Nəqliyyat

Nəqliyyat üzrə əsas makro göstəriciləri (min nəfərlə)

Nəqliyyat üzrə əsas makro göstəriciləri

Ölkə iqtisadiyyatında nəqliyyatın xüsusi çəkisi, faizlə

Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük daşınması , 1000 ton

Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük daşınması, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri ilə yük daşınması, 1000 ton

Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri ilə yük daşınması, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, 1000 ton

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Yük daşınmasının nəqliyyat növlərinə görə strukturu, yekuna nisbətən %-lə

Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, milyon ton-km

Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə yük dövriyyəsi, milyon ton-km

Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə yük dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, milyon ton-km

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsinin nəqliyyat növlərinə görə strukturu, yekuna nisbətən %-lə

Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorlarında 1 ton yükün orta daşınma məsafəsi, km

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, 1000 sərnişin

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda əlaqə növləri üzrə sərnişin daşınması, min sərnişin

Əlaqə növləri üzrə sərnişin daşınması, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi, milyon sərnişin-km

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir, min manat

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasından əldə olunan gəlir, min manat

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasından əldə olunan gəlir, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlir, min manat

Sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlir, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınmasına çəkilmiş xərclər, min manat

Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınmasına çəkilmiş xərclər, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasına çəkilmiş xərclər, min manat

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasına çəkilmiş xərclər, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Əlaqə yollarının uzunluğu

Nəqliyyat vasitələrinin ilkin qeydiyyatı, ədəd

Nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin orta illik sayı, nəfər

Nəqliyyatda əsas fondların istifadəyə verilməsi, min manat

Nəqliyyat müəssisələrində işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

Nəqliyyatda yönəldilmiş investisiyalar, milyon manat

Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəalıyyəti (Azərbaycan hissəsində)

Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəalıyyəti (Azərbaycan hissəsində)

Dəmir yolu nəqliyyatı

Dəmir yolu nəqliyyatı

Dəniz nəqliyyatı

Dəniz nəqliyyatı

Hava nəqliyyatı

Hava nəqliyyatı

Şəhər elektrik nəqliyyatı

Nəqliyyat sektorunda 1 sərnişinin orta daşınma məsafəsi, km

Boru kəməri nəqliyyatı

Boru kəməri nəqliyyatı

Yol - nəqliyyat hadisələri

Avtomobil yolları, km

Avtomobil nəqliyyatı

Avtomobil nəqliyyatı

Minik avtomobillərin markalarına görə bölgüsü, ədəd

Avtomobillərin sayı, ədəd

Yük avtomobillərinin sayı, ədəd

Sərnişin avtobusları, ədəd

Sərnişin minik avtomobilləri, ədəd

Şəxsi minik avtomobilləri, ədəd

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmışdır, min ton

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük dövriyyəsi, milyon ton-km

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmışdır, min sərnişin

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin dövriyyəsi, milyon sərnişin-km

Hər 100 ailəyə düşən şəxsi minik avtomobillərin sayı, ədəd

Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının uzunluğu, km

Növlər üzrə yük daşınması, min ton

Avtomobil

Kənd təsərrüfatı yükləri, məşə təsərrüfatı və ov məhsulları, balıq və balıq məhsulları, diri heyvan və quşlar

Daş və qonur kömür, torf, xam neft və təbii qaz, uran filizləri

Qara metal xammalı və mədənçıxarma sənayesinin diger məhsulları və karxana istehsalı yükləri

Qida məhsulları, içki və tütün yükləri

Toxuculuq sənayesi məhsulları, dəri və dəridən hazırlanmış məmulatlar

Ağac və ağacdan hazırlanmış məmulatlar (mebeldən başqa), sellüloz və kağız yüklər, çap məhsulları və informasiya daşıyıcıları

Koks və neftayırma mehsulları və nüvə yanacağı yükləri

Kimyəvi yüklər, üzvi maddalər, rezin və plastik kütlə məmulatları

Diger qeyri-metal yüklər

Əsas metallar, maşın və nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla hazır metal məhsulları

Diger qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı texnikası, elektrik avadanlıqları, radio və televiziya avadanlıqları, tibb aparatları və optik cihazlar

Nəqliyyat vasitələri

Mebel, digər qruplara daxil edilməyən sənaye yükləri

Məişət və kommunal tullantıları

Poçt və poçt göndərilişləri

Yüklərin nəqlində istifadə olunmuş avadanlıq və materiallar

Ev və sərnişinlərin şəxsi əşyaları, təmir üçün aparılan nəqliyyat vasitələri, başqa qruplara daxil edilməyən digər qeyri-kommersiya yükləri

Müxtəlif yığma (qarışıq) yüklər

Konteynerlərdə və açılan banlarda daşınan və digər identifikasiya olunmamış yüklər

Digər yüklər

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, milyard ton-km

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi, milyard sərnişin-km

Dəmir yolu xətlərinin istismar uzunluğu (ilin sonuna), min km

Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının uzunluğu, min km

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasına çəkilən xərclər, min manat

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasına çəkilən xərclər, əvvəlki ilə nisbətən %-lə

Nəqliyyat vasitələrinin sayı, ədəd

Növlər üzrə yük daşınması, min ton

Dəmir yolu

Kənd təsərrüfatı yükləri, məşə təsərrüfatı və ov məhsulları, balıq və balıq məhsulları, diri heyvan və quşlar

Daş və qonur kömür, torf, xam neft və təbii qaz, uran filizləri

Qara metal xammalı və mədənçıxarma sənayesinin diger məhsulları və karxana istehsalı yükləri

Qida məhsulları, içki və tütün yükləri

Toxuculuq sənayesi məhsulları, dəri və dəridən hazırlanmış məmulatlar

Ağac və ağacdan hazırlanmış məmulatlar (mebeldən başqa), sellüloz və kağız yüklər, çap məhsulları və informasiya daşıyıcıları

Koks və neftayırma mehsulları və nüvə yanacağı yükləri

Kimyəvi yüklər, üzvi maddalər, rezin və plastik kütlə məmulatları

Diger qeyri-metal yüklər

Əsas metallar, maşın və nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla hazır metal məhsulları

Diger qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı texnikası, elektrik avadanlıqları, radio və televiziya avadanlıqları, tibb aparatları və optik cihazlar

Nəqliyyat vasitələri

Mebel, digər qruplara daxil edilməyən sənaye yükləri

Məişət və kommunal tullantıları

Poçt və poçt göndərilişləri

Yüklərin nəqlində istifadə olunmuş avadanlıq və materiallar

Ev və sərnişinlərin şəxsi əşyaları, təmir üçün aparılan nəqliyyat vasitələri, başqa qruplara daxil edilməyən digər qeyri-kommersiya yükləri

Müxtəlif yığma (qarışıq) yüklər

Konteynerlərdə və açılan banlarda daşınan və digər identifikasiya olunmamış yüklər

Digər yüklər

Növlər üzrə yük daşınması, min ton

Dəniz

Kənd təsərrüfatı yükləri, məşə təsərrüfatı və ov məhsulları, balıq və balıq məhsulları, diri heyvan və quşlar

Daş və qonur kömür, torf, xam neft və təbii qaz, uran filizləri

Qara metal xammalı və mədənçıxarma sənayesinin diger məhsulları və karxana istehsalı yükləri

Qida məhsulları, içki və tütün yükləri

Toxuculuq sənayesi məhsulları, dəri və dəridən hazırlanmış məmulatlar

Ağac və ağacdan hazırlanmış məmulatlar (mebeldən başqa), sellüloz və kağız yüklər, çap məhsulları və informasiya daşıyıcıları

Koks və neftayırma mehsulları və nüvə yanacağı yükləri

Kimyəvi yüklər, üzvi maddalər, rezin və plastik kütlə məmulatları

Diger qeyri-metal yüklər

Əsas metallar, maşın və nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla hazır metal məhsulları

Diger qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı texnikası, elektrik avadanlıqları, radio və televiziya avadanlıqları, tibb aparatları və optik cihazlar

Nəqliyyat vasitələri

Mebel, digər qruplara daxil edilməyən sənaye yükləri

Məişət və kommunal tullantıları

Poçt və poçt göndərilişləri

Yüklərin nəqlində istifadə olunmuş avadanlıq və materiallar

Ev və sərnişinlərin şəxsi əşyaları, təmir üçün aparılan nəqliyyat vasitələri, başqa qruplara daxil edilməyən digər qeyri-kommersiya yükləri

Müxtəlif yığma (qarışıq) yüklər

Konteynerlərdə və açılan banlarda daşınan və digər identifikasiya olunmamış yüklər

Digər yüklər© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi