Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03108048
Hesabatın adı
          1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 11 iyun 2012-ci il tarixli 36/13 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında ümumi məlumat: ticarətin növü, ticarət yerləri, bazarın işlədiyi günlərin saylı, anbar şəbəkəsi və s.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
Müşahidə dairəsi
          Yarmarkalar, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Daxili ticarət statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-77-25
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi ticarət sahəsində yarmarka və kənd təsərrüfatı bazarları haqqında məlumatların toplanması
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, müəllim və tələbələr, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim olunur. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonrakı ayın 17-si
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          2006-cı ilin 7-10 martda Nyu-York şəhərində keçirilmiş, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika komissiyasının 37-ci sessiyasında qəbul edilmiş qərarına uyğun olaraq hazırlanmış Pərakəndə və topdansatış ticarət statistikası üzrə beynəlxalq tövsiyyələr, 2008-ci il.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-bazar hesabat formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Müşahidə başdan-başa üsulla aparıldığından məlumatların xətası hesablanmır.
Seçmə xətası
          Müşahidə başdan-başa üsulla aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Daxili ticarət statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ticarət
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron