Sənaye

Natural ifadədə əsas məhsul növlərinin istehsalı

Xam neft

Qaz kondensatı

Qaz yataqlarının qazı (təbii qaz)

Neft yataqlarının qazı (səmt qazı)

Dəmir filizi və dəmir filiz konsentratları

Mis filizləri və konsentratları

İnşaat üçün əhəng daşı (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

İnşaat üçün digər daş və qum daşları

Tikinti qumu (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Çınqıl,qırmadaş,xıda çay daşı və çaxmaq (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Bentonit

Odadavamlı gil

Duz hasilatı -cəmi (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Mal əti (ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti daxil olmaqla)

Qoyun əti (ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti daxil olmaqla)

Quş əti (ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti daxil olmaqla)

İçalatlardan hazırlanmayan kolbasalar (ev təsərrüfatlarının və fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Yeməli balıq məhsulları (balıq konservləri daxil olmaqla)

Konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr (ev təsərrüfatlarının və fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Pambıq tiftiyi (linti) və pambıq çiyidi

Bitki yağları

Yağlılığ dərəcəsi 6 faizdən 29 faizədək olan qaymaq (ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti daxil olmaqla)

Kərə yağı (ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti daxil olmaqla)

Pendir və kəsmik (ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti daxil olmaqla)

Dondurma və sair yeməli buzlu məhsullar (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Təzə çörək (ev təsərrüfatlarının şəxsi istehlakı istisna olmaqla)

Qənnadı məmulatları (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Qənd -rafinad (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Emal olunmuş çay

Viski (konyak, brendi)

Araq

Şampan şərabı

Üzüm şərabı

Səməni pivəsi

Mineral sular (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Alkoqolsuz içkilər (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Papiros və siqaretlər

Fermentləşdirilmiş tütün

Xam ipək (eşilməmiş)

Pambıq mahlıcı

Pambıq iplik

İpək parçalar

Pambıq parçalar

Pambıq yataq ağları (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Xalça və xalça məmulatı (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Trikotaj corab məmulatları (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Alt və üst trikotaj geyimləri

Üstü dəridən olan ayaqqabılar (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Yonulmuş, cilalanmış şpon, dişli birləşmələrlə faner lövhələri, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan tavalar

Taxta pəncərələr, ikitaylı pəncərələr və onların cərçivələri, qapılar, onların çərçivələri və yaşmaqlar (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Təbaşirlənməmiş tara kartonu

Təbaşirlənməmiş və hopdurulmamış coxqatlı kağız karton

Büzmələnmiş kağızdan və ya kartondan qutular, yeşiklər

Avtomobil benzini

Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin (yüngül distilat)

Aviasiya üçün və sair ağ neft (kerosin)

Qazoyllar (dizel yanacağı)

Mazut

Sürtkü yağları

Təmizlənmiş qaz

Neft koksu

Neft bitumu

Azot

Oksigen

Maye hava, sıxılmış hava

Xlor

Xlorid turşusu

Sulfat turşusu

Natrium hidroksid (kaustik soda) bərk halda

Natrium hidroksid məhlulu (suda), (maye soda)

Barium sulfat

Etilen

Propilen

İzopropil spirti (mütləq)

İlkin formada polietilen

Lak və boya məmulatları

Texniki sabun

Paltar sabunu

Yuyucu maddələr

Rezin lövhələr, təbəqələr və zolaqlar

Armaturlaşdırılmamış rezin borular

Eninə kəsiyi 1mm-dən çox monosap, plastmas çubuq-lar, millər və profillər

Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallardan hazırlanan süni ortüklər, sərt plasmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar

Polietilendən kisə və çantalar

Plastik qapı və pəncərə blokları və qapı kəndarları (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Armaturlaşdırılmış şüşə (tökmə/prokat) təbəqələri

Tikinti kərpici (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Sement

Əhəng (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Tikinti gipsi

Sementdən, süni daşdan və ya betondan tikinti blokları və kərpicləri

Sementdən yığma tikinti konstruksiyalar (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Hörmə üçün hazır beton qarışığı

Sellüloz lifli asbest-sement fibrosement təbəqələr, panellər, tavalar (şifer)

Təbii asfalt və bitum ....əsası bitumlu qarışıqlar

Tökmə çuqun

Tökmə polad

Tikinti armaturu

Qara metaldan böyük və kiçik diametrli borular və içiboş fitinqlər (fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Alüminium oksidi

Alüminium çubuqlar, millər və profillər

Alüminium məftil

Mis çubuqlar, millər və profillər

Qara metal və ya alüminiumdan qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları(fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla)

Qara metallardan elektrik izolyasiyası olmayan çoxdamarlı məftil, tros və kanatlar

Mayevuran nasoslar

Ştanqlı quyu nasosları

Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları, sair nasoslar, maye qaldırıcıları

Vakuum nasosları

Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar

Məişət kondisionerləri

Buldozerlər və universal, özüyeriyən buldozerlər

Məişət soyuducuları və dondurucuları

Kassa aparatları

Elektrik mühərrikləri

Güc transformatorları

Gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar

1000 V-dək gərginlik üçün hesablanmış elektrik cərəyan naqilləri

Elektrik inteqral sxemləri və mikrobloklar

Kabelli telefon və teleqraf rabitəsi üçün elektron aparatlar

Maye və qazların məsrəfini səviyyəsini, təzyiqini və ya s. dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün cihazlar

Neft-mədən avtoçənləri

Yüklərin daşınması üçün qoşqular və yarımqoşqular

Minik avtomobilləri

Ağac karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər

İdarələr üçün taxta mebellər

Mətbəx mebelləri

Yataq, yemək və qonaq otaqları üçün taxta mebellər

Elektrik enerjisi istehsalı -cəmi

İES-nin istiliyi

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması

Fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin sayı (mülkiyyət formalarına görə)

Sənaye məhsulunun (işlərin xidmətlərin) həcmi (fəaliyyətdə olan qiymətlərdə)

İşləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı

Əsas sənaye - istehsal fondlarının mövcudluğu, ilin sonuna, milyon manatla

Sənaye - cəmi

Mədənçıxarma sənayesi (ilin axırına mövcudluğu)

Qida məhsullarının istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

İçki istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Tütün məmulatlarının istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Toxuculuq sənayesi (ilin axırına mövcudluğu)

Geyim istehsalı və rənglənməsi (ilin axırına mövcudluğu)

Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabıların istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Kağız və karton istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması (ilin axırına mövcudluğu)

Neft məhsullarının istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Kimya sənayesi (ilin axırına mövcudluğu)

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Metallurgiya sənayesi (ilin axırına mövcudluğu)

Hazır metal məmulatlarının istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Maşın və avadanlıqların istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Mebellərin istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Sair sənaye məhsullarının istehsalı (ilin axırına mövcudluğu)

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (ilin axırına mövcudluğu)

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat (ilin axırına mövcudluğu)

Su təchizatı, çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi (ilin axırına mövcudluğu)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye məhsulunun həcm indeksləri

Əsas sənaye - istehsal fondlarının yeniləşməsi (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), əsas sənaye - istehsal fondlarının ümumi dəyərinə nisbətən faizlə

Əsas sənaye - istehsal fondlarının sıradan çıxmasıi (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), əsas sənaye - istehsal fondlarının ümumi dəyərinə nisbətən faizlə

Əsas sənaye-istehsal əsas fondlarının indeksləri (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), əvvəlki ilə nisbətən

Əsas sənaye-istehsal fondlarının strukturu (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), yekuna nisbətən, faizlə

Əsas sənaye -istehsal fondlarının aşınması, əsas sənaye - istehsal fondlarının ümumi dəyərinə nisbətən faizlə

Sənaye-istehsal fondlarının strukturu (növlər və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), müstəqil balansda olan müəssisələr üzrə, ilin axırına, yekuna nisbətən faizlə

Sənaye - cəmi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Mədənçıxarma sənayesi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Emal sənayesi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Qida məhsullarının istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

İçki istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Tütün məmulatlarının istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Toxuculuq sənayesi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Geyim istehsalı və rənglənməsi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabıların istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Kağız və karton istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Neft məhsullarının istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Kimya sənayesi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Metallurgiya sənayesi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Hazır metal məmulatlarının istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Maşın və avadanlıqların istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Mebellərin istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Sair sənaye məhsullarının istehsalı

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Su təchizatı, çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi

binalar

qurğular

maşın və avadanlıqlar

nəqliyyat vasitələri

digər əsas fondlar

Fondverimi (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Fondla silahlanma (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyalar (faktiki qiymətlərlə), milyon manat

Sənaye - cəmi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Mədənçıxarma sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Emal sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Qida məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

İçki istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Tütün məmulatlarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Toxuculuq sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Geyim istehsalı və rənglənməsi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabıların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Kağız və karton istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Neft məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Kimya sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Metallurgiya sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Hazır metal məmulatlarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Maşın və avadanlıqların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Mebellərin istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Sair sənaye məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Su təchizatı, çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi