Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105045
Hesabatın adı
          12-istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma (Məhsulların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 10 dekabr 2013-cü il tarixli, 137/11 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək, mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək.
Müşahidə dairəsi
          Bütün kənd təsərrüfatı müəssisələri
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası , Heyvandarlıq statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyəti haqqında, o cümlədən dəyər və natura formasında olan göstəricilər haqqında məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur
Hazır olma vaxtı
          5-ci iş günü saat 13:00-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-istehsal (kənd təsərrüfatı) hesabat formasının tərtib edilməsinə dair metodoloji izahlarda verilmişdir (Dövlət Statistika Komitəsinin 10 dekabr 2013-cü il tarixli 137/11 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı təqdim edən statistik vahidin əvvəlki ilin eyni dövrü ilə və yekun məlumatın müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı xüsusi hazırlanmış proqram təminatında qeyd edilir və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Cari və illik hesabatlar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron