Daxili ticarət

Pərakəndə ticarət müəssisələri

Pərakəndə ticarət

QEYRİ ƏRZAQ MƏHSULLARININ SATIŞI

Sərnişin avtonəqliyyat vasitələrinin pərakəndə satışı

Sair avtonəqliyyat vasitələrinin pərakəndə satışı

İxtisaslaşdırılmış mağazalarda avtonəqliyyat vasitələri üçün hissə və ləvazimatların pərakəndə satışı

Sair satış yerlərində avtonəqliyyat vasitələri üçün hissə və ləvazimatların pərakəndə satışı

Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların pərakəndə satışı

Kompüterlərin, periferiya qurğularının və proqram təminatının pərakəndə satışı (yazılmamış disk və lentlərin satışı daxil edilmir (bax 47.00.64))

Telekommunikasiya avadanlıqlarının pərakəndə satışı

Radioqəbuledicilərin pərakəndə satışı

Televizorların pərakəndə satışı

Maqnitafonların pərakəndə satışı

Videomaqnitafonların pərakəndə satışı

Sair avadanlıqların pərakəndə satışı

Dəmir məmulatlarının pərakəndə satışı

Boya, lak və emalın pərakəndə satışı

Təbəqə şüşələrin pərakəndə satışı

Qazon və bağ avadanlıqların pərakəndə satışı

Su kəməri və istilik avadanlığı və materiallarının pərakəndə satışı

Sanitariya-texniki avadanlıqların pərakəndə satışı

Əl alətlərinin pərakəndə satışı

Digər qruplara daxil edilməyən tikinti materiallarının pərakəndə satışı

Pambıq parçaların pərakəndə satışı

Yun parça və yaylıqların pərakəndə satışı

İpək parçaların pərakəndə satışı

Kətan parçaların pərakəndə satışı

Sair parçaların pərakəndə satışı

Sair toxuculuq məmulatlarının pərakəndə satışı

Qalantereya məmulatlarının pərakəndə satışı (toxuculuq üçün)

Sapın pərakəndə satışı

Pərdə və tül pərdələrin pərakəndə satışı

Divar kağızının pərakəndə satışı

Linoliumun və sair döşəmə örtüklərinin pərakəndə satışı

Xalça və xalça məmulatlarının pərakəndə satışı

Soyuducuların pərakəndə satışı

Paltaryuyan maşınların pərakəndə satışı

Tozsoranların pərakəndə satışı

Məişət kondisionerlərinin pərakəndə satışı

Sair elektrik məişət cihazlarının pərakəndə satışı

Mebelin pərakəndə satışı

İşıqlandırma cihazlarının pərakəndə satışı

Ağac, mantar və hörmə məmulatlarının pərakəndə satışı

Musiqi alətlərinin və partituraların pərakəndə satışı

Şüşə qab-qacaqların pərakəndə satışı

Çini-saxsı qabların pərakəndə satışı

Metal qab-qacaqların pərakəndə satışı

Qeyri-elektrik-məişət cihazlarının, digər qruplara daxil edilməyən məmulat və avadanlıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

Kitabların pərakəndə satışı

Qəzet və jurnalların pərakəndə satışı

Dəftərxana ləvazimatlarının pərakəndə satışı

Musiqi və video yazıların pərakəndə satışı (yazılmamış disk və lentlərin satışı daxil edilməklə)

İdman mallarının pərakəndə satışı

Velosiped və mopedlərin pərakəndə satışı

Kemping avadanlıqlarının pərakəndə satışı

Oyun və oyuncaqların pərakəndə satışı

Poçt markaları və sikkələrin pərakəndə satışı

Suvenir və incəsənət əşyalarının pərakəndə satışı

Paltarın və alt geyimlərinin pərakəndə satışı (trikotajdan başqa)

Baş geyimlərinin pərakəndə satışı

Trikotaj məmulatlarının pərakəndə satışı

Xəz və xəz məmulatlarının pərakəndə satışı

Corab məmulatlarının pərakəndə satışı

Sair geyimin pərakəndə satışı

Ayaqqabının pərakəndə satışı

Dəridən hazırlanan məmulatların və yol ləvazimatlarının pərakəndə satışı

Dərmanların pərakəndə satışı

Sair əczaçılıq mallarının pərakəndə satışı

Tibbi və ortepediya məmulatlarının pərakəndə satışı

Kosmetika məmulatının və tualet ləvazimatlarının pərakəndə satışı

Tualet sabunlarının pərakəndə satışı

Güllərin, bitkilərin və toxumların pərakəndə satışı

Gübrələrin və aqro-kimyəvi məhsulların pərakəndə satışı

Ev heyvanları üçün yemlərin və ləvazimatların pərakəndə satışı

Benzinin pərakəndə satışı

Dizel yanacağının pərakəndə satışı

Yağların və digər materialların pərakəndə satışı

Saatların pərakəndə satışı

Zərgərlik məmulatlarının pərakəndə satışı

Fotoaparatların pərakəndə satışı

Sair foto ləvazimatının, optik və dəqiq cihazların pərakəndə satışı

Məişət-kimyəvi maddələrin pərakəndə satışı (paltar sabunu və sintetik yuyucu vasitələr daxil edilməklə)

Məişət təyinatlı yanacağın, balon qazının, daş kömürün və odunun pərakəndə satışı

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-ərzaq istehlak mallarının pərakəndə satışı

Digər qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqların pərakəndə satışı

Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-ərzaq qeyri-istehlak mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

Qeyri-ərzaq məhsullarının pərakəndə ticarət dövriyyəsində məhsulların xüsusi çəkisi, faizlə

Sərnişin avtonəqliyyat vasitələrinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi,faizlə

Sair avtonəqliyyat vasitələrinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

İxtisaslaşdırılmış mağazalarda avtonəqliyyat vasitələri üçün hissə və ləvazimatların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair satış yerlərində avtonəqliyyat vasitələri üçün hissə və ləvazimatların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların pərakəndə satışı xüsusi çəkisi, faizlə

Kompüterlərin, periferiya qurğularının və proqram təminatının pərakəndə satışının (yazılmamış disk və lentlərin satışı daxil edilmir (bax 47.00.64)) xüsusi çəkisi, faizlə

Telekommunikasiya avadanlıqlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Radioqəbuledicilərin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Televizorların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Maqnitafonların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Videomaqnitafonların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair avadanlıqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Dəmir məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Boya, lak və emalın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Təbəqə şüşələrin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Qazon və bağ avadanlıqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Su kəməri və istilik avadanlığı və materiallarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sanitariya-texniki avadanlıqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Əl alətlərinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən tikinti materiallarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Pambıq parçaların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Yun parça və yaylıqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

İpək parçaların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Kətan parçaların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair parçaların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair toxuculuq məmulatlarının pərakəndə satışınin xüsusi çəkisi, faizlə

Qalantereya məmulatlarının pərakəndə satışının (toxuculuq üçün) xüsusi çəkisi, faizlə

Sapın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Pərdə və tül pərdələrin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Divar kağızının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Linoliumun və sair döşəmə örtüklərinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Xalça və xalça məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Soyuducuların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Paltaryuyan maşınların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Tozsoranların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Məişət kondisionerlərinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair elektrik məişət cihazlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Mebelin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

İşıqlandırma cihazlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Ağac, mantar və hörmə məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Musiqi alətlərinin və partituraların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Şüşə qab-qacaqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Çini-saxsı qabların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Metal qab-qacaqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Qeyri-elektrik-məişət cihazlarının, digər qruplara daxil edilməyən məmulat və avadanlıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlərin xüsusi çəkisi, faizlə

Kitabların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Qəzet və jurnalların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Dəftərxana ləvazimatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Musiqi və video yazıların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə (yazılmamış disk və lentlərin satışı daxil edilməklə)

İdman mallarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Velosiped və mopedlərin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Kemping avadanlıqlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Oyun və oyuncaqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Poçt markaları və sikkələrin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Suvenir və incəsənət əşyalarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Paltarın və alt geyimlərinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə(trikotajdan başqa)

Baş geyimlərinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Trikotaj məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Xəz və xəz məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Corab məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair geyimin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Ayaqqabının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Dəridən hazırlanan məmulatların və yol ləvazimatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Dərmanların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair əczaçılıq mallarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Tibbi və ortepediya məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Kosmetika məmulatının və tualet ləvazimatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Tualet sabunlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Güllərin, bitkilərin və toxumların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Gübrələrin və aqro-kimyəvi məhsulların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Ev heyvanları üçün yemlərin və ləvazimatların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Benzinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Dizel yanacağının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Yağların və digər materialların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Saatların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Zərgərlik məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Fotoaparatların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair foto ləvazimatının, optik və dəqiq cihazların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Məişət-kimyəvi maddələrin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə (paltar sabunu və sintetik yuyucu vasitələr daxil edilməklə)

Məişət təyinatlı yanacağın, balon qazının, daş kömürün və odunun pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-ərzaq istehlak mallarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-ərzaq qeyri-istehlak mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlərin xüsusi çəkisi, faizlə

Qeyri-ərzaq məhsullarının fiziki həcm indeksləri

Sərnişin avtonəqliyyat vasitələrinin pərakəndə satışının fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair avtonəqliyyat vasitələrinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

İxtisaslaşdırılmış mağazalarda avtonəqliyyat vasitələri üçün hissə və ləvazimatların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair satış yerlərində avtonəqliyyat vasitələri üçün hissə və ləvazimatların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kompüterlərin, periferiya qurğularının və proqram təminatının pərakəndə (yazılmamış disk və lentlərin satışı daxil edilmir (bax 47.00.64)) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Telekommunikasiya avadanlıqlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Radioqəbuledicilərin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Televizorların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Maqnitafonların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Videomaqnitafonların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair avadanlıqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Dəmir məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Boya, lak və emalın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Təbəqə şüşələrin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Qazon və bağ avadanlıqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Su kəməri və istilik avadanlığı və materiallarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sanitariya-texniki avadanlıqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Əl alətlərinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən tikinti materiallarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Pambıq parçaların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Yun parça və yaylıqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

İpək parçaların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kətan parçaların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair parçaların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair toxuculuq məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Qalantereya məmulatlarının pərakəndə (toxuculuq üçün) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sapın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Pərdə və tül pərdələrin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Divar kağızının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Linoliumun və sair döşəmə örtüklərinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Xalça və xalça məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Soyuducuların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Paltaryuyan maşınların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Tozsoranların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Məişət kondisionerlərinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair elektrik məişət cihazlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Mebelin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

İşıqlandırma cihazlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ağac, mantar və hörmə məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Musiqi alətlərinin və partituraların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Şüşə qab-qacaqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Çini-saxsı qabların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Metal qab-qacaqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Qeyri-elektrik-məişət cihazlarının, digər qruplara daxil edilməyən məmulat və avadanlıqların pərakəndə satışının xidmətlər üzrə müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kitabların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Qəzet və jurnalların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Dəftərxana ləvazimatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Musiqi və video yazıların pərakəndə satışının (yazılmamış disk və lentlərin satışı daxil edilməklə) müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

İdman mallarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Velosiped və mopedlərin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kemping avadanlıqlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Oyun və oyuncaqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Poçt markaları və sikkələrin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Suvenir və incəsənət əşyalarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Paltarın və alt geyimlərinin pərakəndə (trikotajdan başqa) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Baş geyimlərinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Trikotaj məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Xəz və xəz məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Corab məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair geyimin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ayaqqabının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Dəridən hazırlanan məmulatların və yol ləvazimatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Dərmanların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair əczaçılıq mallarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Tibbi və ortepediya məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kosmetika məmulatının və tualet ləvazimatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Tualet sabunlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Güllərin, bitkilərin və toxumların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Gübrələrin və aqro-kimyəvi məhsulların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ev heyvanları üçün yemlərin və ləvazimatların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Benzinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Dizel yanacağının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Yağların və digər materialların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Saatların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Zərgərlik məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Fotoaparatların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair foto ləvazimatının, optik və dəqiq cihazların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Məişət-kimyəvi maddələrin pərakəndə (paltar sabunu və sintetik yuyucu vasitələr daxil edilməklə) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Məişət təyinatlı yanacağın, balon qazının, daş kömürün və odunun pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-ərzaq istehlak mallarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-ərzaq qeyri-istehlak mallarının pərakəndə satışıın xidmətlər üzrə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

Ərzaq məhsullarının satışı

Meyvələrin pərakəndə satışı

Kartofun pərakəndə satışı

Tərəvəzin pərakəndə satışı

Emal edilmiş meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışı

Ətin pərakəndə satışı (quş ətindən başqa)

Ev quşları ətinin pərakəndə satışı

Ət məhsullarının pərakəndə satışı (quş əti məhsulları daxil edilməklə)

Ət konservlərinin pərakəndə satışı (quş ətindən konservlər daxil edilməklə)

Balığın pərakəndə satışı

Balıq konservlərinin pərakəndə satışı

Çörək-bulka məhsullarının pərakəndə satışı

Şəkər qatılmış şirniyyat məmulatlarının pərakəndə satışı

Südün və süd məhsullarının pərakəndə satışı

Yumurtanın pərakəndə satışı

Kofe, çay, kakao və ədviyyatın pərakəndə satışı

Bitki yağının pərakəndə satışı

Yeyinti piyinin pərakəndə satışı

Marqarin məhsullarının pərakəndə satışı

Qəndin pərakəndə satışı

Təbii balın pərakəndə satışı

Unun pərakəndə satışı

Duzun pərakəndə satışı

Yarma və paxlalıların pərakəndə satışı

Makaronun pərakəndə satışı

Sair ərzaq məhsullarının pərakəndə satışı

Araq və araq məmulatlarının pərakəndə satışı

Konyakın pərakəndə satışı

Şərabın pərakəndə satışı

Pivənin pərakəndə satışı

Köpüklənən şərabın pərakəndə satışı

Spirtsiz içkilərin pərakəndə satışı

Mineral suların pərakəndə satışı

Ev heyvanlarının pərakəndə satışı (dekarativ balıqlar, quşlar və s.)

Diri kənd təsərrüfatı heyvanlarının pərakəndə satışı (diri mal-qara, qoyun-keçi, quşlar, atlar və s. diri heyvanlar)

Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı xammalının pərakəndə satışı

Tütün məmulatlarının pərakəndə satışı

Xərçəngkimilər və molyuskaların pərakəndə satışı

Kərə yağının pərakəndə satışı

Pendir və brınzanın pərakəndə satışı

Homogenləşdirilmiş yeyinti və pəhriz gida məhsulları

Ərzaq məhsullarının pərakəndə ticarət dövriyyəsində məhsulların xüsusi çəkisi, faizlə

Meyvələrin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Kartofun pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Tərəvəzin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Emal edilmiş meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Ətin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə (quş ətindən başqa)

Ev quşları ətinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Ət məhsullarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə (quş əti məhsulları daxil edilməklə)

Ət konservlərinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə (quş ətindən konservlər daxil edilməklə)

Balığın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Balıq konservlərinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Xərçəngkimilər və molyuskaların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Çörək-bulka məhsullarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Şəkər qatılmış şirniyyat məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Südün və süd məhsullarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Yumurtanın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Kofe, çay, kakao və ədviyyatın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Bitki yağının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Yeyinti piyinin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Marqarin məhsullarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Qəndin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Təbii balın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Unun pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Duzun pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Yarma və paxlalıların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Makaronun pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Sair ərzaq məhsullarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Araq və araq məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Konyakın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Şərabın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Pivənin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Köpüklənən şərabın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Spirtsiz içkilərin pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Mineral suların pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Ev heyvanlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə (dekarativ balıqlar, quşlar və s.)

Diri kənd təsərrüfatı heyvanlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə(diri mal-qara, qoyun-keçi, quşlar, atlar və s. diri heyvanlar)

Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı xammalının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Tütün məmulatlarının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Kərə yağının pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Pendir və brınzanın pərakəndə satışının xüsusi çəkisi, faizlə

Homogenləşdirilmiş yeyinti və pəhriz gida məhsulları

Ərzaq məhsullarının fiziki həcm indeksləri

Meyvələrin satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kartofun pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Tərəvəzin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Emal edilmiş meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ətin pərakəndə (quş ətindən başqa)satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ev quşları ətinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ət məhsullarının pərakəndə (quş əti məhsulları daxil edilməklə) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ət konservlərinin pərakəndə (quş ətindən konservlər daxil edilməklə) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Balığın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Balıq konservlərinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Xərçəngkimilər və molyuskaların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Çörək-bulka məhsullarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Şəkər qatılmış şirniyyat məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Südün və süd məhsullarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Yumurtanın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kofe, çay, kakao və ədviyyatın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Bitki yağının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Yeyinti piyinin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Marqarin məhsullarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Qəndin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Təbii balın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Unun pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Duzun pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Yarma və paxlalıların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Makaronun pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Sair ərzaq məhsullarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Araq və araq məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Konyakın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Şərabın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Pivənin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Köpüklənən şərabın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Spirtsiz içkilərin pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Mineral suların pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Ev heyvanlarının pərakəndə (dekarativ balıqlar, quşlar və s.) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Diri kənd təsərrüfatı heyvanlarının pərakəndə (diri mal-qara, qoyun-keçi, quşlar, atlar və s. diri heyvanlar) satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı xammalının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Tütün məmulatlarının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Kərə yağının pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Pendir və brınzanın pərakəndə satışının müqayisəli qiymətlərlə fiziki həcm indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən), faizlə

Homogenləşdirilmiş yeyinti və pəhriz gida məhsulları

Topdansatış ticarət© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi