Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111166
Hesabatın adı
          1 - himayə №-li forma (Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Кomitəsinin 2011-ci il 28 iyun tarixli, 18/5 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında məlumatların toplanması
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Rayon (şəhər) İcra Hakimiyyəti yanvarın 15-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə təqdim etməlidirlər.
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə Rayon (şəhər) İcra Hakimiyyəti
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Təhsil statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+994 12) 377 10 70, 22-97
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          17 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Təhsil Təsnifatı, Təhsilin Beynəlxalq Standard Təsnifatı (ISCED 2011)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-himayə nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabat ilinin sonuna məlumatların müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandınqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından seçmə xətəası hesablanmır
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Təhsil statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron