Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111151
Hesabatın adı
          1-doktorantura №li forma (Doktoranturanın işi haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 13 dekabr 2012-ci il tarixli 100/09 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Doktoranturanın işi haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Doktoranturası olan müəssisələr yanvarın 10-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim edirlər.
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə bütün doktoranturası olan müəssisələr.
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Elm statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 22 70)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Doktoranturanın işi haqqında məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr, Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          15 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Təhsil Təsnifatı, Təhsilin Beynəlxalq Standard Təsnifatı (ISCED 97)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-doktorantura nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı aldıqdan sonra əvvəlki illə müqayisəsi, təhlil zamanı aşkar olunur və düzəliş olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Təhsil statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          Doktoranturanın işi haqqında
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron