Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03103404
Hesabatın adı
          2 büdcə - Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçotu
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 15 dekabr 2021-ci il tarixli 29/03 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Sorğuya düşən ev təsərrüfatında istehlak olunan ərzaq məhsulları, qeyri ərzaq mallarının satın alınması və xidmətlərinə çəkilən xərclər barədə statistik məlumatlar əldə edilir.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Seçmə statistik müayinə ; Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
Müşahidə dairəsi
          Seçmə
Uçot vahidi
          Seçməyə düşmüş ev təsərrüfatları
İstifadə olunduğu sahə
          Ev təsərrüfatları büdcələrinin statistikası , Əhalinin həyat şəraitinin tədqiqatı statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +994 12 377-10-70 (22-46), +99412 538 24 42
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Anket vasitəsilə sorğuya düşən ev təsərrüfatında istehlak olunan ərzaq məhsulları, qeyri ərzaq mallarının satın alınması və xidmətlərinə çəkilən xərclər barədə statistik məlumatlar əldə edilir.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Seçməyə düşmüş respondentlərin ilkin məlumatları
Məlumatların toplanması forması
          Müayinə forması ev təsərrüfatının başçısı və ya ailənin digər üzvü tərəfindənn qrafik üzrə hər rübün 2 ardıcıl həftəsi ərzində doldurulur. Növbəti 3 gün ərzində yerli statistika orqanının işçisi doldurulmuş formanı ev təsərrüfatından götürür
Hazır olma vaxtı
          Müayinə gorması hər rübün 2 ardıcıl həftəsi ərzində ailə tərəfindən doldurulur. Növbəti 3 gün ərzində yerli statistika orqanının işçisi doldurulmuş formanı ev təsərrüfatından götürür və 7 gün ərzində elektron formada real vaxt rejimində təqdim edir.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Yerli səciyyəvi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, Dünya bankı, Avrostat və BƏT-nın iş üzrə metodoloji tövsiyələri nəzərə alınmaqla hazırlanmış təlimatın tələblərinə uyğun həyata keçirilir.
Göstəricilərin izahı
          Tədqiqat işi üzrə təlimatda müfəssəl məlumatlar mövcuddur.
Təsnifatlar
          İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019, Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı , Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı ilə Məhsul növləri təsnifatının 3-cü versiyası arasında keçid açarı , "İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı"nın 2020-ci ilədək qüvvədə olan versiyası ilə yeni versiyası arasında keçid "açarları"
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır, aşkarlandıqda aradan qaldırılır.
Seçmə xətası
          Hər ilin sonunda növbəti il üçün tədqiqat aparılacaq ev təsərrüfatlarının siyahısı yenidən aktuallaşdırılır ki, bu da il ərzində xətaların səviyyəsini sıfıra endirir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Məlumatların toplanması Statistik işlər proqramına əsasən həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          İstehlak qiymətləri statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Dayanıqlı inkişaf məqsədləri, Ev təsərrüfatları tədqiqatının yekunları
Nəşr:bülleten
          Ev təsərrüfatları tədqiqatının yekunları
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron