Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03107009
Hesabatın adı
          1-neft məhsulları №-li forma (Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 29 aprel 2013-cü il tarixli 35/14 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          Neft emalı məhsullarının göndərilməsinə dair
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Hesabat dövründən sonrakı ayın 8-dək.
Müşahidə dairəsi
          Dövlət Neft Şirkətinin neft emalı, kimya müəssisələri, Qaz İxrac İdarəsi
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Energetika statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+99412) 377 - 10 - 70 daxili: 2224, 2214
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi neft məhsullarının göndərilməsi haqqında məlumatların toplanmasıdır. Hesabatın məlumatlarından operativ məlumatların hazırlanmasında istifadə olunur. Hesabat 1997-ci ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron formada təqdim olunur. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonra 10-cu gün
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər Beynəlxalq Enerji Agentliyinin Enerji statistikası üzrə tövsiyələri, BMT-nin enerji statistikası üzrə beynəlxalq tövsiyələri, Avrostat və digər beynəlxalq təşkilatların metodoloji vəsaitləri əsasında tərtib olunmuşdur.
Göstəricilərin izahı
          Hesabat formasında olan göstəricilərin izahı "Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında" 1-neft məhsulları №-li rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə (Dövlət Statistika Komitəsinin 29.04.2013-cü il tarixli, 35/14 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur) verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, Bina və qurğuların funksional təyinat üzrə statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı təqdim edən statistik vahidin əvvəlki ilin eyni dövrü ilə və yekun məlumatın müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı xüsusi qeydiyyat kitabında aparılır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Energetika statistikası           
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın energetikası
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron