Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111150
Hesabatın adı
          1 -elm №li forma (Müəssisələrin yerinə yetirdiyi elmi tədqiqatlar və işləmələr haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 12 noyabr 2012-ci il tarixli 78/9 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Müəssisələrin yerinə yetirdiyi elmi-texniki işlər haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Elmi tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan müəssisələr yanvar ayının 25-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim edirlər.
Müşahidə dairəsi
          Elmi tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan bütün müəssisələr
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Elm statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 22 70)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Müəssisələrin yerinə yetirdiyi elmi-texniki işlər haqqında məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr, Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          30 avqust
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Azərbaycan Respublikası Elm haqqında qanunu
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-elm nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı aldıqdan sonra əvvəlki illə müqayisəsi, təhlil zamanı aşkar olunur və düzəliş olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Elm statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron