Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03109088
Hesabatın adı
          6 №-li forma (qaz kəməri) Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci il 08 iyul tarixli 20/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
Müşahidə dairəsi
          Magistral qaz kəmərləri (İFNT üzrə əsas fəaliyyət: 49501)
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Registr
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70, daxili 2234
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi magistral qaz kəmərləri nəqliyyatının həyata keçirdiyi bütün daşınmaları və əsas istismar göstəriciləri haqqında məlumatları toplamaq, onları qruplaşdırmaq, məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istfadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 10 ildən yuxarıdır tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Nəticələr hesabat dövründən sonrakı ayın ikinci ongünlüyündə hazırlanaraq nəşr olunur. Məlumatların nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirilir.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər nəqliyyat sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən avrostat, beynəlxalq nəqliyyat forumu, iqtsadi əməktaşlıq inkşaf təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          “Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında” 6 №-li (qaz kəməri) aylıq rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstəriş.Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci il 08 iyul tarixli 20/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istfadəsində xəta aşkar olunduqda şifahi və yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Registr , Təsnifatlar
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron