Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101142
Hesabatın adı
          “Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında” 4-QK №-li rüblük rəsmi statistika hesabatı forması
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 28 yanvar 2014-cü il tarixli, 8/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Qiymətli kağızların (səhmlər,korporativ istiqrazlar,depozit sertifikatları,dövlət istiqrazları,Mərkəzi bankın notları,veksel,ipoteka kağızı,mənzil sertifikatı) buraxılışı və tədavülü barədə məlumatlar əldə etmək üçündür.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Hesabat Mərkəzi Bank tərfindən tərtib edilir və hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dək təqdim edilir.
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Hesabat Mərkəzi Bank tərfindən tərtib edilir və hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dək təqdim edilir.
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Hesabat Mərkəzi Bank tərfindən tərtib edilir və hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dək təqdim edilir.
          Seçmə statistik müayinə ; Mövcud deyildir
Müşahidə dairəsi
          Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Maliyyə statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          377-10-70 (22-30)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əsas məqsəd qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında məlumatlar əldə etməkdir.Hesabat 2000-ci ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabat elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Əsas konsepsiya olaraq Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları götürülür.
Göstəricilərin izahı
          Maliyyə və bank statistikasına dair metodoloji göstərişlər
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Maliyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron