Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03117250
Hesabatın adı
          12-qiymət (kənd təsərrüfatı) №-li forma (Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il 06 dekabr tarixli 49/04 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Hesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
Müşahidə dairəsi
          Kənd təsərrüfatı müəssisələri, fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq informasiya təminatı , Bitkiçilik statistikası , Heyvandarlıq statistikası, Meşə təsərrüfatı statistikası, Balıqçılıq statistikası, İstehsalçı qiymətləri statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-55)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və meşə təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətlərinə dair məlumatların toplanması və bu sahədə qiymət indekslərinin hesablanması və nəşridir. Hesabat 2003-cü ilin yanvar ayından etibarən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim olunur. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər BMT, Avrostat, BVF və digər beynəlxalq təşkilatların metodoloji vasitələri və tövsiyələri əsasında tərtib olunmuşdur.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il 06 dekabr tarixli 49/04 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında" 12-qiymət (kənd təsərrüfatı) №-li aylıq rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstəriş"də verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabat ayı üzrə qiymət məlumatlarının müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Müəssisələr hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və ya elektron hesabatı (məlumatı) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim etməlidir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Bitkiçilik statistikası , Heyvandarlıq statistikası, Meşə təsərrüfatı statistikası, Balıqçılıq statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda qiymətlər
Nəşr:bülleten
          İstehsalçı qiymət indeksləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron