Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105206
Hesabatın adı
          31-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 03 aprel 2013-cü il tarixli, 21/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Dövlət damazlıq təsərrüfatlarının nəzrində olan məntəqələr də daxil olmaqla kənd təsərrüfatı heyvandarın süni mayalandırması ilə məşğul olan məntəqələr hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dək
Müşahidə dairəsi
          Məntəqələrdə süni mayalandırılan kənd təsərrüfatı heyvanları
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılmasına dair məlumatların toplanması və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri tələbatının ödənilməsindən ibarətdir
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonrak ayın 30-u
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Məntəqələrin sayı göstərilməklə, hesabat dövründə süni mayalandırılmiş kənd təsərrüfatı heyvanlarının baş saylarını xarakterizə edir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı, Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı , Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron