Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101129
Hesabatın adı
          1-müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 7 noyabr 2018-ci il tarixli,38/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Müəsisələrin fəaliyyəti ,maliyyə vəziyyəti,gəlir və xərcləri,uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu,hərəkəti və tərkibi,amortizasiyası,investisiyalar, maliyyə lizinqi və s. barədə məlumat əldə etmək üçündür.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən bütün müəssisə və təşkilatlar, onların filial və nümayəndəlikləri tərəfindən aprel ayının 30-dan güc olmayaraq, icmal hesabat təqdim edən müəssisələr tərəfindən isə iyun ayının 30-dan gec olmayaraq.
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən bütün müəssisə və təşkilatlar, onların filial və nümayəndəlikləri tərəfindən aprel ayının 30-dan güc olmayaraq, icmal hesabat təqdim edən müəssisələr tərəfindən isə iyun ayının 30-dan gec olmayaraq.
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən bütün müəssisə və təşkilatlar, onların filial və nümayəndəlikləri tərəfindən aprel ayının 30-dan güc olmayaraq, icmal hesabat təqdim edən müəssisələr tərəfindən isə iyun ayının 30-dan gec olmayaraq.
Müşahidə dairəsi
          Hesabat təşkilati-hüquqi formasından və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq ölkə ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kommersiya hüquqi şəxslər, maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesa-batlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edən publik hüquqi şəxslər, həmçinin qeyri-rezident müəssisələrin filial və nümayəndəlikləri tərəfindən təqdim edilir.
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Statistikanın təşkili
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 daxili 2280
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Müəsisələrin fəaliyyəti ,maliyyə vəziyyəti,gəlir və xərcləri,uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu,hərəkəti və tərkibi,amortizasiyası,investisiyalar, maliyyə lizinqi və s haqqınada məlumatlar əldə etmıkdir.Hesabat 2010-cu ildən tətbiq olunar.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabat elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          aprel ayının 30-u, iyun ayının 30-u.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Hesablar 93(2008),Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları.
Göstəricilərin izahı
          Milli Hesablar sistemininə dair metodoloji göstərişlər.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Maliyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
Nəşr:bülleten
          Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron