Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105193
Hesabatın adı
          1-su təsərrüfatı №-li forma (Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 09 sentyabr 2013-cü il tarixli, 107/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Suvarma sistemi idarələri yanvarın 3-dək
Müşahidə dairəsi
          Sudan istifadə edənlərə verilən suyun miqdarı
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Suvarma mənbələrindən faktiki götürülən suyun miqdarını və pul vəsaitinin məbləğini göstərmək və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri tələbatının ödənilməsindən ibarətdir
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          30 yanvar
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Kənd təsərrüfatı müəssisələri, fərdi sahibkar,ailə kəndli və ev təsərrüfatlatına verilən suyun miqdarını və daxil olan cəmi pul vəsaitini xarakterizə edir.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Heyvandarlıq statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron