Göstəricilərə dair metaməlumatlar
 
Göstəricinin adı
          Nəql edilərkən itən su
1Əlaqə  
1.1Təşkilat  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2Təşkilatın məsul struktur bölməsi Energetika və ətraf mühit statistikası şöbəsi
1.3Əlaqə üçün məsul şəxs  Rəna Lazımova
1.4Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi  şöbə müdiri
1.5Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı  AZ1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti
1.6Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu  renal@azstat.org
1.7Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi  +99412 538 6303; +99412 5389361
1.8Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi  +99412 538 2442
2Metaməlumatların yenilənməsi  
2.1Metaməlumatların son təsdiq tarixi  
2.2Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi 02.07.2014
2.3Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi 18.06.2019
3Statistik təqdimat  
3.1Məlumatların izahı Nəql edilərkən - suyun götürüldüyü yürdən istehlakçıya çatdırılmasınadək - itən suyun ümumi miqdarını əks etdirir
3.2Təsnifat sistemi  İqtisadi Fəaliyyət Növləri üzrə Təsnifat və İnzibati-Ərazi Bölgüsü Təsnifatı
3.3Əhatə edilən sektor  E seksiyası- Su təchizatı; Çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi
3.4Statistik anlayışlar və təriflər  Təbii mənbələrdən götürülən su, su istehlakı, atılan çirkab su, dövrü təkrar su təchizatı, nəql zamanı su itkisi və s.
3.5Statistik vahid Hüquqi şəxs
3.6Statistik məcmu  Göstəricinin əhatə etdiyi baş məcmu ölkə üzrə sudan istifadə edən təsərrüfatlardır. Məlumatlar başdan-başa müşahidə metodu ilə əldə edilir.
3.7İstinad zonası  Respublika, rayonlar, fəaliyyət növləri üzrə
3.8Vaxt əhatəliyi  1981-ci ildən başlayaraq bütün illəri əhatə edir.
3.9Baza dövrü  İqtisadi inkişaf və struktur dəyişilklikləri nəzərə alınaraq baza dövrq dəyişdirilir. Sonuncu baza dövrü 2005-ci ildir
4Ölçü vahidi  milyon kub metr
5Hesabat dövrü  illik
6İnstitusional mandat  
6.1Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar  BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının "Ekoloji göstəricilər və onlara əsaslanan qiymətləndirmə məruzələri"ndən istifadə olunur
6.2Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü  Yekun məlumatı Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir.
7Məxfilik  
7.1Məxfilik siyasəti  “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, ilkin məlumatların verilməsi qadağandır.
7.2Məxfi məlumatların işlənməsi  "Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, ilkin məlumatlar məxfi hesab edilir və yalnız icmal rəsmi statistik materialların istehsalı və ya müstəsna hallarda statistik vahidin anonimliyini təmin edilməklə (tanınmasına imkan verən vasitələr ləğv edilməklə) elmi məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.
8Yayım (nəşr) siyasəti 
8.1Yayım (nəşr) təqvimi  Statistik məlumatların və mətbu məlumatların yayılmasına dair təsdiq olunmuş qrafik əsasında həyata keçirilir. Məlumat təhlili məruzə və məcmuədə əks etdirilir.
8.2Yayım təqviminə giriş  Yayım təqvimi Komitənin internet səhifəsində Elektron xidmətlər bölməsində yerləşdirilmişdir. Giriş bütün istifadəçilər üçün açıqdır və heç bir məhdudiyyət qoyulmur. (http://www.stat.gov.az/menu/4/publications/)
8.3İstifadəçi girişi  Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi statistik məlumatların yayım siyasəti mövcuddur və 19.02.2014-cü il tarixli 8/02s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. http://www.stat.gov.az/menu/6/dissemination_policy/DissPolicy_az_2014.pdf
9Yayım tezliyi   İllik
10Bərabər giriş və aydınlıq 
10.1Mətbu məlumat  Ətraf mühit statistikası üzrə məlumatlar həm kağız, həm də elektron versiyalar şəklində yayımlanır
10.2Nəşrlər  "Azərbaycanda ətraf mühit" adlı məcmuədə nəşr olunur
10.3Onlayn məlumat bazası  Nəşr məlumatları bilavasitə baza məlumatları əsasında formalaşdırılır. Press-reliz, illik məcmuə məlumatları baza məlumatlarının yekunları əsasında hazırlanır.
10.4Mikroməlumatlara giriş  Mikroməlumatlara giriş qadağandır. Yalnız Dövlət Statistika Komitəsinin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na uyğun, ilkin məlumatlardan istifadə edilə bilər.
10.5Digər  İstifadəçi sorğularının cavablandırılması, elektron sorğular da daxil edilməklə veb saytın "e-xidmətlər" bölməsi. http://www.azstat.org/xidmetler/st_melumat/
10.6Metodologiya üzrə sənədlər  "Sudan istifadəyə dair" 2-TG (su təsərrüfatı) №-li hesabat formasının doldurulmasına dair göstəriş (http://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/az/07/007_.php)
10.7Keyfiyyət üzrə sənədlər  ---
11Keyfiyyətin idarə olunması 
11.1Keyfiyyət təminatı  Keyfiyyətin idarə olunması sistemi üzrə işlər davam etdirilir.
11.2Keyfiyyət qiymətləndirilməsi Keyfiyyətin idarə olunması üzrə proseslər icra olunmaqdadır. 2017-ci ildən keyfiyyətin idarə olunması sistemində İSO 9001/2015 standartı tətbiq edilmişdir.
12Aktuallıq 
12.1İstifadəçi tələbatları  Dövlət orqanları, elmi-tədqiqat mərkəzləri,tələbələr, vətəndaşlar əsas istifadəşilərdir. Bir çox mürəciətlərdə məlumatın elmi araşdırmalar, diplom işlərinin yazılması üçün istənildiyi bildirilir.
12.2İstifadəçi məmnunluğu İstifadəçi məmnunluğunu öyrənmək məqsədilə Komitənin veb-saytında mütəmadi olaraq onlayn sorğular keçirilir və sonuncu dəfə 04.12.2018-ci il tarixində “İstifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması” barədə keçirilmiş onlayn sorğunun nəticələri veb-saytda yerləşdirilmişdir (https://www.stat.gov.az/source/others/sorqu-yekun_11.12.2018.pdf)
12.3Dolğunluq  Məlumat tam dolğun əhatə olunur
13Dəqiqlik və etibarlılıq 
13.1Ümumi dəqiqlik  Müşahidə nəticəsində alınmış qiymət həqiqi qiymətə tam uyğundur
13.2Seçmə xətası  Məlumat ümumi müşahidə nəticəsində əldə edildiyindən seçmə xətası mövcud deyil
13.3Qeyri-seçmə xətası  Qeyri-seçmə xətasının aparılması Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli 4/t nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Hesabat məlumatlarında baş vermiş xətaların təsnifləşdirilməsi və onların aradan qaldırılması qaydaları”na uyğun aparılır.
14Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə 
14.1Vaxtlı-vaxtında olma Hesabat dövrünün son günü ilə nəşr tarixi arasında 97 təqvim, 75 iş günü mövcuddur.
14.2Tam vaxtında yerinə yetirmə  Su barədə məlumatların toplanması və yayılması “Statistik işlər proqramı”na uyğun həyata keçirilir. Yayım təqvimində və proqramda müəyyən olunmuş vaxtdan gecikmə halları müşahidə olunmamışdır.
15Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik 
15.1Coğrafi müqayisəlilik  Digər ölkələrin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisə edilə biləndir
15.2Vaxt üzrə müqayisəlilik  1981-2018-ci illəri əhatə edən dinamika sırasında fasilə mövcud deyil
15.3Sahələrarası uyğunluq  Statistikanın digər sahələrinin məlumatları ilə əlaqəsi yoxdur
15.4Daxili uyğunluq  Sudan istifadəni xarakterizə edən göstəricilər üzrə (təbii mənbələrdən götürülən su, su istehlakı, atılan çirkab su, dövrü təkrar su təchizatı, nəql zamanı su itkisi və s.) ilkin məlumatlarla dəqiqləşdirilmiş məlumatlar arasında cüzi fərqlər yarana bilər.
16Xərc və yük  2-TG (su təsərrüfatı)№-li illik rəsmi statistik hesabat forması üzrə məlumatların qarşıdakı illərdə onlayn rejimində qəbulu müşahidə vahidlərinin və şöbənin əməkdaşlarının vaxtına qənaət etməsinə, vaxtında və keyfiyyətli məlumatlar əldə edilməsinə, müasir şəraitə uyğunlaşmaya imkan verəcək. Hesabat məlumatlarının kağız daşıyıcılarda qəbulundan imtina eyni zamanda şöbə əməkdaşlarına, eləcə də respondentlərə düşən yükün azalmasına şərait yaradacaq.
17Məlumatların dəqiqləşdirilməsi 
17.1Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Dövlət Statistika Komitəsinin 10.05.2016-cı il tarixli 60/t nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti” üzrə aparılır. Bu sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır və Komitənin internet səhifəsində statistik nəşrlər bölməsində yerləşdirilmişdir.http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016.pdf
17.2Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi  Hesabat məlumatları dərhal yoxlanılır, səhvlər aşkar edildikdə düzəlişlər aparılır və bu barədə statistik vahidə icrası məcburi olan göstərişlər verilir
18Statistik emal 
18.1İlkin məlumatlar Sudan istifadəyə dair məlumatlar 2-TG (su təsərrüfatı) №-li rəsmi statistika hesabatı vasitəsilə toplanır. Mənbə sudan istifadə edən təsərrüfatlardır.
18.2Məlumatların toplanması dövriliyi  Məlumatlar illik dövriliklə toplanır
18.3Məlumatların toplanması  Məlumat kağız daşıyıcılarda Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin yerli orqanlarına təqdim olunur, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC isə icmal məlumatları kağız daşıyıcılarda Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir
18.4Məlumatlara nəzarət  Məlumatların kompilyasiyası nəticələrinin monitorinqi və statistik nəticələrin keyfiyyətinin təmin edilməsi prosesi həyata keçirilir.
18.5Məlumatların ümumiləşdirilməsi Sudan istifadəyə dair məlumatlarda redaktə xarakterli düzəlişlər aparılır. İşin xüsusiyyətinə əsaslanmaqla imputasiya aparılmır.
18.6Düzəlişlər  ----
19Şərh  Əlavə şərh yoxdur.