Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105190
Hesabatın adı
          24 №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında hesabat )
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 02 dekabr 2013-cü il tarixli, 129/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Mal-qarası (quşları) olan təsərrüfat, müəssisə və təşkilatlar (onların filialı və nümayəndəlikləri) yanvar ayının 5-nə kimi
Müşahidə dairəsi
          Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və mal-qaranın baş sayı
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Heyvandarlıq statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi heyvandarlıq məhsullarının istehsalı,Mal-qara və quşların hərəkəti və mövcüdluğu, Gön-dəri xammalı barədə məlumatların toplanması və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          ildə bir dəfə olmaqla 9 fevral tarixində
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Növlər üzrə heyvandarlıq məhsullarının istehsalı,Mal-qara və quşların hərəkəti, hesabat tarixinə mövcud mal-qaranın baş sayları, mövcud quşların növləri, baş sayları və gön-dəri xammmalı,kürklük xəz ehtiyatı və sair xarakterizə edir.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı, Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı , Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Beynəlxalq əlaqələr , Tikinti statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron