Sənaye

Sənaye məhsullarının ən mühüm növlərinin natura ifadəsində istehsalı

Neft hasilatı (qaz kondensatı daxil olmaqla)

Qaz hasilatı

Dəmir filizi

Mis filizləri və konsentratları

İnşaat üçün əhəng daşı

İnşaat üçün digər daş və qum daşları

Tikinti qumu

Çınqıl, qırma daş, xıda çay və çaxmaq daşı

Bentonit

Odadavamlı gil

Duz (hasilat)

Kolbasa məmulatları

Yeməli balıq məhsulları (balıq konservləri daxil olmaqla)

Konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr

Bitki yağları

Yağlılıq dərəcəsi 6-29 faiz olan qaymaq

Kərə yağı

Pendir və kəsmik

Dondurma

Un (əmtəəlik)

Qənnadı məmulatları

Qənd

Təbii çay

Brendi (konyak)

Araq

Şampan şərabı

Üzüm şərabı

Pivə

Mineral və qazlı sular

Alkoqolsuz içkilər

Papiros və siqaretlər

Fermentləşdirilmiş tütün

Xam ipək (eşilməmiş)

Pambıq mahlıc lifi

Pambıq iplik

Hazır ipək parçalar

Hazır pambıq parçalar

Pambıq yataq ağları

Xalça və xalça məmulatları

Trikotaj corab məmulatları

Ayaqqabı

Yonulmuş, cilalanmış şpon, dişli birləşmələrlə faner lövhələri, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan tavalar

Taxta qapı və pəncərə blokları

Təbaşirlənməmiş tara kartonu

Qatları öz aralarında bitumla və s. ilə birləşdirilmiş çoxqatlı kağız

Büzmələnmiş kağız və ya karton taralar

Avtomobil benzini

Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin (yüngül distilat)

Ağ neft

Dizel yanacağı

Mazut

Sürtkü yağları

Neft koksu

Neft bitumu

Azot

Oksigen

Maye hava, sıxılmış hava

Xlor

Xlorid turşusu

Sulfat turşusu

Natrium hidroksid (kaustik soda) bərk halda

Natrium hidroksid məhlulu (suda), (maye soda)

Barium sulfat

Etilen

Propilen

İzopropil spirti (mütləq)

Polietilen

Lak və boya məmulatları

Sabun

Paltar sabunu

Yuyucu maddələr

Rezin lövhələr, təbəqələr və zolaqlar

Armaturlaşdırılmamış rezin borular

Eninə kəsiyi 1mm-dən çox monosap, plastmas çubuqlar, millər və profillər

Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallardan hazırlanan süni örtüklər, sərt plasmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar

Polietilen kisə və çantalar

Plastik qapı və pəncərə blokları

Tikinti şüşəsi

Tikinti kərpici

Sement

Əhəng

Tikinti gipsi

Sementdən, süni daşdan və ya betondan tikinti blokları və kərpicləri

Betondan yığma tikinti konstruksiyaları

Hörmə üçün hazır beton qarışığı

Sellüloz lifli asbest-sement fibrosement təbəqələr, panellər, tavalar (şifer)

Asfalt

Çuqun tökmə

Polad tökmə

Armatur

Polad borular

Alüminium oksidi

Alüminium çubuqlar, millər və profillər

Alüminium məftil

Mis çubuqlar, millər və profillər

Alüminium qap və pəncərəblokları

Qara metallardan elektrik izolyasiyası olmayan çoxdamarlı məftil, tros və kanatlar

Mayevuran nasoslar

Ştanqlı quyu nasosları

Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları, sair nasoslar, maye qaldırıcıları

Vakuum nasosları

Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar

Məişət kondisionerləri

Buldozerlər və universal, özüyeriyən buldozerlər

Məişət soyuducuları

Kassa aparatları

Elektrik mühərrikləri

Güc transformatorları

Gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar

1000 V-dək gərginlik üçün hesablanmış elektrik cərəyan naqilləri

Elektrik inteqral sxemləri və mikrobloklar

Kabelli telefon və teleqraf rabitəsi üçün elektron aparatlar

Maye və qazların məsrəfini səviyyəsini, təzyiqini və ya s. dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün cihazlar

Neft-mədən avtoçənləri

Yüklərin daşınması üçün qoşqular və yarımqoşqular

Minik avtomobilləri

Ağac karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər

Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellər

Mətbəx mebelləri

Yataq, yemək və qonaq otaqları üçün taxta mebellər

Elektrik enerjisi istehsalı -cəmi

İES-nin istiliyi

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması

Fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin sayı (iqtisadi fəaliyyət növlərinə görə), vahid

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) dəyəri, faktiki qiymətlərlə, milyon manat

Sənayedə işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), manat

Əsas sənaye - istehsal fondlarının mövcudluğu, ilin axırına, milyon manat

Sənaye istehsalının indeksləri (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), əvvəlki ilə nisbətən

Əsas sənaye-istehsal fondlarının indeksləri (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə), əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyalar (faktiki qiymətlərlə), milyon manat

Bütün sənaye

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Mədənçıxarma sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Emal sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Qida məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

İçki istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Tütün məmulatlarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Toxuculuq sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Geyim istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Ağac emalı və ağacdan məmulatların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Kağız və karton istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Poliqrafiya fəaliyyəti

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Neft məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Kimya sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Tikinti materiallarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Metallurgiya sənayesi

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatlarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Kompüter və digər elektron avadanlıqların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Maşın və avadanlıqların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Avtomobil və qoşquların istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Mebellərin istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Sair sənaye məhsullarının istehsalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

xarici investisiyalar

daxili investisiyalar© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi