Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03103403
Hesabatın adı
          1 büdcə -Ev təsərrüfatı üzrə ümumi məlumat
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dovlət Statistika Komitəsinin 15 dekabr 2021-ci il tarixli 29/03 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Ev təsərrüfatı üzvləri, yaşayış yeri, şəxsi yardımçı təsərrüfat və uzun müddət istifadə olunan əşiyalar haqqında ümumi məlumatlar əks olunur
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Seçmə statistik müayinə ; Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
Müşahidə dairəsi
          Seçmə
Uçot vahidi
          Seçməyə düşmüş ev təsərrüfatları
İstifadə olunduğu sahə
          Ev təsərrüfatları büdcələrinin statistikası , Əhalinin həyat şəraitinin tədqiqatı statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +994 12 377-10-70 (22-46), +99412 538 24 42
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Anket vasitəsilə ev təsərrüfatı üzvləri, onların yaşayış yeri, şəxsi yardımçı təsərrüfatı və uzun müddət istifadə olunan əşiyalar haqqında ümumi məlumatlar əldə edilir
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Seçməyə düşmüş respondentlərin ilkin məlumatları
Məlumatların toplanması forması
          Anket sorğu olunan ev təsərrüfatının başçısı və ya ailə üzvlərinin cavabları əsasında doldurularaq məsləhətçilər tərəfindən hesabat ilindən sonrakı ayın 10-dək elektron formada real-vaxt rejimində təqdim edilir
Hazır olma vaxtı
          hesabat ilindən sonrakı ayın 10-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Vizual və elektron nəzarət proqramı vasitəsilə
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Yerli səciyyəvi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, Dünya bankı, Avrostat və BƏT-nın iş üzrə metodoloji tövsiyələri nəzərə alınmaqla hazırlanmış təlimatın tələblərinə uyğun həyata keçirilir.
Göstəricilərin izahı
          Tədqiqat işi üzrə təlimatda müfəssəl məlumatlar mövcuddur.
Təsnifatlar
          İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019, Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı , Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı ilə Məhsul növləri təsnifatının 3-cü versiyası arasında keçid açarı , "İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı"nın 2020-ci ilədək qüvvədə olan versiyası ilə yeni versiyası arasında keçid "açarları"
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır, aşkarlandıqda aradan qaldırılır.
Seçmə xətası
          Hər ilin sonunda növbəti il üçün tədqiqat aparılacaq ev təsərrüfatlarının siyahısı yenidən aktuallaşdırılır ki, bu da il ərzində xətaların səviyyəsini sıfıra endirir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Məlumatların toplanması Statistik işlər proqramına əsasən həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          İstehlak qiymətləri statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Dayanıqlı inkişaf məqsədləri, Ev təsərrüfatları tədqiqatının yekunları
Nəşr:bülleten
          Ev təsərrüfatları tədqiqatının yekunları
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron