Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113270
Hesabatın adı
          2 TG (hava) (Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-cu il 28 mart tarixli 17/12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Atmosfer havasına atılan zərərəli maddələrə dair
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
Müşahidə dairəsi
          Atmosfer havasını çirkləndirmə mənbələri olan müəssisələr
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Ətraf mühit statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+99412) 377 - 10 - 70 daxili: 2224, 2214
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi atmosfer havasına atılan zərərli maddələr barədə məlumatların toplanmasıdır
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim olunur. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          15 fevraladək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsi sistemində yığılan və işlənilən ətraf mühit statistikası üzrə rəsmi statistika hesabatı formalarının albomu (IV CİLD) əsasında tərtib olunur
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda əks olunmuş göstəricilərin izahı 2-TG (hava) nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması statistik işlər proqramına uyğun həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ətraf mühit
Nəşr:bülleten
          Təbii ehtiyatların mühafizəsi və istifadəsinə dair əsas göstəricilər
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron