Göstəricilərə dair metaməlumatlar
 
Göstəricinin adı
          İstehlak
1Əlaqə  
1.1Təşkilat  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2Təşkilatın məsul struktur bölməsi Energetika və ətraf mühit statistikası şöbəsi
1.3Əlaqə üçün məsul şəxs  Rəna Lazımova
1.4Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi  şöbə müdiri
1.5Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı  AZ1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti
1.6Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu  renal@azstat.org
1.7Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi  +99412 538 63 03; +99412 538 91 02
1.8Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi  +99412 538 24 42
2Metaməlumatların yenilənməsi  
2.1Metaməlumatların son təsdiq tarixi  
2.2Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi 01.07.2014
2.3Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi 19.06.2019
3Statistik təqdimat  
3.1Məlumatların izahı Enerji balansında istehlak - enerji məhsullarının müəssisə və təşkilatların fəaliyyət göstərməsindən ötrü onların tələbatlarının ödənilməsi və ehtiyaclarının təmin edilməsi başa düşülür. Energetika müəssisələrində istehlak olunmuş energetika energetika məhsullarından bu müəssisələrin fəaliyyətini təmin etmək üçün istifadə edilir. Enerjinin son istehlakçılara verilən energetika məhsulları son istehlak adlandırılır. Son istehlak sektorunda energetika məhsulları uçotdan tamamilə çıxır, yəni transformasiya nəticəsində bu və ya digər energetika məhsuluna çevrilmir.
3.2Təsnifat sistemi  Məhsul növləri təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
3.3Əhatə edilən sektor  D seksiyası
3.4Statistik anlayışlar və təriflər  "Enerji balansında istehlak" energetika sektorunun daxili istehlakı və son istehlakının məlumatlarının toplanmasından formalaşır.
3.5Statistik vahid İqtisadi fəaliyyət növündən asılı olmayaraq enerji mənbələrindən istifadə edən və fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar (fiziki şəxslər).
3.6Statistik məcmu  Müşahidə vahidi hüquqi və fiziki şəxslər götürülür. Bütün iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər arasında seçmə yolu ilə müşahidə aparılır və baş məcmuya şamil olunur.
3.7İstinad zonası  İqtisadiyyatın bütün sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrinin təqdim etdiyi məlumatlara əsaslanır.
3.8Vaxt əhatəliyi  2005-ci ildən başlayaraq bütün illəri əhatə edir
3.9Baza dövrü  Sonuncu baza dövrü 2005-ci ildir.
4Ölçü vahidi  min ton, min kub m., milyon kVt saat, Q.kal
5Hesabat dövrü  rüblük və illik hesabatlar əsasında
6İnstitusional mandat  
6.1Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar  Məlumatın toplanması üçün hüquqi sənəd “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunudur.
6.2Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü  Məlumatların hesablanmasında yalnız Dövlət Statistika Komitəsi iştirak edir.
7Məxfilik  
7.1Məxfilik siyasəti  “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, ilkin məlumatların verilməsi qadağandır.
7.2Məxfi məlumatların işlənməsi   "Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, ilkin məlumatlar məxfi hesab edilir və yalnız icmal rəsmi statistik materialların istehsalı və ya müstəsna hallarda statistik vahidin anonimliyini təmin edilməklə (tanınmasına imkan verən vasitələr ləğv edilməklə) elmi məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.
8Yayım (nəşr) siyasəti 
8.1Yayım (nəşr) təqvimi  Statistik məlumatlar və mətbu məlumatların yayılmasına dair təsdiq olunmuş qrafik əsasında həyata keçirilir.Məlumat məcmuədə əks etdirilir.
8.2Yayım təqviminə giriş  Yayım təqvimi Komitənin internet səhifəsində Elektron xidmətlər bölməsində yerləşdirilmişdir. Giriş bütün istifadəçilər üçün açıqdır və heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
8.3İstifadəçi girişi  Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi statistik məlumatların yayım siyasəti mövcuddur və 19.02.2014-cü il tarixli 8/02s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. http://www.stat.gov.az/menu/6/dissemination_policy/DissPolicy_az_2014.pdf
9Yayım tezliyi   İllik
10Bərabər giriş və aydınlıq 
10.1Mətbu məlumat  Məlumatlar həm kağız, həm də elektron versiyalar şəklində yayımlanır.
10.2Nəşrlər  "Enerji məhsullarının hərəkəti" üzrə bulleten, "Azərbaycanın energetikası", "Azərbaycanın statistik göstəriciləri" və s. məcmuələr
10.3Onlayn məlumat bazası  Nəşrlərin məlumat bazaları ilə proqram vasitəsilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Məlumatlar çıxış cədvəlləri əsasında tərtib olunmuşdur.
10.4Mikroməlumatlara giriş  Mikroməlumatlara giriş qadağandır.Yalnız Dövlət Statistika Komitəsinin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş"tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları"na uyğun ilkin məlumatlardan istifadə edə bilər.
10.5Digər  İstifadəçi sorğularının cavablandırılması, elektron sorğular da daxil edilməklə veb saytın "e-xidmətlər" bölməsi http://www.azstat.org/xidmetler/st_melumat/
10.6Metodologiya üzrə sənədlər  Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında 5–istehlak №-li rəsmi statistik hesabat formalasının doldurulmasına dair göstəriş (http://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/az/07/007_.php)
10.7Keyfiyyət üzrə sənədlər  Enerji balansının tərtib olunmasına dair keyfiyyət məruzəsində "İstehlak" ümumiləşdirilmiş şəkildə əhatə olunmuşdur.
11Keyfiyyətin idarə olunması 
11.1Keyfiyyət təminatı  Keyfiyyətin idarə olunması sistemi üzrə işlər davam etdirilir.
11.2Keyfiyyət qiymətləndirilməsi Keyfiyyətin idarə olunması üzrə proseslər icra olunmaqdadır. 2017-ci ildən keyfiyyətin idarə olunması sistemində İSO 9001/2015 standartı tətbiq edilmişdir.
12Aktuallıq 
12.1İstifadəçi tələbatları  İldə bir dəfə energetika statistikası ilə bağlı istifadəçilərlə görüşlər keçirilir və onların tələbatları qiymətləndirilir. Tələbatının ödənilməməsi ilə bağlı heç bir məlumat daxil olmamışdır.
12.2İstifadəçi məmnunluğu İstifadəçi məmnunluğunu öyrənmək məqsədilə Komitənin veb-saytında mütəmadi olaraq onlayn sorğular keçirilir və sonuncu dəfə 04.12.2018-ci il tarixində “İstifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması” barədə keçirilmiş onlayn sorğunun nəticələri veb-saytda yerləşdirilmişdir (https://www.stat.gov.az/source/others/sorqu-yekun_11.12.2018.pdf)
12.3Dolğunluq  Məlumat tam dolğun əhatə olunur və istehlakın hesablanması ilə bağlı sual qarşıya çıxmamışdır.
13Dəqiqlik və etibarlılıq 
13.1Ümumi dəqiqlik  Belə qiymətləndirmə aparılmamışdır. Bu sahədə məlumatların dəqiqlik səviyyəsini artırmaq məqsədilə statistik vahidlər tərəfindən daxil edilən ilkin məlumatlar məntiqi olaraq yoxlanılır.
13.2Seçmə xətası  Məlumat ümumi müşahidə nəticəsində əldə edildiyindən seçmə xətası mövcud deyil.
13.3Qeyri-seçmə xətası  Qeyri seçmə xətasının aparılması Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli 4/t nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş "Hesabat məlumatlarında baş vermiş xətaların təsnifləşdirilməsi və onların aradan qaldırılması qaydaları"na uyğun aparılır.
14Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə 
14.1Vaxtlı-vaxtında olma Hesab dövrünün son günü ilə nəşr tarixi arasında 135 iş günü və ya 212 təqvim günü mövcuddur.
14.2Tam vaxtında yerinə yetirmə  İstehlakın hesablanması və yayılması “Statistik işlər proqramı”na uyğun həyata keçirilir. Yayım təqvimində və proqramda müəyyən olunmuş vaxtdan gecikmə halları müşahidə olunmamışdır.
15Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik 
15.1Coğrafi müqayisəlilik  İstehlaka dair məlumatlar ölkə üzrə əldə edilir.
15.2Vaxt üzrə müqayisəlilik  2005-2018-ci illəri əhatə edən dinamika sırasında fasilə mövcud deyil.
15.3Sahələrarası uyğunluq  Digər sahələrlə kənarlaşmalar müşahidə olunmur.
15.4Daxili uyğunluq  "İstehlak" bölmələrində ilkin məlumatlarla dəqiqləşdirilmiş məlumatlar arasında cüzi fərq yarana bilər.
16Xərc və yük  5–istehlak №-li rəsmi statistik hesabat formalası üzrə məlumatların online rejimində qəbulu müşahidə vahidlərinin və şöbənin əməkdaşlarının vaxtına qənaət etməsinə, vaxtında və keyfiyyətli məlumatlar əldə edilməsinə, müasir şəraitə uyğunlaşmasına imkan verir. Hesabat məlumatlarının kağız daşıyıcılarda qəbulundan imtina eyni zamanda şöbə əməkdaşlarına, eləcə də respondentlərə düşən yükün azalmasına şərait yaradacaq.
17Məlumatların dəqiqləşdirilməsi 
17.1Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Dövlət Statistika Komitəsinin 10.05.2016-cı il tarixli 60/t nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş ‘Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti’ üzrə aparılır. Bu sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır və Komitənin internet səhifəsində statistik nəşrlər bölməsində yerləşdirilmişdir. http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016.pdf
17.2Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi  Belə təcrübə mövcuddur.
18Statistik emal 
18.1İlkin məlumatlar Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq seçmə qaydada enerji balansının tərtibində "İstehlak"ın hesablanmasında iştirak edən müəssisə və təşkilatlar
18.2Məlumatların toplanması dövriliyi  Məlumatlar rüblük və illik dövrilikdə toplanılır.
18.3Məlumatların toplanması  Məlumatlar onlayn rejimdə əldə olunur.
18.4Məlumatlara nəzarət  Məlumatların kompilyasiyası nəticələrinin monitorinqi və statistik nəticələrin keyfiyyətinin təmin edilməsi prosesi həyata keçirilir.
18.5Məlumatların ümumiləşdirilməsi "İstehlak"ın hesablanmasında impyutasiyalar həyata keçirilmir.
18.6Düzəlişlər  Mövsümi düzəlişlər aparılmır.
19Şərh  Əlavə şərh yoxdur.