Göstəricilərə dair metaməlumatlar
 
Göstəricinin adı
          İstehlak
1Əlaqə  
1.1Təşkilat  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2Təşkilatın məsul struktur bölməsi Energetika və ətraf mühit statistikası şöbəsi
1.3Əlaqə üçün məsul şəxs  Rəna Lazımova
1.4Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi  şöbə müdiri
1.5Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı  AZ1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti
1.6Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu  rana.lazimova@stat.gov.az
1.7Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi  +99412 538 63 03; +99412 538 91 02
1.8Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi  +99412 538 24 42
2Metaməlumatların yenilənməsi  
2.1Metaməlumatların son təsdiq tarixi   01.07.2014
2.2Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi 01.07.2014
2.3Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi 29.12.2019
3Statistik təqdimat  
3.1Məlumatların izahı Enerji balansında istehlak - enerji məhsullarının müəssisə və təşkilatların fəaliyyət göstərməsindən ötrü onların tələbatlarının ödənilməsi və ehtiyaclarının təmin edilməsi başa düşülür. Energetika müəssisələrində istehlak olunmuş energetika energetika məhsullarından bu müəssisələrin fəaliyyətini təmin etmək üçün istifadə edilir. Enerjinin son istehlakçılara verilən energetika məhsulları son istehlak adlandırılır. Son istehlak sektorunda energetika məhsulları uçotdan tamamilə çıxır, yəni transformasiya nəticəsində bu və ya digər energetika məhsuluna çevrilmir.
3.2Təsnifat sistemi  • İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı • İnzibati Ərazi bölgüsü təsnifatı) Bütün təsnifatlara giriş:http://www.azstat.org/tesnifat/ Təsnifatlar yalnız azərbaycan dilində mövcuddur.
3.3Əhatə edilən sektor  B seksiyası – Mədənçıxarma sənayesi, C seksiyası – Emal sənayesi, D seksiyası - Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat
3.4Statistik anlayışlar və təriflər  "Enerji balansında istehlak" energetika sektorunun daxili istehlakı və son istehlakının məlumatlarının toplanmasından formalaşır.
3.5Statistik vahid Müşahidə vahidi: hüquqi şəxslər, sahibkarlıq subyektləri və s. Hesabat təqdim edən vahid: İqtisadi fəaliyyət növündən asılı olmayaraq enerji mənbələrindən istifadə edən və fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar (fiziki şəxslər).
3.6Statistik məcmu  Müşahidə vahidi hüquqi və fiziki şəxslər götürülür. Bütün iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər arasında seçmə yolu ilə müşahidə aparılır və baş məcmuya şamil olunur.
3.7İstinad zonası  Azərbaycan Respublikasının inzibati rayonları və şəhərləri.
3.8Vaxt əhatəliyi  Məlumatlar 2005-ci ildən başlayaraq bütün illəri əhatə edir.
3.9Baza dövrü  İqtisadi inkişaf və struktur dəyişilklikləri nəzərə alınaraq baza dövrü dəyişdirilir. Sonuncu baza dövrü 2005-ci ildir.
4Ölçü vahidi  min ton, min kub m., milyon kVt.saat, Q.kal, min net, teracoul
5Hesabat dövrü  rüblük, illik
6İnstitusional mandat  
6.1Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar  “Rəsmi statistika haqqında qanun”. BMT-nin statistika şöbəsinin “Enerji statistikasına dair beynəlxalq tövsiyələr”indən, Avrostat və BEA-nın metodologiyalarından istifadə olunur.
6.2Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü  Məlumatın hesablanmasında yalnız Dövlət Statistika Komitəsi iştirak edir. Avrostat, İƏİT, BMT, BEA, TBMT (Təşkilatların birgə məlumat təşəbbüsü), BBOEMA, MDB və s. təşkilatlara məlumatlar təqdim edilir.
7Məxfilik  
7.1Məxfilik siyasəti  • “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (15-ci maddə) müvafiq olaraq, ilkin məlumatların verilməsi qadağandır http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/law_az.pdf • Dövlət Statistika Komitəsinin 19 fevral 2014-cü il tarixli 7/02s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatlarla necə işləmək, onların məxfiliyini necə qorumaq lazımdır?” adlı təlimat mövcuddur. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_information.pdf • ilkin (fərdi) məlumatların konfidensiallığının qorunması Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məxfi statistik məlumatların qorunması sahəsində siyasəti sənədində öz əksini tapmışdır. http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/mexfilik.pdf
7.2Məxfi məlumatların işlənməsi  Məxfi məlumatları əks etdirən, yaxud onu açıqlayan rəsmi statistika materiallarının istifadəçilər arasında yayılmasına icazə verilmir. Açıqlanmasına icazə verilən yekun (ümumiləşdirilmiş) məlumatlar ən azı üç statistik vahidin məlumatını əhatə etməlidir və belə yekunlarda statistik vahidlərdən hər hansı birinin payı 85%-dən çox olmamalıdır.
8Yayım (nəşr) siyasəti 
8.1Yayım (nəşr) təqvimi  Statistik məlumatların və mətbu məlumatların yayılmasına dair təsdiq olunmuş qrafik əsasında həyata keçirilir.
8.2Yayım təqviminə giriş  Yayım təqvimi Komitənin internet səhifəsində Elektron xidmətlər bölməsində yerləşdirilmişdir. Giriş bütün istifadəçilər üçün açıqdır və heç bir məhdudiyyət qoyulmur. http://www.stat.gov.az/menu/4/publications/
8.3İstifadəçi girişi  “Rəsmi Statistika haqqında Qanuna” uyğun olaraq istifadəçilər statistika materiallarını məlumatların yayılmasına dair rəsmi statistika proqramında nəzərdə tutulmuş vahid qayda və hüquqi normalar çərçivəsində əldə edirlər. İstifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin edilməsində məlumat daşıyıcılarının bütün mümkün formalarından, o cümlədən dövlət statistika orqanlarının xüsusi nəşrlərindən, kütləvi informasiya vasitələrindən və digər vasitələrdən istifadə edilir.
9Yayım tezliyi   İllik
10Bərabər giriş və aydınlıq 
10.1Mətbu məlumat  Mətbu məlumatların yayım təqviminə uyğun olaraq məlumatlar təhlili məruzə şəklində yayımlanır və Komitənin internet səhifəsində mətbu məlumatlar bölməsində yerləşdirilir https://www.stat.gov.az/.
10.2Nəşrlər  Göstəriciyə dair əsas məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən nəşr edilən illik statistik məcmuələrdə ( avqust ayında "Azərbaycanın statistik göstəriciləri", aprel ayında "Azərbaycan rəqəmlərdə", avqust ayında "Azərbaycanın energetikası") əks olunur. Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında mövcuddur: http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/
10.3Onlayn məlumat bazası  Hazır cədvəllər bu linkdə mövcuddur. https://www.azstat.org/portal/tblInfo/TblInfoList.do;jsessionid=5BA1AB9F62EA661D2348F9ACDCA89B91#994_013
10.4Mikroməlumatlara giriş  Mikroməlumatlardan yalnız Dövlət Statistika Komitəsinin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na uyğun olaraq istifadə edilə bilər. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
10.5Digər  Avrostat, İƏİT, BMT, BEA, TBMT (Təşkilatların birgə məlumat təşəbbüsü), BBOEMA mütəmadi olaraq müvafiq məlumatlarla təmin olunur. Məlumatlara giriş bütün istifadəçilər üçün eyni zamanda təmin edilir. Məlumatlar bütün istifadəçilər üçün ödənişsizdir. İstifadəçilərin müraciətləri elektron və yazılı formada cavablandırılır).
10.6Metodologiya üzrə sənədlər  "Enerji balansında istehlak"a dair metodoloji tövsiyələr mövcuddur və metodoloji izahlar bu linkdən əldə edilə bilər: https://www.stat.gov.az/menu/7/other_metadata/
10.7Keyfiyyət üzrə sənədlər  Keyfiyyətə dair sənədlər: http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/
11Keyfiyyətin idarə olunması 
11.1Keyfiyyət təminatı  Dövlət Statistika Komitəsində İSO 9001 beynəlxalq standartına uyğun olaraq keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi tətbiq edilir, 2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin kənar audit aparılmış və həmin ilin avqust ayında “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 9001:2008 beynəlxalq standartına uyğunluq sertifikatı əldə edilmişdir. Beynəlxalq standartda 2015-ci ildə baş vermiş dəyişiklikdən sonra keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin bütün sənədləri İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun olaraq yenidən hazırlanmışdır. 2017-ci ilin 09-10 mart tarixlərində Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğunluğun kənar auditi (sertifikatlaşdırma auditi) keçirilmiş və “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 9001:2015 beynəlxalq standartına uyğunluq sertifikatı əldə edilmişdir http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/sertifikat_2015.pdf. 2012-ci ildən statistik məhsulun istehsalının standartlaşdırılması məqsədilə “Statistik biznes-prosesin ümumi modeli” tətbiq edilir. 2010-cu və 2017-ci illərdə Avropa Statistika Bürosu (Avrostat), BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (BMT AİK) və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATA) tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsi keçirilmiş, ekspertlərin tövsiyələrinə uyğun olaraq statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi işləri həyata keçirilməkdədir.
11.2Keyfiyyət qiymətləndirilməsi Hər il təsdiq edilən «Audit proqramı» əsasında bütün şöbələrdə daxili auditlər həyata keçirilir. Auiditlərin keçirilməsi üçün audit qrupları təşkil olunur və hər bir şöbə üçün fərdi audit planı təsdiq olunur. Audit qrupu audit planına əsasən yoxlamanı keçirir. Dövlətstatkomun sistemində keyfiyyət aspektlərinin daxili monitorinqi mərkəzləşdirilmiş qaydada səlahiyyətli struktur bölmə (Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar) tərəfindən həyata keçirilir və aparılmış auditlərin yekunlarına dair hər il kompleks təhlil hazırlanaraq rəhbərliyə təqdim olunur. Audit qrupunun üzvləri (auditorlar) hər auditdən əvvəl baş auditor tərəfindən və eləcə də ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə təşkil edilən seminarlar vasitəsilə təlimatlandırılır. Dövlətstatkomun fəaliyyətinin “Keyfiyyətin idarəetmə sistemləri. Tələblər” İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə cavab verməsi ən güclü tərəf hesab olunur. Elektron sənədləşməyə tam keçilməməsi və paralel olaraq kağız sənəd dövriyyəsinin aparılması səbəbindən iş yükünün artması, yeni standartların tələblərinə işçi heyyətinin (əməkdaşların) yavaş adaptasiyası ən zəif cəhətlər hesab olunur.
12Aktuallıq 
12.1İstifadəçi tələbatları  Azərbaycan Respublikasının nazirlik və komitələri, beynəlxalq təşkilatlar, hüquqi və fiziki şəxslər
12.2İstifadəçi məmnunluğu İldə bir dəfə energetika statistikası sahəsi üzrə istifadəçilərlə görüşlər keçirilir və onların tələbatları qiymətləndirilir. Sonuncu görüş 31.10.2019-cu ildə keçirilmişdir. • İstifadəçilər www.stat.gov.az rəsmi sayt ünvanına girərək "İstifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması barədə sorğu" bölüməsində statistikanın əsas sahələrindən istifadəyə dair suallara cavab verirlər.
12.3Dolğunluq  "Enerji balansında istehlak" haqqında məlumatlar tam dolğundur və hər hansı dövr və ya sahə üzrə sual qarşıya çıxmamışdır.
13Dəqiqlik və etibarlılıq 
13.1Ümumi dəqiqlik  Cari il üzrə: 1) Baş məcmu üzrə toplanan ilkin məlumatlarda seçmə xətası (cari il üzrə seçmənin orta xətası) – 0,108 2) Reyestr əsasında klaster bölgüsü (kiçik və mikro) işçi sayı üzrə aparılmış və seçmə nümunələr müəyyən edilmişdir. Stratifikasiya olunmuş seçmədə standart xəta 0,034 olmuşdur.
13.2Seçmə xətası  Baş məcmu üzrə toplanan ilkin məlumatlarda seçmə xətası ETSİM tərəfindən hesablanır. Cari il üzrə seçmənin orta xətası: , Burada σ – standart kənarlaşma, N – baş məcmu (reyestr) üzrə vahidlərin sayı, n – seçmə məcmu üzrə vahidlərin sayıdır. Əvvəlki il üzrə seçmənin orta xətası: Seçmə xətası cari ildə 0,108, əvvəlki ildə 0,107 olmuşdur, yəni əvvəlki illə müqayisədə seçmə xətasının qiyməti cüzi dəyişmişdir. Seçmə xətalarının hesablanmalarını göstərin. Seçmə xətasının əvvəlki illə müqayisədə qısa təsviri verilməli xətanın ölçüsü ilə bağlı məlumat verilməlidir (yəni xətanın artıb ya azalması barədə və s.).
13.3Qeyri-seçmə xətası  Tətbiq olunmur.
14Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə 
14.1Vaxtlı-vaxtında olma Hesabat dövrünün son günü ilə nəşr tarixi arasında 185 təqvim, 125 iş günü mövcuddur.
14.2Tam vaxtında yerinə yetirmə  Yekun nəticələrin yayılması “Statistik işlər proqramı”na uyğun olaraq vaxtında həyata keçirilir.
15Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik 
15.1Coğrafi müqayisəlilik  Bu müayinənin yekun nəticələri ölkə üzrə istehsal olunur. Buna görə də coğrafi müqayisəlilik Azərbaycan üzrə uyğun deyil.
15.2Vaxt üzrə müqayisəlilik  Yekun məlumatlar 2005-ci ildən mövcuddur və dinamika sıralarında fasilələr olmamışdır.
15.3Sahələrarası uyğunluq  Digər sahələrdə olan statistik məlumatlarla uyğunluq təşkil etmir.
15.4Daxili uyğunluq  Bu müayinənin nəticələrində daxili uyğunluq tam təmin olunmuşdur.
16Xərc və yük  Statistik xərcin və yükün azaldılması məqsədilə hesabatlar onlayn rejimdə toplanır, kiçik müəssisələr məlumatları rüblük dövrülüklə təqdim edirlər.
17Məlumatların dəqiqləşdirilməsi 
17.1Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Məlumatların yenilənməsi siyasəti Dövlət Statistika Komitəsinin 10.05.2016-cı il tarixli 60/t nomrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti” üzrə aparılır. http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016.pdf
17.2Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi  Yenidən baxılma həyata keçirilmir.
18Statistik emal 
18.1İlkin məlumatlar "İstehlak"ın hesablanmasında iştirak edən müəssisə və təşkilatlar ilkin məlumatları başdan-başa müayinə olmaqla energetika statistikası dair rəsmi statistik hesabat formaları vasitəsilə toplanılır.
18.2Məlumatların toplanması dövriliyi  Məlumatlar rüblük və illik dövriliklə toplanılır.
18.3Məlumatların toplanması  Statistik vahidlər onlayn rejimində məlumatları Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir. Yerli statistika orqanları isə öz növbəsində məlumatların vaxtlı-vaxtlında təqdim edilməsi və keyfiyyətli işlənilməsini təmin edir.
18.4Məlumatlara nəzarət  DSK-da bütün proqram təminatlarına məlumatların daxil edilməsi zamanı tamlığın və ardıcıllığın yoxalnması məqsədilə məntiqi nəzarətlər tətbiq edilib. Məlumatlar məlumat bazasına daxil edildikdən sonra daxil edilmiş məlumatların yoxlama prosesi həyata keçirilir. Bu zaman məlumatlar xüsusi hazırlanmış nəzarət cədvəlləri vasitəsilə şöbənin əmakdaşları tərəfindən yoxlanılır: Onlayn məlumat bazasının müşahidəsi zamanı uyğunsuzluqlar aşkarlanarsa, yerli statistika orqanları bu barədə məlumatlandırılır, respondentlər tətəfindən müvafiq izahlar verilir və hesabat dövrü bitmədən müvafiq düzəlişlər edilir.
18.5Məlumatların ümumiləşdirilməsi İmpyutasiyalar həyata keçirilmir
18.6Düzəlişlər  Mövsümi düzəlişlər aparılmır.
19Şərh  Əlavə şərh yoxdur.