Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105200
Hesabatın adı
          21-satış №-li forma (Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 10 iyun 2013-cü il tarixli, 70/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edib satan bütün kənd təsərrüfatı müəssisələri (onların filial və nümayəndəlikləri) yanvar ayının 10-na qədər
Müşahidə dairəsi
          Satılmış kənd təsərrüfatı məhsulları
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın məqsədi satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının miqdarı və dəyər göstəricilərini göstərmək və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri tələbatının ödənilməsindən ibarətdir
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          26 yanvar
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Kənd təsərrüfatı məhsulları satışının miqdarı, dəyəri və satış kanalları üzrə satışını göstərir
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı, Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı , Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Tikinti statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron