Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101126
Hesabatın adı
          “Kredit qoyuluşları haqqında” 3-MB №-li aylıq rəsmi statistika hesabatı forması
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komıtəsinin 15 yanvar 2014-cü il tarixli 2/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Kredit təşkilatları tərəfindən müəssisələrə,təşkilatlara, banklara və fixiki şəxslərə verilmiş kreditlər haqqında məlumat əldə etmək üçün nəzərdə tutulub.
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Mərkəzi Bank tərəfindən tərtib olunur və hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Mərkəzi Bank tərəfindən tərtib olunur və hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Mərkəzi Bank tərəfindən tərtib olunur və hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.
          Seçmə statistik müayinə ; Mövcud deyildir
Müşahidə dairəsi
          Mərkəzi Bank
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Müəssisələr statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          377-10-70 (22-30)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın tərtıb olunmasında əsas məqsəd kredit təşkilatları tərəfindən müəssisələrə,təşkilatlara, banklara və fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər barədə,kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar barədə,kredit təşkilatlarının,onların filiallarının sayı barədə məlumat əldə etməkdir.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Dövlət Statistika Komitəsinə kağız formasında və ya elektron hesabat (məlumat) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Pul,kredit və maliyyə statistikasına dair metodoloji vəsait, VVF-2000
Göstəricilərin izahı
          Milli Hesablar statistikasına dair metodoloji izahat.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Maliyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron