Ekologiya

Milli parkların və qoruqların sayı (ilin əvvəlinə)

Milli parkların və qoruqların saxlanma xərcləri (ilin əvvəlinə)

Su resursları və onlardan istifadə edilməsi

Atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr

Təbiətin mühafizəsinə çəkilən xərclər

Milli parkların və qoruqların sahəsi (ilin əvvəlinə)

Meşə ehtiyatları

Ovlanmış və tutulmuş balığın miqdarı

Ovçuluq təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri

Qara və əlvan metal tullantıları

Təkrar xammal və tullantıların əmələ gəlməsi© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi