Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105205
Hesabatın adı
          31-a-kt №-li forma (Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 03 aprel 2013-cü il tarixli, 22/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Dövlət və özəl damazlıq təsərrüfatları yanvar ayının 5-dək
Müşahidə dairəsi
          Damazlıq olan mal-qara və quşların mövcudluğu və satışı
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Heyvandarlıq statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Damazlıq mal-qara və quşların satışı və xarıci ölkələrdən gətirilmiş damazlıq mal-qara və quşların baş sayı və dəyəri barədə məlumatların əldə edilməsindən ibarətdir
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonrakı ayın 20-sı
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Damazlıq məqsədi ilə satılmış mal-qara və quşların ümumi sayı və xarıci dövlətlərdən gətirilmiş damazlıq mal-qara və quşların satın alınmasının miqdarı və onların dəyərlərini göstərir.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Məlumatların yayılması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          Damazlıq heyvanların baş sayı və satışı
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron