Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105311
Hesabatın adı
          18-kt №-li forma (İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2017-ci il 08 fevral tarixli 1/11 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 12:00-dək
Müşahidə dairəsi
          Müasir tipli qızdırılan istixanalar
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Respublikada mövcud olan müasir tipli istixanaların sayı, sahəsi və onlarda yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullarına dair məlumatlara olan zəruri tələbatın ödənilməsi
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Kağız və elektron sənəd formasında
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonrakı ayın 10-u
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Müvafiq proqram təminatı əsasında
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          İstixanaların sayı, sahəsi və onlarda yetişdirilən kənd təsərrüfatüfatı məhsullarının həcmi və 1 kiloqram (ədəd) məhsulun istehsalçı qiymətinə dair məlumatlar
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabat ayı üzrə göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik proqrama uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Bitkiçilik statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron