Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105191
Hesabatın adı
          24-kt №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 02 dekabr 2013-cü il tarixli, 131/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Heyvandarlığın vəziyyəti
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Mal-qarası (quşları) olan təsərrüfat, müəssisə və təşkilatlar (onların filial və nümayəndəlikləri) hesabatı hesabat ayından sonrakı ayın 2-nə qədər
Müşahidə dairəsi
          Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və mal-qaranın və quşların baş sayı
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi hesabat ayları üzrə heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, Mal-qaranın və quşların hərəkətini göstərmək və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonrakı ayın 6-si
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Növlər üzrə heyvandarlıq məhsullarının və mal-qaranın və quşların növlərinın baş sayı dəyişməsini xakarterizə edir.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabat ayı üzrə göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Tikinti statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          2023-cü il yanvarın 1-i vəziyyətinə heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron