Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101140
Hesabatın adı
          2-bank (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fealiyyətinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 05 dekabr 2016-cı il tarixli, 14/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Maliyyə-kredit təşkilatlarının aktivləri, passivləri, maliyyə nəticələri və xərcləri barədə məlumat
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Bütün bank və digər maliyə-kredit təşkilatları tərəfindən rüblük dövrilikə-hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində,illik-fevralın 1-dən geç olmayaraq
Müşahidə dairəsi
          banklar və maliyyə-kredit təşkilatları
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Maliyyə statistikası , Müəssisələr statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-74-50
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın yığılmasında əsas məqsəd bank və digər maliyyə-kredit təşkilatlarının fəaliyyəti haqqında məlumatlar əldə etməkdir. Hesabat 1995-ci ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Rüblük - hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində, illik - fevralın 1-dən gec olmayaraq
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Hesablar sistemi metodologiyası
Göstəricilərin izahı
          Maliyyə və bank statistikasına dair metodoloji göstərişlər
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron