Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101143
Hesabatın adı
          5-bank (Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 15 yanvar 2014-cü il tarixli, 3/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Məcmu pul kütləsinin tərkibi
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Mərkəzi Bank tərəfindən tərtib olunur və hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.
Müşahidə dairəsi
          Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Müəssisələr statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-74-50
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Dövriyyədə olan nagd pulun və pul aqreqatları barədə məlumat.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonra 25-ci gün.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Hesablar sisteminin metodologiyasına əsasən uyğunlaşdırılıb.
Göstəricilərin izahı
          Maliyyə və bank statistikası metodologiyası
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Maliyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız