Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105209
Hesabatın adı
          6-fitosanitar №-li forma (Fitosanitar – karantin vəziyyəti haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 10 iyun 2013-cü il tarixli, 75/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Fitosanitar – karantin vəziyyəti haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Bitki mühafizəsi idarələri yanvar ayının 5-dən gec olmayaraq
Müşahidə dairəsi
          Sirayətlənmiş kənd təsərrüfatı bitkilərin əkin sahəsi
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Sirayətlənmiş mövcud olan Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi barədə məlumatlar
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonrakı ayın 20-si
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Xəstəlik və ziyanvericilərlə sirayətlənmiş yaşayış məntəqələrinin, təsərrüfatların və onlarda mövcud olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi barədə məlumatları xarakterizə edir.
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı, Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı , Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron