №-li forma (Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 15 oktyabr 2019-cu il tarixli 32/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Əsas fondların mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi haqqında məlumatları əldə etmək üçündür.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  İctimai təşkilatlar,fondlar, bank, kredit, sığorta təşkilatları,bələdiyyə orqanları və büdcədən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən aprel ayının 30-dək yerləşdiyi rayonun statistika orqanına təqdim edilir.
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   İctimai təşkilatlar,fondlar, bank, kredit, sığorta təşkilatları,bələdiyyə orqanları və büdcədən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən aprel ayının 30-dək yerləşdiyi rayonun statistika orqanına təqdim edilir.
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  İctimai təşkilatlar,fondlar, bank, kredit, sığorta təşkilatları,bələdiyyə orqanları və büdcədən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən aprel ayının 30-dək yerləşdiyi rayonun statistika orqanına təqdim edilir.
Müşahidə dairəsi
          İctimai təşkilatlar, fondlar, bank, kredit, sığorta təşkilatları,bələdiyyə orqanları və büdcədən maliyyələşən təşkilatlar.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Maliyyə statistikası , Müəssisələr statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 daxili 2280
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın yığılmasında məqsəd əsas fondların mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi barədə, eyni zamanda əsas fondların amortizasiyası,onların əsaslı təmirinə çəkilən xərclər barədə məlumatlar əldə etməkdir. Hesabat 1960-cı ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabat elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          aprel ayının 30-dək (iyun ayının 30)
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Hesablar sisteminin metodologiyasına əsasən uyğunlaşdırılıb.
Göstəricilərin izahı
          Milli Hesablar sisteminə dair metodoloji göstərişlər
Təsnifatlar
          Dünya ölkələri
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın milli hesabları
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə